Raport KPK pt. “Bankowalność sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”

Unia Europejska jako jeden z priorytetów swojej polityki wskazuje wspieranie rozwoju kulturowego poszczególnych państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej. Wspiera działania na rzecz wzmocnienia sektora kultury i sektora kreatywnego w państwach członkowskich, a co za tym idzie ułatwienia przystosowania się społeczeństw do dynamicznie następujących przemian w przemysłach i gospodarkach poszczególnych państw członkowskich.

Cele Unii Europejskiej zostały określone w Europejskiej agendzie kultury w dobie globalizacji świata, poparte zostały przez Radę (rezolucja z dn. 16.11.2007 r.) i przez Parlament Europejski (rezolucja z dn. 10.04.2008 r.). Celem Agendy i realizowanej na jej podstawie polityki UE jest propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, kultury jako katalizatora kreatywności na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych Unii.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi o roli jaką przypisuje się sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu, które w sposób istotny przyczyniają się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii oraz stanowią obszar dla wyrażania opinii i promowania różnorodności kulturowej i językowej.

Kultura jest również fundamentem dla budowania zupełnie nowych dziedzin sztuki, przekazu, ekspresji artystycznych związanych z postępem technologicznym w mikroelektronice na miarę rewolucji przemysłowej w XIX wieku, rewolucji która zmieniła oblicze współczesnego świata oraz dokonała trwałych zmian w ustroju państw i w życiu jednostek i społeczeństw. Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji, która dokonuje się już na naszych oczach , której zasięg, skala oraz końcowy efekt jest bardzo trudny do wyobrażenia. Tym motorem przemian społecznych, nie będą tak jak w XIX wieku maszyny, przemysł i masowa wytwórczość. Motorem zmian po raz kolejny w dziejach (po czasach antycznych) i pierwszy raz w nowożytnej historii świata będzie Kultura. Nadchodzące zmiany są trudne do wyobrażenia. Jesteśmy w stanie jedynie dokonać fotografii zjawiska i opisać stan obecny.

System finansowy dostrzega ogromny potencjał wzrostu w nowych technologiach, w innowacyjności i kreatywności zarówno jednostek jak również podmiotów działających w obszarze kultury i w sektorze kreatywnym. Stały dynamiczny wzrost przekraczający średnią dynamikę wzrostu dla pozostałych gałęzi gospodarek jest wyraźną wskazówką do zaangażowania finansowego i wsparcia dynamiki przez zastosowanie kapitału i know-how instytucji finansowych.

Oddajemy do Państwa rąk opracowanie – analizę dotyczącą sektora kultury i sektora kreatywnego, która nie stanowi kompendium wiedzy o tym segmencie gospodarki, lecz ma na celu przybliżenie czytelnikowi roli i perspektyw rozwoju sektora w globalnej i krajowej gospodarce. Opis gospodarek jest tłem do wskazania możliwości rozwoju sektora przy wykorzystaniu dłużnych instrumentów finansowych z gwarancjami oferowanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna Europa.

W przypadku pytań dot. raportu prosimy o kontakt na: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl .

Raport KPK do pobrania (w pdf.)

© Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższa publikacja jest objęta prawami autorskimi i nie może być kopiowana, publikowana, prezentowana i rozprowadzana w żadnej formie bez pisemnej zgody KPK. Zezwala się na cytowanie fragmentów publikacji pod warunkiem podania źródła pochodzenia. Publikacja sfinansowana ze środków Budżetu Państwa przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

X