Prawie 200 mln zł na walkę z bezrobociem oraz ogłoszenie Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy!

Konferencja prasowa nt. nowej oferty wsparcia dla mikroprzedsiębiorców18 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Inicjatywy Mikro, poświęcona ofercie pierwszego polskiego pośrednika finansowego programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI". Patronat nad konferencją objęła Komisja Europejska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwszy polski Pośrednik Finansowy Programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020 pozyskał i uruchamia preferencyjne finansowanie dla podmiotów wykluczonych rynkowo. Dzięki umowie podpisanej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Inicjatywa Mikro udostępni prawie 200 mln zł mikropożyczek dla polskich mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wdrożeniu będzie towarzyszył specjalny program inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy, podejmowany we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. IF PUE.


Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Piotr Szymon Zimoląg, Prezes Zarządu, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Bartosz Otachel, Doradca ds. Ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Programy ramowe UE to specjalna grupa programów realizowana bezpośrednio ze szczebla europejskiego za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny /EFI/). Brak tu tzw. kopert narodowych, tj. gwarancji alokacji dla poszczególnych państw uczestniczących, a wykorzystanie instrumentów finansowych tych programów w danych państwach zależy od sprawności i konkurencyjności tzw. narodowych pośredników finansowych. Programy te oferują zarówno wsparcie w formie dotacji, wsparcia technicznego, jak i w formie zwrotnej - w postaci instrumentów finansowych (IF). Do takich programów należy właśnie Program na rzecz zatrudniania i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020.

Komisja Europejska wspiera tu dostępność mikrofinansowania – pożyczek do wysokości 25 tys. euro, przeznaczonych dla najmniejszych przedsiębiorców oraz osób napotykających bariery w wejściu na rynek pracy. Dostępność tych środków może decydować o "być albo nie być" najmniejszych firm, mających trudności z uzyskaniem standardowego kredytu, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

- Komisja Europejska jest trwale zaangażowana we wspieranie mikroprzedsiębiorczości, jako sposobu walki z wyłączeniem społecznym i finansowym. Umowa z Inicjatywą Mikro pozwoli ponad sześciu tysiącom polskich mikroprzedsiębiorców pozyskać pożyczki o łącznej wartości czterdziestu pięciu milionów euro, dające im wsparcie niezbędne do rozpoczęcia działalności i rozwoju, a tym samym przyczyni się do pobudzania gospodarki - powiedziała Marianne Thyssen, Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

W ramach EaSI, Inicjatywa Mikro uruchomi specjalny program pożyczkowy objęty unijną gwarancją. Gwarancja UE jest bezpłatna i realizowana poza reżimem pomocy publicznej, co oznacza brak konieczności obciążania (klienta i pośrednika) uciążliwymi ryzykiem i obowiązkami sprawozdawczymi. Pośrednik musi za to stosować "Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów". Warto podkreślić, że Inicjatywa Mikro wdroży budżet mikrofinansowania o ponad 50% wyższy od finansowania udostępnionego do tej pory przez wszystkich pośredników Instrumentu Progress w Polsce. Oferta Inicjatywy Mikro dedykowana jest podmiotom w tzw. luce finansowej, nie konkuruje więc ani nie wypiera z rynku oferty bankowej.

Z nowej oferty ma skorzystać do połowy 2018 r. ponad 6000 polskich mikroprzedsiębiorców.

- Inicjatywa Mikro wesprze osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców w rozwijaniu ich firm, niezależnie od sektora działalności oraz etapu rozwoju, w jakim się znajdują. Nasz fundusz stosuje zindywidualizowane podejście do każdego podmiotu, uwzględniając nie tylko jego zdolność kredytową, ale i specyfikę jego aktywności. Dzięki gwarancji UE jesteśmy w stanie znacznie rozszerzyć zakres i dostępność usług. Wysoko oceniamy współpracę z EFI i mamy nadzieję na pomyślną realizację całego projektu – powiedział Piotr Zimoląg, Prezes Inicjatywy Mikro sp. z o.o.


Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Piotr Szymon Zimoląg, Prezes Zarządu, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Bartosz Otachel, Doradca ds. Ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W regulacjach UE zdefiniowano mikroprzedsiębiorstwo jako firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób (w tym jednoosobową działalność gospodarczą), którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Przypomnijmy, że 95% firm w Europie to mikroprzedsiębiorcy. W tym świetle mikrofinansowanie jawi się jako ważne narzędzie pobudzania samozatrudnienia, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Znaczenie mikrofinansowania wzrasta szczególnie w okresach ograniczania oferty kredytowej przez banki. Instrumenty wsparcia inżynierii finansowej UE powinny pomóc kredytodawcom, poprzez m.in. zabezpieczanie ryzyka, dostęp do tańszego pieniądza i w efekcie zwiększanie dostępności finansowania.

- Pragnę pogratulować Inicjatywie Mikro europejskiego sukcesu i wyrazić zadowolenie, że tego typu instrumenty i instytucje finansowe wesprą polski rynek w walce z wykluczeniem finansowym oraz w rozwoju wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości. W Polsce nadal bowiem istnieje potrzeba znacznego zaangażowania wsparcia tego typu, aby ułatwić wykluczonym podejmowanie aktywności i unikanie ubóstwa. Polski rząd, w tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także podejmuje działania w tym kierunku. Jednym z nich jest udział Polski, jako państwa członkowskiego, w finansowaniu programu EaSI oraz wsparcie rodzimego rynku, właśnie poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy - powiedziała Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzają to dane resortu gospodarki: ponad 30% wnioskujących o kredyt w Polsce spotyka się z odmową. Odsetek ten jest prawie trzykrotnie wyższy wśród start-up (88%). Jednocześnie do najważniejszych powodów zamykania działalności gospodarczej należą niskie kompetencje w zakresie umiejętności zarządzania finansami firmy, mimo jej potencjału gospodarczego. Ponad połowa z takich podmiotów spełnia jednak warunki, umożliwiające obsługę przez fundusz Inicjatywa Mikro, który w ramach uzyskanego wsparcia zagranicznego i unijnego, posiada odpowiednie narzędzia i środki do pochłaniania ryzyka i obsługi klientów podwyższonego ryzyka.

Dlatego Inicjatywa Mikro i Krajowy Punkt Kontaktowy opracowały i ogłosiły także uruchomienie działań wspierających wdrożenie ww. instrumentów UE w postaci Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy "IMPULS". Będzie to specjalny program współpracy z rynkiem finansowym, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia poprzez udostępnienie usług finansowych i mentoringu klientom odrzucanym przez komercyjny rynek finansowy. Osoby te po pewnym czasie, po uzyskaniu przez nich odpowiedniego stopnia dojrzałości biznesowej i zdolności np. do uzyskania kredytu bankowego, będą ponownie włączane do standardowego (nie wspieranego już preferencyjnie przez podatników) obrotu gospodarczego. W razie powodzenia programu w zakresie programu "EaSI", rozważane jest rozszerzenie go na inne instrumenty.

- Program jest godną pochwały inicjatywą prywatną, ale realizowaną w ramach działalności misyjnej Inicjatywy Mikro - pod patronatem i we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, ponieważ dotyczy wprost beneficjentów programu EaSI w Polsce. Będziemy wspierać tego Pośrednika w dialogu z rynkiem komercyjnym w tej sprawie – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.


Przedstawiciele Inicjatywy Mikro, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Paulina Londo-Biernat, Dyrektor Personalny, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Olga Bączkowska, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Piotr Szymon Zimoląg, Prezes Zarządu, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Magdalena Berska, Wiceprezes Zarządu, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Małgorzata Drohomirecka, Dyrektor Oddziału w Krakowie, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

  Kontakt dla mediów:
  • Inicjatywa Mikro: Paulina Londo, tel. +507 050 686, e-mail: plondo@inicjatywamikro.pl,
  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE: Łukasz Bogusz, tel. 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl
  Inicjatywa Mikro sp. z o.o. jest polskim funduszem pożyczkowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz powstał w 1996 roku w Krakowie i dysponuje kapitałem, na który składa się dzisiaj portfel holdingu NOA holding n.v. w wysokości 200 mld euro. Do głównych partnerów Inicjatywy Mikro należą banki (Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas, Bank Światowy) oraz fundusze inwestycyjne (IFC, Blue Orchard, ResponsAbility, Oiko Credits, Symbiotics, DWM). Inicjatywa Mikro współpracuje także z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa Mikro udzieliła w ciągu 19 lat swojej aktywności 20 tys. pożyczek o wartości ponad 323 mln złotych. Głównymi odbiorcami tego finansowania są podmioty pozostające w tzw. luce finansowej, tj. niemające szans na finansowanie bankowe. Fundusz otrzymał w 2014 roku m.in. wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Programie "Kreator Miejsc Pracy", a w 2015 roku wyróżnienie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE "Lider Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce". Fundusz posiada certyfikaty programów: Smart Microfinance oraz Rzetelna Firma. Inicjatywa Mikro jest sprawdzonym pośrednikiem finansowym wielu programów publicznych, m.in. programów ramowych UE: EaSI oraz EIM Progress.

  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE, wdrażanych głównie przez unijne instytucje: EBI i EFI. Aktywność ośrodka obejmuje dwa filary: 1) budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników finansowych programów UE oraz 2) wsparcie polskich beneficjentów końcowych (głównie MŚP) w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK uczestniczy także w promocji "Planu Inwestycyjnego dla Europy" w zakresie IF dla MŚP. KPK powołała Rada Ministrów w 2007 r., a obecnie nadzoruje Minister Rozwoju. Działalność KPK jest prowadzona we współpracy z ministrami właściwymi ds. gospodarki, nauki, pracy i kultury. KPK, wielokrotnie wyróżniany, także na forum europejskim, jest cenionym ekspertem i partnerem instytucji publicznych, finansowych i przedsiębiorców. Ośrodek działa przy Związku Banków Polskich.

  Wydarzenie współfinansowano ze środków programu wieloletniego "Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021", realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.  Archiwum wydarzeń

  Strona główna

  
  

  KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.