Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Organizatorzy

 

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”, poświęcona instrumentom wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów publicznych, realizowanych na szczeblu krajowym oraz europejskim z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Rozwoju, a wzięło w nim udział kilkuset przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji finansowych z całego kraju.

Uczestnicy konferencji

Pierwszy dzień konferencji został przeznaczony na prezentacje głównych instrumentów, najnowszych raportów dot. rynku mikro, małych i średnich firm oraz na dyskusję nt. optymalnego systemu wsparcia dla polskich przedsiębiorców oraz na przedstawienie „mapy” dostępnych obecnie instrumentów pomocowych.

Spotkanie otworzył i gości powitał Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. UE, zaś wystąpienie inauguracyjne wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Jerzy Kwieciński.

– Dotychczas udzielane wsparcie ze środków Unii Europejskiej miało głównie charakter wsparcia bezzwrotnego, czyli dotacji. Znikoma ich część trafiała do beneficjentów, jako tzw. instrumenty zwrotne: pożyczki, gwarancje, poręczenia. Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych w finansowaniu inwestycji prorozwojowych jest jednym z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Instrumenty zwrotne pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych poprzez możliwość ich ponownego wykorzystania na finansowanie kolejnych inwestycji – powiedział wiceminister Jerzy Kwieciński.

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Minister Jerzy Kwieciński odebrał także podczas inauguracji konferencji Nagrodę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE z okazji X-lecia Rynku Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej w Polsce- za zasługi w budowaniu jego podwalin prawnych i strukturalnych w Polsce. Budowę systemu wsparcia rozpoczęto w 2007 roku. Dzisiaj rynek instrumentów finansowych w Polsce to ponad 12 miliardów złotych preferencyjnych środków jakie wygenerowano dla polskich firm dzięki programom ramowych, 130 instytucji finansowych zaangażowanych i kilkadziesiąt tysięcy beneficjentów – przedsiębiorców. Nagrodę wręczył Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK IF, dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Następnie przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Maciej Otulak, przedstawił znowelizowane założenia Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz realizowane i planowane w jego ramach programy i instrumenty UE.

Maciej Otulak, Policy Officer, DG GROW, Komisja Europejska

W dyskusji panelowej nt. optymalnego systemu wsparcia dla polskiego biznesu wzięli udział przedstawiciele wybranych instytucji współtworzących polski system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw:

  • Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  • Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
  • Przemysław Cieszyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zrządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych

Od lewej: red. Artur Osiecki, Rzeczpospolita, Barbara Nowakowska, Dyrektor Zrządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych,
Przemysław Cieszyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, dr Jerzy Kwieciński,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andżelika Możdżanowska, podczas kolejnego wystąpienia zwróciła uwagę na podejmowane przez rząd działania mające na celu rozbudzenie „genu przedsiębiorczości” polskich firm. Zaznaczyła, że pakiety „100 zmian dla firm” oraz „Konstytucja Biznesu” przygotowywane są z myślą o przedsiębiorcach i we współpracy z nimi. – MŚP to nasza przyszłość, którą uaktywniamy realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśliła wiceminister Andżelika Możdżanowska.

Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Instrumenty finansowe, w tym zaangażowanie sektora bankowego jest koniecznym elementem udanej polityki rozwoju. Bez budowy zaufania i szerokiego spektrum partnerów w tym zakresie trudno będzie na dłuższa metę o sukces. Zarówno dotacje zewnętrzne jak i wewnętrzne środki wcześniej czy później ulegną ograniczeniu, a polskim firmom potrzebne są stałe i stabilne źródła finansowania. Dlatego pozytywnie oceniamy wiele inicjatyw Ministra Rozwoju podejmowanych w ramach SOR – powiedział podczas debaty Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Druga część konferencji byłą okazją do przedstawienia najnowszego raportu o polskich start- upach oraz o dostępie do finansowania, przygotowanego przez CBM Indicator oraz KPK ds. Instrumentów Finansowych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, wsparcie unijne jest dla młodych firm bardzo istotne. Blisko 90% startupów, które skorzystały ze środków unijnych, bez tego wsparcia nie zrealizowałoby swoich planów rozwoju bądź też musiałoby je znacznie ograniczyć.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający, Pion Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

Kolejne prezentacje dotyczyły konkretnej oferty wsparcia dla przedsiębiorców w ramach poszczególnych programów oraz instrumentów. Przegląd instrumentów finansowych UE dla biznesu w Polsce przedstawił Jan Szczucki, Prezes PAG Uniconsult. Ofertę preferencyjnego finansowania dla MŚP w ramach instrumentów finansowych programów UE zaprezentował Michał Gorzelak z Krajowego Punktu Kontaktowego. Następnie Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, przybliżył możliwości dla przedsiębiorców wynikające z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, głównego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy. Instrumenty finansowe realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego były tematem wystąpienia Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzającej BGK. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz KPK ds. Programów Badawczych UE, opowiedzieli o pozafinansowych możliwościach dla przedsiębiorców w ramach programów COSME (i działalności punktów Enterprise Europe Network) oraz Horyzont 2020.

Piotr Michałowski
Dyrektor Grupy EBI w Polsce, Europejski Bank Inwestycyjny
Jan Szczucki
Prezes, PAG Uniconsult
dr Wojciech Terlikowski
Kierownik Projektu, CBM INDICATOR
Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Łukasz Nikitin, przedstawiciel sieci Enterprise Europe Network, Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Marta Krutel, Koordynator Innowacje w przemyśle, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, PAN

 

Łukasz Nikitin, przedstawiciel sieci Enterprise Europe Network, Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Marta Krutel, Koordynator Innowacje w przemyśle, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, PAN

Drugi dzień konferencji przeznaczony został na warsztaty dla przedsiębiorców, zainteresowanych poszczególnymi instrumentami wsparcia. Tematem pierwszego z warsztatów było preferencyjne finansowanie zwrotne w ramach programów COSME, Horyzont 2020 oraz EaSI. Warsztat był prowadzony przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych, a o szczegółach oferty opowiedzieli przedstawiciele Narodowych Pośredników Finansowych: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., Inicjatywy Mikro oraz TISE SA. Uczestnicy warsztatu mieli okazję bezpośrednio skonsultować swoje pomysły z przedstawicielami poszczególnych instytucji.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”, realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich i sieć ośrodków EEN, pod nadzorem Ministra Rozwoju.