Plan inwestycyjny dla Europy: EFI i BGK podpisują pierwszą w Europie umowę w ramach programu COSME

Warszawa, 29 lipca 2015 r.
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą w Europie transakcję w ramach programu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), w której wykorzystano wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) - narzędzia Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, służacego wdrażaniu Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Dzięki umowie BGK uzyska regwarancję umożliwiającą wygenerowanie w ciągu kolejnych dwóch lat 1 mld złotych akcji kredytowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W efekcie uruchomienia przez BGK 80% gwarancji, zabezpieczonej regwarancją EFI udzieloną w ramach programu COSME, polskie firmy zyskają dostęp do kredytów bez konieczności przedstawiania zabezpieczeń majątkowych. Umowa z EFI umożliwi BGK uruchomienie nowego produktu gwarancyjnego oraz pobudzenie akcji kredytowej na preferencyjnych warunkach dla ok. 5000 małych i średnich przedsiębiorstw.


Podpisanie umowy BGK i EFI. Od lewej:
Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Marjut Santoni, Zastępca Prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego,
dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Instrument gwarancyjny programu COSME zarządzany jest przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Podczas uroczystości podpisania umowy z BGK w Warszawie, Zastępca Prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Marjut Santoni, stwierdziła: Cieszę się z podpisania z BGK pierwszej umowy COSME w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. EFSI umożliwi zwiększenie naszego wsparcia dla lokalnych firm oraz pomocy dla przedsiębiorców w uruchamianiu i rozwijaniu ich przedsiębiorstw. Jestem przekonana, że praca z BGK, naszym długoterminowym partnerem, wspomoże tysiące polskich przedsiębiorstw, kórym brak zabezpieczeń ogranicza dostęp do finansowania, w rozwijaniu się i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Elżbieta Bieńkowska powiedziała: Umowa ta podkreśla zaangażowanie Komisji Europejskiej w pomoc mającą na celu rozwój małych firm. Poprawiając dostęp do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieramy inwestycje we wzrost i miejsca pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Finansów za współpracę z Grupą EBI, Podsekretarz Stanu Artur Radziwiłł stwierdził: Podpisana dzisiaj umowa, mająca zapewnić gwarancje na finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi przykład działań, które w praktyczny sposób przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gospodarki i wzrostu poziomu inwestycji. Funkcjonowanie MŚP ma bowiem kluczowe znaczenie dla kondycji całej gospodarki i jej zdolności do reagowania na pojawiające się wyzwania. Wspólny projekt EFI oraz BGK doskonale wpisuje się także w działania przewidziane w Planie Inwestycyjnym dla Europy, przedstawionym przez Komisję Europejską w grudniu 2014 r. Dzisiejsza umowa jest pierwszym projektem realizowanym w Polsce przy wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który został formalnie ustanowiony na początku lipca 2015 r. Liczymy na to, że umowa stanowi dopiero początek serii podobnych projektów realizowanych przy wsparciu tego Funduszu.

Prezes BGK Dariusz Kacprzyk, dodał: Umowa z EFI jest konsekwencją realizacji strategii BGK w zakresie wsparcia sektora MŚP w Polsce. COSME uzupełni istniejącą ofertę gwarancyjną BGK, z której w ciągu dwóch lat skorzystało ponad 86 tysięcy małych i średnich firm. Dzięki tej umowie BGK zaoferuje przedsiębiorcom atrakcyjne gwarancje, które będą stanowić zabezpieczenie kredytów obrotowych lub inwestycyjnych. Traktujemy umowę z EFI jako początek wieloletniej współpracy w zakresie działalności gwarancyjnej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik zwróciła uwagę: Działania na rzecz zapewnienia jak najszerszego udziału polskich podmiotów w programach UE, takich jak COSME, oraz wykorzystania w Polsce oferowanych na poziomie unijnym instrumentów finansowych, od wielu lat znajdują się w polu zainteresowań Ministra Gospodarki. To dlatego realizujemy drugi już program wieloletni w tym zakresie (pierwszy dotyczył udziału Polski w programie CIP) oraz finansujemy działalność ośrodków Enterprise Europe Network i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, który współuczestniczył w inicjowaniu ogłaszanego dziś projektu.

Obecny na uroczystości Wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek ocenił: Środowisko bankowe pozytywnie ocenia zaproponowany przez BGK produkt. Ze wstępnych informacji z rynku wynika, że zainteresowanych współpracą jest już pierwszych 10 banków, a kwota deklarowanej przez nie akcji kredytowej dla MŚP dwukrotnie przekroczyłaby zakontraktowany dzisiaj limit. Polskie banki chętnie współpracują zarówno z BGK, jak i z EFI. Dzięki instrumentom gwarancyjnym obu tych partnerów, od 2011 roku na polskim rynku uruchomiono finansowanie w wysokości ponad 45 mld PLN. Z oferty tej skorzystało już ponad 100 tys. polskich firm. W projektach BGK i EFI uczestniczy ponad dwadzieścia polskich banków - zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych.

Uważam, że BGK odniósł wielki sukces. Ani w programach ramowych, ani w EFSI nie ma bowiem tzw. kopert narodowych i konkurencja międzynarodowa, także pośród banków publicznych, jest bardzo duża. Trzeba się przebijać. Projekt BGK to nie tylko pierwszy projekt w ramach Planu Junckera w Polsce, ale i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej. To także druga w całej Europie transakcja z zakresu instrumentów finansowych programów UE pod względem wartości wsparcia dla MSP - skomentował fakt podpisania umowy Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Od lewej:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Jerzy Jacek Szugajew, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Bogdan Klimaszewski, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego,
Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Marjut Santoni, Zastępca Prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego,
dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich,
Piotr Świtalski, Kierownik Wydziału Prasowego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Umowa BGK to pierwsza transakcja w ramach programu COSME podpisana dzięki wsparciu EFSI. Pokazuje ona gotowość Grupy EBI, by szybko reagować na wezwania ze strony państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, którzy apelują o pilne wszczęcie konkretnych inicjatyw w ramach EFSI oraz o przyspieszenie udzielania kredytów i gwarancji, co zwiększy liczbę miejsc pracy oraz wzrost w Unii Europejskiej.

O EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, gwarancje oraz mikrofinansowanie, instrumenty wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej mające na celu wspieranie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. Całkowite zaangażowanie EFI na rzecz funduszy niepublicznych instrumentów kapitałowych wynosiło na koniec 2014 roku ponad 8,8 miliarda euro. Przy inwestycjach w ponad 500 funduszy, EFI jest wiodącym graczem na europejskich rynku inwestycyjnym ze względu na skalę oraz zakres swoich inwestycji, szczególnie w segmentach wysokiej technologii oraz stadiów początkowych. Portfel gwarancji kredytów EFI wynosi łącznie ponad 5,6 miliarda euro w ponad 350 operacjach na koniec 2014 roku, plasując go jako głównego europejskiego gwaranta małych i średnich przedsiębiorstw oraz wiodącego gwaranta mikrofinansowania.

O BGK

BGK, jeden z akcjonariuszy EFI, jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. BGK inicjuje i wdraża programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce. Stanowi centrum kompetencji w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija systemy poręczeń i gwarancji mających na celu rozwój przedsiębiorczości. Uczestniczy w programach mających na celu poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz dostępu do mieszkań dla Polaków. Bank zarządza programami europejskimi oraz rozdziela fundusze europejskie w skali krajowej i regionalnej. Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania, generowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy ramowe UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla biznesu, w tym także wsparte w ramach tzw. Plan Junckera. Usługi KPK świadczone są bezpłatnie, na terenie całego kraju. KPK działa na podstawie uchwały Rady Ministrów. Działalność KPK jest realizowana od 2007 r. przez Związek Banków Polskich, na podstawie specjalnego porozumienia, a nadzorowana i finansowana przez Ministra Gospodarki.
Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

O programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przewidziany na lata 2014–2020. Z całkowitym budżetem na poziomie 2,3 mld euro, COSME pobudza akcję kredytową i inwestycje kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. COSME wspiera m.in. gwarancje oraz regwarancje na rzecz instytucji finansowych, w celu udzielenia im pomocy w zwiększeniu akcji kredytowej oraz finansowania leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Instrumenty finansowe programu obejmują również sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny inwestuje również w fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, głównie na etapie ekspansji i wzrostu. Program COSME jest rozwinięciem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) realizowanego w latach 2007–2013, który pomógł zmobilizować kredyty na kwotę 18 mld euro oraz 3 mld euro kapitału wysokiego ryzyka na rzecz ponad 350 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.


Uczestnicy wydarzenia.

W celu uzyskania dostępu do finansowania w ramach instrumentów finansowych COSME i innych programów ramowych Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa mogą kontaktować się z wybranymi instytucjami finansowymi w swoich krajach. Lista instytucji dostępna jest na stronie Access to Finance.

O Planie Inwestycyjnym dla Europy

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm

Kontakt dla mediów:

EFI: David Yormesor
Tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

BGK: Anna Czyż
Tel.: +48 22 599 80 67, e-mail: media@bgk.pl

Komisja Europejska: Piotr Świtalski
Tel.: +48 22 556 89 73, e-mail: Piotr.Switalski@ec.europa.eu

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Łukasz Bogusz
Tel.: +48 697 223 533, e-mail: programy@zbp.plStrona główna
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.