InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów.

Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce.

HORIZON 2020 INFO DAY

Wydarzenie współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

 


PARTNERZY STRATEGICZNI

NARODOWI POŚREDNICY FINANSOWI oraz
NARODOWI OPERATORZY POMOCY TECHNICZNEJ DLA RYNKU FINANSOWEGO w HORYZONT 2020

PARTNERZY

 

9 maja 2017 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisją Europejską zorganizował seminarium dla przedsiębiorców i instytucji finansowych pt. „InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów”. W trakcie spotkania przestawiona została informacja nt. najnowszych możliwości finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych programu Horyzont 2020.

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

Wystąpienia wprowadzające dot. wsparcia dla innowacyjnych firm z tzw. instrumentów finansowych programów ramowych UE.

 dr Piotr Dardziński, Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
 Pier Luigi Gilibert,
Prezes,

Europejski Fundusz
Inwestycyjny
Jean-David Malo, Dyrektor,
Open Innvavion & Open
Science, Dyrekcja
Gereralna Badań i
Innowacji Komisji
Europejskiej
dr Marek Dietl, Doradca
Prezydenta RP ds. rynku
finansowego, Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej

 

W programie Horyzont 2020 uwzględniono oś „Dostęp do finansowania ryzyka” (Access to Risk Finance), w ramach której funkcjonują instrumenty finansowe InnovFin. Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym działalność B+R znajdują się pożyczki, gwarancje, regwarancje oraz finansowanie kapitałowe.

Przedstawiciele Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE dokonali przeglądu oferty Instrumentów finansowych dla proinnowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych instrumentów – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla kandydatów na pośredników finansowych – oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Patric Gresko, Dyrektor Wydziału
Venture Capital, Europejski
Fundusz Inwestycyjny
 Stefano Bragoli, Senior Structured
Finance Manager, Europejski Fundusz
Inwestycyjny
 Michał Gorzelak, Szef Obszaru
Finansowania Dłużnego w
Krajowym Punkcie Kontaktowym
ds. Instrumentów Finansowych
Programów UE

 

Preferencyjne finansowanie udostępniają tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE, którzy w trakcie seminarium dokonali prezentacji aktualnej oferty instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku dla innowatorów (VC, leasing, kredyt). Oferta dotyczy działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej. Z instrumentów finansowych programu H2020 mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi), bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację.

Leasing Kredyt
Monika Ostaszewska, Menadżer
Produktu, PKO Leasing S.A.
Piotr Natkański, Ekspert, Centrum
Poręczeń i Gwarancji, Bank
Gospodarstwa Krajowego

 

KPK IF promuje instytucje finansowe zaangażowane w programy UE, które oferują różnorodne instrumenty wsparcia polskim firmom. W trakcie seminarium przekazano informację o podpisaniu pierwszej polskiej umowy w ramach instrumentów kapitałowych programów Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, głównego filaru „Planu Junckera”. Umowa została zawarta pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a spółką Innovation Nest II, która będzie realizować inwestycje w przedsiębiorstwa z sektora IT znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju.

VC
Piotr Wilam, Managing Partner,
Innovation Nest

 

Podczas seminarium zaprezentowano również instrumenty wsparcia technicznego proinnowacyjnego rynku kapitałowego z takich programów jak: ESIL, CrossEUWBA czy POSITION.

BA BA VC
 Luigi Amati, CEO Meta Group  Katarzyna Wierzbowska,
Prezeska, Fundacja
Przedsiębiorczości Kobiet
 Marcin Kowalik, Managing Partner,
Black Pearls VC

 

W programie Horyzont 2020 dostępne jest wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Horyzont 2020. KPK Programów Badawczych UE udziela ogólnych informacji o programie H2020 i instrumencie dla MŚP z wyłączeniem informacji o instrumentach finansowych.

Marta Krutel, Koordynator SME, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Akademia Nauk

Przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji finansowych w trakcie seminarium mogli także skorzystać z bezpośredniego kontaktu z doradcami Narodowych Pośredników Finansowych programów ramowych UE. W trakcie dyskusji panelistów z uczestnikami seminarium poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakich instrumentów finansowych potrzebuje innowacyjna gospodarka.

Uczestnicy seminarium

Prezentacje z seminarium 9 maja 2017 r. do pobrania.

 


 

Dodaj komentarz

X