Pierwszy Narodowy Pośrednik Finansowy
w programach ramowych UE 2014-2020!
Horyzont 2020 w ofercie pierwszej polskiej instytucji finansowej.

Warszawa, 1 lipca 2015 r.

Już w ciągu kilku tygodni ruszy innowacyjna oferta finansowa dla przedsiębiorców, współtworzona przez polski bank w Programie Horyzont 2020. Prawie 100 mln złotych preferencyjnego finansowania, przede wszystkim na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm, uruchomi Idea Bank - pierwszy oficjalny polski pośrednik finansowy w programach UE nowego rozdania (2014-2020).

1 lipca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona pierwszej polskiej umowie Pośrednika Finansowego w ramach instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE we współpracy z Idea Bankiem.


Od prawej:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Edward Tomasz Połaski, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Marcin Syciński, Członek Zarządu Idea Bank S.A.,
Prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Większość instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będzie realizowana z udziałem tzw. Narodowych Pośredników Finansowych. Mogą nimi zostać instytucje finansowe: np. banki, fundusze pożyczkowe, przedsiębiorstwa leasingowe czy fundusze venture capital. Od jakości i konkurencyjności oferty kandydata na pośrednika zależy jego powodzenie w międzynarodowym konkursie na pośredników finansowych, a w efekcie dostęp do tych środków dla przedsiębiorców z danego państwa. W instrumentach finansowych progamów ramowych brak bowiem tzw. kopert narodowych. Wygrywają w nich najlepsze projekty, bez względu na pochodzenie.

Pierwszym polskim Narodowym Pośrednikiem Finansowym Programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, jednocześnie także pierwszym polskim pośrednikiem instrumentów finansowych wszystkich programów ramowych UE na lata 2014-2020, został Idea Bank. W czerwcu 2015 r. bank podpisał stosowną umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI).

- Od początku swojego istnienia Idea Bank konsekwentnie buduje ofertę finansowania przyjaznego dla rożnych grup przedsiębiorców. Naszym oczkiem w głowie są właściciele mikro i małych firm. Aby udostępnić im elastyczne i atrakcyjne cenowo finansowanie, sięgamy zarówno do programów unijnych, jak i do światowych rozwiązań stworzonych dla wsparcia innowacyjnych biznesów. Jestem przekonany, że połączenie tych dwóch potencjałów pozwoli na wprowadzenie nowej jakościowo oferty dla polskich innowatorów. Z doświadczenia wiem, że na rynku jest wiele bardzo interesujących biznesowo, ale i ryzykownych projektów, na które trudno pozyskać standardowe finansowanie. Nowy produkt, uruchomiony we współpracy z EFI, pozwoli nam szerzej otworzyć się na to wyzwanie - powiedział Marcin SYCIŃSKI, Członek Zarządu Idea Banku odpowiedzialny za politykę kredytową, w tym właśnie za europejski projekt Banku.

Preferencyjne finansowanie dla klientów Idea Banku będzie udostępnione dzięki wsparciu UE w ramach instrumentu InnovFin SME Guarantee programu Horyzont 2020. Narzędziem wsparcia jest gwarancja udzielona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny - instytucję stanowiącą część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Luksemburga, wyspecjalizowaną w projektowaniu wsparcia finansowego przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju, oraz stanowiącą największe europejskie źródło kapitału vc i gwarancji dla MŚP. Gwarancja EFI nie jest ograniczona limitem kwotowym (brak cap rate) i zabezpiecza 50% ryzyka z tytułu finansowania udzielonego przez Idea Bank. Gwarancja obejmuje „innowacyjne” kredyty (inwestycyjne i obrotowe) dla innowacyjnych polskich przedsiębiorców.

Beneficjentami europejskiego projektu Idea Banku będą MŚP oraz przedsiębiorcy niebędący MŚP, zatrudniający poniżej 500 osób (tzw. small midcaps), do których w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 lipca 2017 r. (lub do wcześniejszego wykorzystania środków) Bank skieruje ponad 80 mln PLN preferencyjnych kredytów. Idea Bank zapewnia tu liczne korzyści dla klientów, jak m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie zabezpieczeń własnych przedsiębiorcy bądź obniżenie ceny kredytu, przy braku rygorów pomocy publicznej.

- Warto podkreślić, że po 10 miesiącach od uruchomienia instrumentów zwrotnych programu Horyzont 2020 następuje polska inauguracja pierwszej umowy pośrednictwa finansowego. W ramach programów ramowych na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła ponad 4,5 mld euro na tworzenie instrumentów zwrotnych, wspierających dostęp do finansowania. Jest to odpowiedź na potwierdzone przez rynek zapotrzebowanie zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu – powiedziała dr Ewa SYNOWIEC, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020” jest największym w historii UE programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje m.in. badania, transfer technologiczny, innowacje dla przemysłu i przedsiębiorczości, w tym pobudzanie zaangażowania MŚP oraz generalnie sektora prywatnego w projektach B+R+I. Budżet programu to blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld euro przeznaczono na instrumenty finansowe (InnovFin), wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących projekty badawcze bądź związane z innowacjami. Wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców będzie wielokrotnie większa, dzięki dodatkowym środkom udostępnionym przez pośredników finansowych: instytucje korzystające z gwarancji oraz fundusze VC.

- Polski rząd oraz środowiska proinnowacyjne w naszym kraju dostrzegają szanse, jakie niesie program Horyzont 2020 i mają ambicje korzystać z niego dużo szerzej niż z wcześniejszych edycji programów ramowych. Szczególnie dotyczy to instrumentów dla przedsiębiorców, w tym instrumentów zwrotnych. Polski rząd uruchomił w tym celu dwa eksperckie wehikuły wsparcia: krajowe punkty kontaktowe – jeden ds. programów badawczych oraz drugi ds. instrumentów finansowych. Bardzo ważnym elementem skutecznego wykorzystania budżetu Horyzontu 2020 będzie zaangażowanie polskich instytucji finansowych – powiedział prof. Włodzisław DUCH, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Warto podkreślić, że inaugurowany dzisiaj projekt to po pierwsze - instrument zwrotny, po drugie - instrument łączący sektor publiczny i prywatny we wspólnym celu- rozwoju konkurencyjności gospodarki. Instrumenty rewolwingowe i planowana dźwignia finansowa pozwalają zwiększyć realne zaangażowanie sektora prywatnego na polu inwestycji i innowacji. Przykładem takiego zaangażowania z udziałem Grupy EBI jest również Plan Junckera, w ramach którego niniejszy projekt można także niejako zakwalifikować – powiedział Artur RADZIWIŁŁ, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i przedstawiciel Polski w Radzie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Szacunkowa wartość preferencyjnego finansowania zwrotnego dla beneficjentów w prrogramie Horyzont 2020 to ponad 48 mld euro. Skala tego finansowania wzrośnie dodatkowo w wyniku połączenia ww. środków z innymi, w ramach tzw. Planu Junckera. Ministerstwo Finansów poinformowało, że W Polsce obok BGK i PIR także KPK ds. Instrumentów Finansowych UE będzie uczestniczył we wsparciu rynku w ramach Planu - w tym przypadku w zakresie instrumentów finansowych UE dla MŚP.

- Bardzo nas cieszy informacja, że polski bank skutecznie sięgnął po unijne wsparcie. Przełoży się to na ułatwienie w dostępie do finansowania dla małych i średnich firm. Wydaje się że ten produkt odpowiada na dwie największe bolączki i bariery polskich przedsiębiorstw w dostępie do kredytu - tj. cenę oraz brak wystarczających zabezpieczeń jego spłaty - powiedział Edward Tomasz POŁASKI, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Idea Bank otrzymał wsparcie na etapie informacji i przygotowania wniosku ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK), który współpracuje z narodowymi pośrednikami finansowymi m.in w zakresie kampanii informacyjnej, mającej ułatwić szybkie dotarcie do środków przedsiębiorcom – głównym adresatom wsparcia. KPK świadczy usługi dla przedsiębiorców bezpłatnie i na terenie całego kraju.

- Idea Bankowi należy pogratulować europejskiego sukcesu. Starł się z wieloma konkurentami - z innych państw, a także z Polski i udowodnił, że jest w stanie przebić ich ofertę i najszybciej wdrożyć innowacyjny produkt. Zainteresowanie instytucji finansowych nowymi instrumentami jest wysokie. Teraz czas na wdrożenie, aby jak najszybciej nowy program trafił do adresatów - przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorców. Jako KPK będziemy wspierać naszych narodowych pośredników finansowych także na tym etapie –powiedział Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
KPK ustalił, że Idea Bank będzie dwunastą europejską instytucją finansową (na ponad trzydzieści aplikacji, pochodzących z 17 państw), której udało się uzyskać mandat InnovFin SME Guarantee w programie Horyzont 2020. Wcześniej dokonały tego przede wszystkim instytucje z państw o wysokim poziomie innowacyjności gospodarek (np. Danii, Szwecji, Niemiec, Luksemburga czy Wielkiej Brytanii). Z informacji KPK wynika, że grupa następnych umów pośredników z EFI znajduje się na finalnym etapie negocjacji. Wśród nich znajdzie się także kolejna polska umowa.


Od prawej:
Michał Gorzelak, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Patryk Łoszewski, Ministerstwo Finansów,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich,
Edward Tomasz Połaski, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Mateusz Gaczyński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Marcin Syciński, Idea Bank SA,
Tomasz Saulewicz, Idea Bank SA,
Paulina Styczeń, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Arkadiusz Lewicki, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Kontakt dla prasy: Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, programy@zbp.pl

Strona główna
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.