Największa polska transakcja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w największym programie unijnym (Horyzont 2020)

“Horyzont 2020” to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. W zakresie instrumentów finansowych (InnovFin) Programu „Horyzont 2020” operuje Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wraz z narodowymi pośrednikami finansowymi.

Uroczyste podpisanie: EFI i CVI Dom Maklerski

EFI objął właśnie gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 milionów złotych, które CVI Dom Maklerski (CVI), lider finansowania private debt w Polsce, może zainwestować poprzez współzarządzany przez siebie fundusz inwestycyjny, w ciągu najbliższych dwóch lat, w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. małe mid-cap.
Objęte gwarancją EFI finansowanie jest oferowane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki przejęciu połowy ryzyka inwestycyjnego przez EFI, CVI zaoferuje przedsiębiorstwom tańsze finansowanie dłużne, w ramach transakcji private debt.

Od prawej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Ramona Samson, Zastępca Dyrektora Open Innovation&Open Science, Dyrekcja Generalna Badań i Innowacji, Komisja Europejska, Marcin Leja, Prezes Zarządu, CVI Dom Maklerski, Rafał Lis, Partner Zarządzający, CVI Dom Maklerski, Pier Luigi Gilibert, Prezes, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Witold Słowik Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dr Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP: “Ogłaszana dziś w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli nam zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CVI będzie kupować nowe obligacje od innowacyjnych przedsiębiorstw, z czego skorzysta około 60 polskich firm. Wykorzystanie unijnej gwarancji budżetowej ułatwia dostęp do finansowania jeszcze większej liczbie firm, co jest głównym celem Planu Inwestycyjnego dla Europy.”

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Cieszę się, że kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce. Nowa umowa EFI z CVI zmniejsza lukę finansową w kraju, dając szansę na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Pragnę pogratulować obu instytucjom inaugurowanej dzisiaj transakcji. Należy podkreślić, że jest to największa umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zawarta z polską instytucją finansową w ramach programu Horyzont 2020.”

Podczas zorganizowanej przez KPK 28 maja br. konferencji prasowej z okazji inauguracji rynkowego wdrożenia ww. Umowy w Polsce powiedziano:

 

Rafał Lis, Partner Zarządzający w CVI: „Pozyskanie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jako partnera, jest dla CVI doskonałą referencją. Dzięki współpracy z EFI, fundusz współzarządzany przez CVI ma szansę zaoferować polskim przedsiębiorstwom finansowanie private debt na atrakcyjnych dla nich warunkach. Zgodnie z definicją nowego instrumentu, maksymalne zaangażowanie w jeden projekt może wynieść do 30 mln zł. Minimalne pojedyncze zaangażowanie szacujemy na 8 mln zł, co pozostaje w zgodzie z naszą polityką inwestycyjną.”
Pier Luigi Gilibert, Dyrektor Generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z CVI, polskim liderem pozabankowego finansowania dłużnego dla małych i średnich firm. Działalność CVI jest zgodna z misją i strategią Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego celem jest ułatwienie dostępu do kapitału innowacyjnym przedsiębiorstwom”.
Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej: „Jednym z priorytetów polskiego rządu jest wsparcie rozwoju sektora MŚP, szczególnie w zakresie innowacji i technologii. Mam nadzieję, że ogłaszana dzisiaj transakcja przełoży się na realny zastrzyk inwestycyjny dla tych firm oraz na zachęcenie innych krajowych instytucji finansowych do większego zaangażowania na tym polu.”
Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: „Wraz z podpisaniem umowy z EFI, CVI dołącza do grona Narodowych Pośredników Finansowych UE w Polsce. To kolejna instytucja, która odniosła sukces w międzynarodowych konkursach o unijne gwarancje i wnosi istotny wkład do systemu wdrażania unijnych instrumentów finansowych na rodzimym rynku.”
„Misją KPK jest wparcie wdrożenia ww. instrumentów finansowych w Polsce. Zarówno CVI, jak i zainteresowani nowym produktem polscy przedsiębiorcy, uzyskają naszą pomoc. Starujemy już dzisiaj specjalnym spotkaniem dla całego rynku. Fakt włączenia po raz pierwszy w historii domu maklerskiego do systemu wdrażania publicznych programów w Polsce daje nowe możliwości. Dzięki dzisiejszej transakcji poprawia się także pozycja Polski w rankingach wykorzystania programów ramowych UE – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Nowo zawarta umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z CVI jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera. Dotyczy instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach największego unijnego programu Horyzont 2020. Umowa jest największą z transakcji InnovFin SMEG oraz największą transakcją w ramach instrumentów finansowych aktualnych programów UE, zrealizowanych dotąd w Polsce. W jej efekcie Polska awansuje na 11 miejsce (z miejsca 22) w grupie 25 krajów, w których jest aktualnie wdrażany Program Horyzont 2020 – InnovFin SMEG, pod względem wartości portfeli finansowania, zakontraktowanych przez pośredników finansowych na rzecz rynków lokalnych.

Od prawej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Ramona Samson, Zastępca Dyrektora Open Innovation&Open Science, Dyrekcja Generalna Badań i Innowacji, Komisja Europejska, Witold Słowik Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Marcin Leja, Prezes Zarządu, CVI Dom Maklerski, Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pier Luigi Gilibert, Prezes, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Rafał Lis, Partner Zarządzający, CVI Dom Maklerski, Vincent Van Steensel, Dyrektor Wydziału Gwarancji Portfelowych, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich, dr Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Alicja Hlibowicka, Analityk ds. Finansowania Strukturalnego, Europejski Bank Inwestycyjny Prócz konferencji prasowej, 28 maja 2018 miało miejsce również seminarium dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Narodowych Pośredników Finansowych, zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Prócz konferencji prasowej, 28 maja 2018 miało miejsce również seminarium dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Narodowych Pośredników Finansowych, zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

 

Uczestnicy seminarium pt. “InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów. Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce”

Informacja nt. Stron Umowy i otoczenia programowego:

CVI

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, liderem w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie firma zarządza aktywami o łącznej wartości 5,8 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Wsparty instrumentem unijnym Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, z aktywami 3,3 mld zł, jest jednym z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce. CVI tworzy 17 osobowy zespół inwestycyjny. Więcej: www.cvi.pl

EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE pod nadzorem Komisji Europejskiej. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Więcej: www.eif.org

InnovFin SMEG

InnovFin SMEG (InnovFin Small & Medium Enterprises Guarantee) jest instrumentem finansowym programu Horyzont 2020. Jego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MSP i tzw. małym mid-cap łatwiej dostępnego finansowania zwrotnego. InnovFin SMEG jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych oferujących finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw (np. kredyty, pożyczki, leasing), w państwach członkowskich UE. EIF udziela gwarancji portfelowych na część ewentualnych strat pośrednika.
Więcej: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta-dla-instytucji-finansowych

Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. Plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Plan koncentruje się na przełamywaniu barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu nowych i istniejących na rynku instrumentów finansowych. Głównym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, który dzięki zaangażowaniu środków publicznych ma umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji. Działalność Planu Inwestycyjnego dla Europy przynosi wymierne efekty. Więcej: http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK ułatwia przedsiębiorcom w Polsce dostęp do preferencyjnego finansowania Unii Europejskiej. Wspiera instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych UE. KPK m.in. reprezentuje Polskę w komitecie programowym „Dostęp do Finansowania Ryzyka” programu Horyzont 2020. We współpracy z Grupą EBI, KPK informuje przedsiębiorców w ramach wszystkich programów UE, jest również oficjalną częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Dodatkowe informacje:
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Marek Ulman, marek.ulman@zbp.pl, tel. +48 22 696 64 95

Więcej o samej transakcji CVI: http://cvi.pl
CVI Dom Maklerski: Iwona Drabot, iwona.drabot@prboutique.pl, tel. +48 605 621 264

 

Polish NCP for Access to Risk Finance – Horizon 2020

 

Patronaty Honorowe Konferencji Prasowej i Seminarium:

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X