Oferta dla instytucji mikrofinansowych
w programie EaSI 2014-2020


Program seminarium

7 maja 2015 r. z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Związku Banków Polskich oraz przy współpracy Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych zorganizowane zostało seminarium poświęcone ofercie dla instytucji finansowych w Programie Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele funduszy pożyczkowych oraz banków, w tym banków spółdzielczych. Wydarzenie objęte było patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie otworzył p. Piotr Rogowiecki, reprezentujący Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. Następnie p. Marcin Jaworek, ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił założenia Programu EaSi na lata 2014-2020. P. Maciej Gajewski, Wiceprezes Policy & Action Group Uniconsult (PAG Uniconsult) omówił doświadczenia z udziału polskich instytucji mikrofinansowych w inicjatywie JASMINE (w realizacji której eksperci PAG Uniconsult mieli istotny udział). P. Michał Gorzelak, Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych w KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, przedstawił prezentacje poświęcone instrumentom finansowych programu EaSI oraz pozostałych programów UE na lata 2014-2020, jak również aktualnej ofercie bezpłatnej pomocy technicznej dla dostawców mikrofinansowania.

Program EaSI ma służyć realizacji celów UE w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. W programie przewidziano Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, w ramach której planowane są instrumenty finansowe dla wsparcia mikrofinansowania, tj. pożyczek do wysokości 25 tys. euro, udzielanych w celu wspierania działań gospodarczych przynoszących dochód osobom nie mającym dostępu lub mającym ograniczony dostęp do usług finansowych, w szczególności do usług kredytowych.

  Instrumenty finansowe programu EaSI stanowią kontynuację i rozszerzenie zakresu Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. W ramach Osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej planowane jest uruchomienie:
  • instrumentów podziału ryzyka, tj. gwarancji portfelowych dla instytucji udzielających mikrofinansowania,
  • pożyczek oraz finansowania kapitałowego dla instytucji mikrofinansowych,
  • instrumentów dotacyjnych zwiększających możliwości operacyjne instytucji mikrofinansowych.
  Pierwsze instrumenty finansowe programu EaSI (gwarancje portfelowe) zostaną uruchomione w II kwartale 2015 r. O uruchomieniu instrumentów poinformuje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. W celu subskrybcji informacji KPK prosimy o wysłanie emaila ze słowem "newsletter" na adres programy@zbp.pl.
  Bezpłatna pomoc techniczna w programie EaSI
  Prócz instrumentów finansowych, w ramach programu EaSI przewidziano m.in. bezpłatną pomoc techniczną dla instytucji udzielających mikrofinansowania. Projekt stanowi kontynuację inicjatywy JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe) i jego celem jest wsparcie rozwoju sektora mikrofinansowania w UE przez zapewnienie usług analitycznych, doradczych i szkoleniowych dla instytucji finansowych. Dostawcy mikrofinansowania mogą liczyć na otrzymanie oceny instytucji, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz możliwości rozwoju, ratingu ułatwiającego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz dopasowanych do potrzeb szkoleń i usług doradczych poprawiających efektywność ich działalności mikrofinansowej.

  Ogłoszenie dotyczące bezpłatnej pomocy technicznej w ramach programu EaSI zostało opublikowane przez Europejski Bank Inwestycyjny na stronie www.eib.org/products/lending/microfinance/non-financial-instruments. Termin przesyłania aplikacji mija 31 maja 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, kryteriów oceny wniosków oraz procedury aplikacyjnej dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

  Zdjęcia z seminarium 7 maja 2015 r.:


  Od lewej: Michał Gorzelak, Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych, KPK ds. Instrumentów Finansowych UE,
  Marcin Jaworek, Członek Komitetu wspierającego Komisję Europejską ws. Programu EaSI, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  Piotr Rogowiecki, Dyrektor Biura, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych,
  Maciej Gajewski, Wiceprezes, PAG Uniconsult.


  W seminarium uczestniczyli przedstawiciele instytucji finansowych oferujących bądź planujących uruchomienie oferty mikrofinansowania.

  Powrót

  
  

  KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.