Rusza 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP

Konferencja prasowa ws. nowej oferty preferencyjnego finansowania dla polskich firm


Od maja 2016 r. polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Raiffeisen-Leasing Polska S.A., pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020, udostępni łącznie 670 mln zł preferencyjnego leasingu oraz pożyczek. Oferta jest efektem zaangażowania Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w dwa programy Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

Nowa oferta preferencyjnego finansowania była jednym z tematów konferencji prasowej nt. finansowania innowacyjnych projektów, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r. z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Raiffeisen-Leasing - nowego Narodowego Pośrednika Finansowego - a także organizatorów: Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.


Konferencja prasowa, od lewej:
Tomasz Gibas, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Jarosław Drozd, Członek Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.,
prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej,
dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE o łącznej wartości ponad 100 mld euro. z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy, jednostki badawcze) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i  stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe - tj. narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na korzystniejszych niż rynkowe warunkach. Preferencyjna oferta dystrybuowana jest przez Narodowych Pośredników Finansowych – krajowe instytucje finansowe, które z  powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i zyskały akceptację instytucji unijnych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W programach UE nie występują tzw. „koperty narodowe” (gwarancje alokacji dla poszczególnych krajów), w efekcie dostęp do środków zależy przede wszystkim od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów na pośredników, bez względu na ich pochodzenie. Wygrywają tylko najlepsze projekty.

"Program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową. z budżetem blisko 80 mld euro stanowi główne narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020. Polski rząd, poprzez wyspecjalizowane instytucje – krajowe punkty kontaktowe – stara się wesprzeć polskich kandydatów w staraniach o środki z tego dodatkowego źródła finansowania. Cieszę się, że w efekcie tych działań, kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce" – powiedział Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instrumenty finansowe programów Horyzont 2020 i COSME są realizowane ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Od marca 2016 r. funkcję rządowego koordynatora ds. Planu Inwestycyjnego pełni Minister Rozwoju.

"Instrumenty finansowe UE są uzupełnieniem krajowych narzędzi wsparcia przedsiębiorczości oraz środków dostępnych w programach polityki spójności. Dają szansę na pobudzenie inwestycji prywatnych. Ogłaszana dzisiaj transakcja jest kolejną polską umową w ramach „okienka dla MŚP” Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wierzę, że we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE wkrótce ogłosimy następne. Chcemy maksymalnie wykorzystać wsparcie z Planu Junckera, którego założenia korespondują z rządowym Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" – powiedział Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, koordynator ds. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce.


Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Dzięki umowom podpisanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Raiffeisen-Leasing Polska uruchamia ofertę w ramach programów Horyzont 2020 oraz COSME. Jest przy tym pierwszym w Polsce (oraz jednym z nielicznych w Europie) pośrednikiem programów UE, oferującym finansowanie leasingiem. W ramach umowy Raiffeisen-Leasing dotyczącej programu COSME, polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjny leasing i pożyczki o łącznej wartości 520 mln zł. Umowa została zawarta pod koniec 2015 r., natomiast obecnie następuje jej rynkowe wdrożenie. z kolei w ramach wspierającego innowacyjność instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020, przedsiębiorcy zyskają dostęp do kolejnych 150 mln zł preferencyjnego finansowania. W efekcie zawartej w ostatnich dniach umowy, Raiffeisen-Leasing stał się największym pośrednikiem instrumentu InnovFin w Polsce.


Jarosław Drozd, Członek Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

"Podpisanie nowych umów z instytucjami unijnymi to kontynuacja przyjętej przez nas polityki działania na rzecz rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw" – powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A. "Za nasze dotychczasowe zaangażowanie w wykorzystanie środków UE zostaliśmy wyróżnieni m.in. tytułem Lidera Unijnych Instrumentów Finansowych. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec polskich przedsiębiorców, czego wynikiem jest uruchomienie nowej oferty, w  ramach programów 2014-2020. Chcemy być blisko naszych klientów i pomagać im w wykorzystaniu ogromnego potencjału środków unijnych do wspierania podnoszenia ich innowacyjności i konkurencyjności".

Oferta Raiffeisen Leasing w ramach InnovFin – instrumentu finansowego wspierającego innowacyjność przedsiębiorstw – obejmuje finansowanie leasingiem lub pożyczką o wartości od 100 tys. do 4 mln zł (25-930 tys. EUR). Mikro, mali i średni przedsiębiorcy ubiegający się o preferencyjne finansowanie muszą wypełnić przynajmniej jedno z umownych kryteriów innowacyjności. Mogą przy tym liczyć na bardziej atrakcyjną strukturę transakcji, niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe.

Komentując podpisanie umowy, Pier Luigi Gilibert, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, powiedział: – "Z przyjemnością ogłaszam przystąpienie Raiffeisen-Leasing Polska do instrumentu InnovFin SME Guarantee. Porozumienie pozwoli na udostępnienie finansowania ze wsparciem UE, dla wsparcia innowacyjnych projektów realizowanych na polskim rynku".

Z kolei oferta dla MŚP w ramach COSME obejmie preferencyjny leasing lub pożyczki o wartości od 25 do 150 tys. EUR (104-600 tys. PLN). Środki te mogą służyć do sfinansowania m.in. zakupu pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy. Dzięki wsparciu UE, Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zaoferuje m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego, co często decyduje o możliwości objęcia finansowaniem danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej.

Preferencyjne finansowanie w ofercie Raiffeisen-Leasing Polska S.A. będzie dostępne przez dwa lata, z możliwością przedłużenia. Finansowanie ze wsparciem UE nie stanowi pomocy publicznej.

"Główną korzyścią dla przedsiębiorców korzystających z finansowania w ramach programów UE jest znaczne uatrakcyjnienie warunków dostępu do finansowania. Dzięki temu firmy, szczególnie proinnowacyjne, które dzisiaj mają trudności z uzyskaniem finansowania na warunkach rynkowych, będą mogły liczyć na leasing lub pożyczkę dla swoich inwestycji" – powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

W procesie inicjowania, aplikowania i wdrożenia instrumentów programów ramowych UE Raiffeisen-Leasing Polska współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK).

"Gratuluję sukcesu nowemu Narodowemu Pośrednikowi Finansowemu, szczególnie w zakresie udanego kontraktu w ramach Horyzont 2020" – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego. "Raiffeisen-Leasing Polska podjął się ważnego wyzwania: finansowania innowacji – i mam nadzieję, że przykład ten zachęci także inne polskie instytucje finansowe. Należy podkreślić, że Raiffeisen-Leasing należy do ścisłej elity naszych instytucji finansowych w zakresie instrumentów europejskich. Nie tylko pozyskuje, w otwartej, międzynarodowej konkurencji, dodatkowe wsparcie inwestycyjne dla polskich przedsiębiorców, ale konsekwentnie kontynuuje politykę wspierania innowatorów. KPK z przyjemnością będzie wspierał Raiffeisen-Leasing Polska również w ramach inaugurowanego dzisiaj, nowego mandatu".

"Inaugurowana dzisiaj oferta finansowa to bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla sektora naukowo-badawczego. Dostęp innowatorów do finansowania komercyjnego jest bowiem jedną z podstawowych bolączek przy współpracy obu sektorów. Dlatego z przyjemnością nawiążemy współpracę z KPK i Raiffeisen-Leasing Polska, przez nasze Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, aby budować warunki dla inicjowania, inkubacji i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości" – powiedział prof. dr hab. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

  Kontakt dla prasy:
  • Raiffeisen-Leasing Polska S.A.: Agata Dorożuk, tel. +48 22 858 74 58 wew. 72, e-mail: a.dorozuk@partnersi.com.pl
  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl
  • Europejski Fundusz Inwestycyjny: David Yormesor, tel. +352 24 85 81 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

  Strona główna

  
  

  KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.