Instrumenty Finansowe dla rynku kreatywnego Impact’17

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się największy w Europie Środkowo-Wschodniej kongres 4 rewolucji przemysłowej Impact’17. W Kongresie udział wzięło ponad 5000 uczestników, 200 prelegentów, 800 CEO krajowych i europejskich firm i startupów oraz przedstawicieli administracji rządowej, którzy dyskutowali nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą Gospodarka 4.0, Przemysł 4.0, startupy, fintech, insurtech, healthtech, 4IR, IoT, mobilność, komercjalizacja i digitalizacja.

Impact’17 to również spotkanie technologii i kreatywnej gospodarki. Branża kreatywna na świecie jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Otwarcie się gospodarki na przemysły kreatywne wymaga przezwyciężenia obiektywnych trudności związanych z finansowaniem, kształceniem, umiejętnym wsparciem instytucjonalnym, ale i zmianą postrzegania branży.


Mr. Maciej Dydo, Director, Department of State Patronage, Ministry of Culture and National Heritage

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK IF) był partnerem instytucjonalnym Kongresu Impact’17 oraz współorganizatorem ścieżki tematycznej „Creative Industries”. KPK IF we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zorganizował dla uczestników Kongresu panel dyskusyjny pt. „Jak wygrać na finansowaniu sektorów kreatywnych?” oraz warsztat pt. „Instrumenty finansowe dla rynku kreatywnego”. W trakcie obu spotkań przedstawiciele KPK IF, MKiDN, Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych instytucji finansowych oraz organizacji rynku kreatywnego podzielili się z uczestnikami Kongresu unikalnym doświadczeniem, pomysłami i dobrymi praktykami w zakresie możliwości efektywnego finansowania przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych.


Od lewej: Mr. Maciej Szymanowicz, Policy Officer, MEDIA Support Programmes, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, European Commission, Ms. Mary-Alice Stack, Chief Executive, Creative United, Ms. Alicja Grawon-Jaksik, Director, The Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce (KIPA), Mr. Arkadiusz Lewicki, Director, National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programmes, Poland

Sektory kreatywne należy postrzegać jako efekt rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, ale równocześnie także jako jej motor napędowy. Polski rynek sektorów kreatywnych rozwija się, a co za tym idzie poszukuje partnerów finansowych. Szeroko rozumiany sektor kreatywny ma stać się jedną z lokomotyw konkurencyjności i wzrostu polskiej gospodarki, co znajduje swoje odzwierciedlenie w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w ramach „Pakietu dla przemysłów kreatywnych” – ukierunkowanego na wsparcie innowacyjnych produktów sektorów kultury i kreatywnych. Proponowane działania obejmują m.in. wprowadzenie zachęt dla realizacji produkcji audiowizualnych w Polsce, wprowadzenie wakacji podatkowych dla firm z sektora kreatywnego, ustanowienie tzw. szybkiej ścieżki podatkowej dla międzynarodowych produkcji z segmentu audiowizualnego. Ponadto Pakiet ma umożliwić budowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze i przeciwdziałać odpływowi kapitału kreatywnego.


Mr. Paweł Lewandowski, Under-secretary of State, Ministry of Culture and National Heritage

Sektor kreatywny coraz częściej zagląda do polskich banków i innych instytucji. Z informacji, jakie pojawiają się ze strony izb tego środowiska, wynika jednak, że odnotowuje on problemy z dostępem do finansowania, szczególnie inwestycyjnego. Trudny dostęp do finansowania stanowi jedną z barier realizacji projektów przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych. Ze względu na unikalny charakter realizowanych projektów, trudności w szacowaniu ryzyka oraz niestandardowy charakter oferowanych zabezpieczeń, podmioty z tych sektorów niejednokrotnie zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem. Dotyczy to zarówno finansowania dłużnego, jak i kapitałowego.

Mr. David Gonzalez Martin, Head of Growth and Educational Programmes, Mandate Management Department, European Investment Fund


Ms. Małgorzata Walczak, Managing Partner, Polish Growth Fund VC

Mr. Piotr Sawicki, Head of Unit, Guarantee and Surety Center, Bank Gospodarstwa Krajowego


Ms. Isaure de Cromieres, Area Manager, Bpifrance


Mr. Jacek Błoński, Partner, META Group

Z pomocą może przyjść unijny program Kreatywna Europa i Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF), który ma na celu zapewnić dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych. Instrument działa na podobnych zasadach, co znane już gwarancje programów COSME, EaSI bądź InnovFin. W ramach CCS GF Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oferuje bezpłatne gwarancje i regwarancje dla pośredników finansowych – banków i innych instytucji, oferującym finansowanie zwrotne dla podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych. W zamian za przejęcie części ryzyka przez EFI, pośrednicy zobowiązują się do ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do finansowania, np. przez redukcję wymogów dotyczących zabezpieczeń, wkładu własnego, historii kredytowej itp. Korzyścią dla przedsiębiorców może być także zwiększenie kwot i wydłużenie okresu finansowania, bądź też zgoda pośrednika na sfinansowanie nietypowego lub bardziej ryzykownego projektu.

Program Kreatywna Europa na lata 2014 – 2020 ma na celu wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Budżet w wysokości 1,46 mld ma umożliwić dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Na program Kreatywna Europa składają się: podprogram MEDIA, skierowany do przedsiębiorców i instytucji z sektora audiowizualnego, podprogram Kultura, wspierający podmioty z CCS, w tym w zakresie aktywności międzynarodowej, oraz tzw. komponent międzysektorowy, w ramach którego uruchomiony został instrument finansowy.

Informacje nt. wsparcia w ramach programu Kreatywna Europa w Polsce oferują Creative Europe Desk Polska oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Creative Europe Desk Polska to instytucja reprezentująca program Kreatywna Europa. Biuro dostarcza informacji o Programie i współfinansowanych projektach w zakresie komponentów MEDIA i Kultura oraz promuje działania realizowane przez polskich beneficjentów.

KPK IF wspiera instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE, oraz ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. W zakresie programu Kreatywna Europa, Punkt oferuje szczegółowe informacje nt. instrumentu gwarancyjnego, obejmujące m.in. kryteria kwalifikowalności, procedury aplikowania oraz warunki współpracy z instytucjami europejskimi.

Gwarancje instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa są udzielane bezpłatnie, a wsparcie UE w ramach instrumentu nie stanowi pomocy publicznej. Szczegółowe informacje dostępne na tej stronie.

Dodaj komentarz

X