COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

O programie / instrumenty finansowe / przydatne adresy

O programie COSME

COSME

W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises).

  Główne cele programu to:
  • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz
  • krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.
  Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

  Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) na lata 2007-2013. Program CIP stworzono przede wszystkim w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. W latach 2014-2020 wsparcie konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostępne w programie COSME, natomiast wsparcie działalności innowacyjnej prowadzone będzie w ramach programu Horyzont 2020, wzajemnie uzupełniającego się z programem COSME.

  W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:
  • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym:
   • Instrument Gwarancji Kredytowych
   • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu

  • Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network obejmującym m.in.:
   • usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych,
   • wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE,
   • doradztwo w zakresie możliwości finansowania,
   • wsparcie transferu innowacji i technologii,
   • zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

  • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, przez:
   • ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości,
   • identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
   • analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach,
   • wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

  • Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, przez:
   • Edukację nt. przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości.
   • Poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z poprawą systemu prawnego oraz podatkowego, przygotowane zostają rekomendacje dotyczące najlepszych sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych etapach ich rozwoju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona firmom internetowym.
   • Szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami zostaną objęte wybrane grupy społeczne, jak ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.
  O programie / instrumenty finansowe / przydatne adresy


  Instrumenty finansowe

  Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach COSME będzie dostępne za pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych.

  Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF): w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia bezpłatne gwarancje dla instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy poręczeniowych itp.) oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki podziałowi ryzyka, instytucje te będą mogły rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Pozwoli to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku instrumentu finansowego COSME nie mieliby szans na zdobycie niezbędnego finansowania. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla funduszy gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla MŚP.

  Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG): w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie udziałowe dla funduszy venture capital lub funduszy oferujących finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji i wzrostu. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu finansowania dla takich przedsiębiorstw.

  Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe oferujące produkty dla MŚP mogą aplikować do roli pośredników finansowych instrumentów programu COSME.

  W okresie przed uruchomieniem finansowania w ramach programu COSME, dla przedsiębiorców dostępne jest m.in. oferowane na podobnych zasadach preferencyjne finansowanie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Czterech krajowych pośredników programu oferuje wspierane ze środków Komisji Europejskiej kredyty, poręczenia oraz leasing. Oferta preferencyjnego finansowania w ramach programu CIP będzie dostępna do wyczerpania budżetów umów, maksymalnie do 2017 r.

  O programie / instrumenty finansowe / przydatne adresy


  Przydatne adresy

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program COSME:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:PL:PDF

  Szczegółowe informacje o programie:
  http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

  Informacje na temat instrumentów finansowych programu CIP w Polsce:
  http://cip.gov.pl/index.php?p=m&idg=eipfin,126

  Enterprise Europe Network


  Informacje nt. programu COSME (poza tematyką instrumentów finansowych):
  Enterprise Europe Network

  
  

  KPK © 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.