VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 18-20 października 2017 r. odbył się VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. To największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był postulat przedsiębiorców „Uwolnić biznes!” wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną.

Źródło: RIG w Katowicach

Przez trzy dni trwania Kongresu odbyło się kilkadziesiąt dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań, podczas których rozmawiano m.in. o możliwościach finansowania MŚP, zarządzaniu, prawie, podatkach, rynku pracy oraz kwestiach szans i barier, jakie stoją przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Liczne sesje i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków z Polski i Świata dały możliwość wymiany praktycznej wiedzy oraz pozyskania kontaktów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

Diagnozując obecną sytuację gospodarczą, zgromadzeni na Kongresie przedsiębiorcy sformułowali główne postulaty środowiska MŚP skierowane do polskich i unijnych władz.

Gościem specjalnym VII Europejskiego Kongresu MŚP był Pan Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z perspektywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego koniecznym warunkiem dalszego skoku cywilizacyjnego Polski i konsekwentnego podnoszenia poziomu życia Polaków jest rozwój nauki i badań. rolę małych i średnich przedsiębiorstw: To one zatrudniają blisko 70% ogółu pracowników. Małe i średnie firmy wytwarzają ponad połowę polskiego PKB, coraz częściej również stają się firmami innowacyjnymi oraz angażują się we współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi. W rozwoju innowacji kluczowa jest też ścisła współpraca sektora prywatnego i publicznego, nauki, gospodarki i administracji. Wicepremier przedstawił przykłady realizowanych bądź przygotowywanych inicjatyw ministerstwa, które łączyć będą naukę z gospodarką.

Źródło: VII Targi Biznes Expo, RIG w Katowicach

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej był partnerem instytucjonalnym VII Europejskiego Kongresu MŚP oraz VII Targów Biznes Expo. W trakcie trwania Kongresu przedsiębiorcy i osoby zakładające działalność gospodarczą miały możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF, którzy na stoisku informacyjnym w strefie Targów Biznes Expo prowadzili warsztaty z przedsiębiorcami nt. dostępnego na polskim rynku preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z programów ramowych UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy był również partnerem merytorycznym sesji panelowej pn. „Finansowanie MŚP ze środków unijnych”, która odbyła się 19 października 2017 r. Podczas sesji rozmawiano o dostępnych dla polskich przedsiębiorców funduszach UE, ze szczególnym uwzględnieniem preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE w perspektywie 2014-2020 oraz finansowych instrumentach zwrotnych w ramach programów Polityki Spójności.

Naszą podstawową misją jest zwiększenie wykorzystania programów ramowych UE przez polskich beneficjentów, przede wszystkim dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. W tym celu działamy na rzecz zwiększenia kanału dostępowego do tych środków, tj. maksymalnej liczby polskich pośredników finansowych w programach UE, którzy zapewniają szeroką tematycznie ofertę preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców, adekwatnie do programów” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Źródło: RIG w Katowicach

W dyskusji udział wzięli: Pani Dorota Goliszewska, Redaktor Naczelny My Company Polska, Pan Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Pani Bożena Rojewska, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A., Pan Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Pan Bartosz Rozpondek, p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Europejski Kongres MŚP był platformą wymiany wiedzy, doświadczeń ale także miejscem zdobywania nowych kontaktów biznesowych i wiedzy praktycznej, opartej o najnowsze trendy w gospodarce, prawie i marketingu w wymiarze krajowym, europejskim i światowym. W ramach spotkań uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się również ze zmianami, jakie zachodzą i jakie są zapowiedziane przez najnowsze ustawy i rozporządzenia w polskim i unijnym prawodawstwie.

Więcej o Kongresie na tej stronie.

Dodaj komentarz

X