Regulamin

Regulamin serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego InstrumentyFinansoweUE.gov.pl jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich (dalej jako: KPK ds. IF PUE).
 2. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej został powołany Uchwałą Rady Ministrów Nr 17/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. i działa w ramach struktury organizacyjnej Związku Banków Polskich.
 3. Zawartość Serwisu podlega ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn.zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 776).
 4. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Związkowi Banków Polskich (dalej jako: ZBP)
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania pełnych informacji lub ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw autorskich oraz praw z tytułu rejestracji znaków towarowych należących do ZBP lub wykorzystywanych przez KPK ds. IF PUE przy ZBP za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez udostępnianie publicznie, reprodukowane w całości lub części lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody KPK ds. IF PUE przy ZBP.
 6. KPK ds. IF PUE przy ZBP informuje, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Mimo to KPK ds. IF PUE przy ZBP informuje, że dane zawarte w Serwisie mają charakter jedynie i wyłącznie informacyjny. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszym Serwisie.
 7. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele KPK ds. IF PUE przy ZBP zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
 8. KPK ds. IF PUE przy ZBP zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 9. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych oraz stron WWW niestanowiących własności ZBP ani niebędących w dyspozycji KPK ds. IF PUE przy ZBP, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
 10. Otrzymanie newslettera z Serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl możliwe jest po wyrażeniu dobrowolnej zgody na otrzymanie newslettera droga elektroniczną oraz na używanie przez ZBP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych odbiorcy informacji w celu realizacji usług dostępu do jawnych i kodowanych treści serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl oraz działań promocyjno-marketingowych KPK ds. IF PUE przy ZBP – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1907 z późn. zm.).
 11. KPK ds. IF PUE przy ZBP zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej serwisu: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl bez podawania przyczyny.
 12. Dokonanie Zgłoszenia w celu otrzymywania newslettera jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl.

Informacja dla osób korzystających z newslettera.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy którym działa Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (dalej jako: „KPK ds. IF PUE przy ZBP”) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Zbigniewa Herberta 8, zwana dalej „ZBP”. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail zbp@zbp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@zbp.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wysyłka informacji handlowych, tj. newsletterów, biuletynów i innych materiałów informacyjnych dotyczących działalności KPK ds. IF PUE przy ZBP (marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych) – podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana: adres e-mail.
 4. Pani/Pana dane wskazane w pkt 3 zostały udostępnione firmie IT, z którą ZBP współpracuje w obszarze automatyzacji wysyłki mailingów, przy czym podmiot ten przetwarza dane osobowe jako podwykonawca na podstawie umowy z ZBP i wyłącznie zgodnie z poleceniami ZBP. Dane nie zostały i nie zostaną przekazane poza teren Polski.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że wcześniej skorzysta Pani/Pan z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres e-mail: programy@zbp.pl .
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.