O unijnych gwarancjach w Warszawie

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Warszawie obradowało Europejskie  Stowarzyszenie Gwarancji Wzajemnych (AECM). AECM reprezentuje interesy podmiotów publicznych aktywnych na rynku poręczeń i gwarancji, głównie dla sektora MŚP oraz agrobiznesu. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest gospodarzem konferencji w Warszawie, reprezentuje Polskę w AECM od prawie 10 lat.

Głównym partnerem wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich (ponad 90% obsługiwanych instrumentów finansowych UE ma charakter gwarancyjny).

Spotkanie otworzyli Bernhard Sagemeister, Przewodniczący AECM oraz Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu BGK. Prezes BGK witając gości podkreśliła wagę instytucji i instrumentów gwarancyjnych w rozwoju gospodarczym UE i Polski. Następnie, po odczytaniu oficjalnego listu Ministra Finansów do uczestników konferencji, głos zabrała Kristin Schreiber, Dyrektor ds. Programu COSME i wsparcia MŚP w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej.

W imieniu sektora bankowego głos zabrał Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Członek Rady Europejskiej Federacji Bankowej, który przedstawił dane o roli systemu bankowego jako partnera instytucji gwarancyjno-poręczeniowych oraz dostawcy finansowania dla przedsiębiorstw. Omówił także znaczenie instytucji bankowych w procesie realizacji programów publicznych, zarówno krajowych, jak i korzystających z różnych schematów finansowania unijnego. Tu jako przykład udanego przedsięwzięcia w skali całej UE przedstawił KPK, działający w Polsce jako wspólny projekt rządu i ZBP. Wskazał także na zagrożenia i bariery w rozwoju usług bankowych, w tym  zbyt restrykcyjnych regulacji, także na poziomie unijnym. Na koniec zaznaczył że pozytywne prognozy dotyczące popytu przedsiębiorców na kredyt w UE tworzą pozytywną perspektywę dla współpracy banków z instytucjami zrzeszonymi w AECM.

Ważnym przedmiotem obrad i rozmów są plany Komisji Europejskiej dotyczące systemu programów europejskich po roku 2020. Szczególną uwagę poświecono przyszłości instrumentów finansowych. W zakresie wsparcia MŚP, aktualny program COSME zostanie zastąpiony SMP: Single Market Programme. Instrumenty finansowe obecnych programów UE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych zostaną z kolei zgrupowane w nowym Programie Invest EU.

AECM zaprezentował także najnowszy raport o stanie i trendach rynku gwarancyjnego w Europie oraz informację o roli instytucji gwarancyjnych w polityce gospodarczej UE. Rynek gwarancyjny w Europie to aktualnie (2017) ponad 126 mld EUR portfela aktywnych gwarancji. W samym tylko 2017 roku europejskie instytucje gwarancyjne udzieliły prawie milion (szt.) nowych gwarancji o wartości 74 miliardów EUR.

Podczas kongresu podkreślano rolę instytucji gwarancyjnych w realizacji polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Realizuje się ona głównie poprzez udział w programach i instrumentach finansowych. Gwarancje są np. filarem m.in. programu COSME czy instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Kolejna wieloletnia perspektywa finansowa przyniesie nowe wyzwania, związane z ograniczeniem unijnego budżetu, digitalizacją instrumentów gwarancyjnych, wpływem instrumentów finansowych na tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i innowacyjność, a także z kwestiami społecznymi.

Konferencji towarzyszyło wiele praktycznych warsztatów, spotkań, dyskusji panelowych dotyczących m.in. głównych czynników wpływających na działalność instytucji gwarancyjnych oraz efektywność ich oferty dla MŚP, zależności między instrumentami gwarancyjnymi a procesami wzrostu gospodarczego oraz wymiana doświadczeń. Między innymi już 13 czerwca odbył się w Warszawie szczyt Global Network of Guarantee Institutions, zrzeszającej instytucje tego rynku z całego świata.

Podczas kongresu podpisano także spektakularną, trzecią umowę o współpracy w ramach Programu COSME , pomiędzy BGK a EFI.  EFI oraz BGK podwoiły wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld PLN (ok. 950 mln EUR). Wsparcie  to skierowane jest do ponad 18 000 MŚP w całej Polsce. Umowa stanowi  część programu COSME – programu Komisji Europejskiej dla małych i  średnich przedsiębiorstw, a wspieranego przez Plan Inwestycyjny dla  Europy, tzw. Plan Junckera. Partnerem transakcji jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, który zainicjował współpracę BGK z EFI ws COSME w 2014 roku, a aktualnie wspiera sektora bankowy we wdrożeniu tego programu w Polsce.

Podczas konferencji miało także miejsce spotkanie Dyrektora KPK, Arkadiusza Lewickiego, z Rogerem Havenithem, nowym Wiceprezesem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X