Instrument gwarancyjny dla mikrofinansowania
w programie EaSI 2014-2020

Seminarium dla instytucji finansowych udzielających mikrofinansowania

Warszawa, 9 lipca 2015 r.

Program seminarium

Europejski Fundusz Inwestycyjny rozpoczął nabór kandydatów na pośredników finansowych EaSI Microfinance Guarantee – pierwszego instrumentu gwarancyjnego programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020. O bezpłatne gwarancje EFI mogą ubiegać się instytucje uprawnione do oferowania finansowania zwrotnego (kredytów, pożyczek, leasingu itp.) dla przedsiębiorców z sektora mikro - w tym m.in. banki spółdzielcze i fundusze pożyczkowe. Nabór kandydatów na pośredników finansowych rozpoczął się 24 czerwca 2015 r. i będzie prowadzony w systemie ciągłym do roku 2023.

9 lipca z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE i przy współpracy Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych zorganizowane zostało seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli instytucji finansowych, poświęcone aktualnej ofercie naboru oraz innym możliwościom uczestnictwa w programie EaSI. Spotkanie zostało objęte patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej (właściwego ws. realizacji programu EaSI w Polsce).

Spotkanie rozpoczął Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji branżowych rynków finansowych: Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Piotr Rogowiecki, Dyrektor Biura Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Główne założenia oraz działania realizowane w ramach poszczególnych Osi programu EaSI omówiła Olga Bączkowska, Członkini Komitetu Programowego Programu EaSI, reprezentująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Oferta dla instytucji finansowych została przedstawiona przez Michała Gorzelaka, Szefa Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Prezentacja dotyczyła m.in.:
  • parametrów gwarancji oraz dopuszczalnych produktów dla przedsiębiorców,
  • kryteriów kwalifikowalności pośredników finansowych,
  • procedur aplikowania o gwarancję EFI,
  • pozostałych możliwości udziału instytucji finansowych w programie EaSI.
Informacje szczegółowe dotyczące powyższych kwestii dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Eksperci Punktu oferują m.in. warsztaty dla instytucji finansowych, zainteresowanych rolą Narodowych Pośredników Finansowych w programie EaSI i w innych programach UE (COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa). KPK zapewnia także informacje dla przedsiębiorców, zainteresowanych preferencyjnym finansowaniem dostępnym w ramach programów UE. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Więcej o programie EaSI

Dane kontaktowe KPK

Zjęcia ze spotkania:


Przedstawiciele instytucji rynku finansowego, od lewej:
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
Piotr Rogowiecki, Dyrektor Biura Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.


Uczestnicy seminarium: przedstawiciele banków, banków spółdzielczych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.


Od lewej:
Michał Krakowiak, Doradca Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
Marek Stefanina, Prezes Krajowej Grupy Poręczeniowej
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Olga Bączkowska, Członkini Komitetu Programowego Programu EaSI, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Marta Ossolińska, Redaktor Naczelna magazynu "Głos Banków Spółdzielczych",
Tomasz Sypuła, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Piotr Rogowiecki, Dyrektor Biura Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Strona główna
KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.