Ponad ćwierć miliarda zł preferencyjnego finansowania dla polskich innowacyjnych przedsiębiorców

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy.

W ramach umowy, PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln EUR) preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek.

Podczas kongresu Wolves Summit 2019 miało miejsce specjalne wydarzenie w postaci ogłoszenia najnowszego wdrożenia instrumentu finansowego dla innowatorów w Polsce.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, dr Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Piasek, Prezes Wolves Summit, Mirosław Grzelak, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing S.A., Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, David Yormesor, Rzecznik Prasowy, Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. zawarły umowę gwarancji InnovFin w ramach Horyzont 2020, programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020. Dzięki gwarancji portfelowej przyznanej przez EFI, PKO Leasing będzie udzielać leasingu i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Umowa, realizowana w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), w ciągu dwóch lat pozwoli wygenerować 256,8 mln zł (60 mln EUR) nowych środków dla polskich innowatorów.

– Nowa umowa InnovFin zapewni polskim przedsiębiorcom dodatkowy impuls finansowy, wspierając ich wysiłki w obszarze badań i innowacji. Plan Inwestycyjny dla Europy zapewnia tysiącom polskim firm lepszy dostęp do europejskich instrumentów finansowych. Bardzo cieszy mnie, że dzięki gwarancji EFI, PKO Leasing rozszerza swoją ofertę produktów o finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw – powiedział Carlos Moedas, Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji.

Najnowsza umowa PKO Leasing jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), stanowiącego główny filar Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).

Polskie instytucje finansowe odniosły szereg sukcesów we wdrażaniu unijnych instrumentów finansowych. Przykładem może być umowa PKO Leasing z 2018 r., dotycząca programu COSME, stanowiąca największą transakcję gwarancji zawartą przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w Polsce. Nowa umowa PKO Leasing dotycząca gwarancji InnovFin, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ma szczególne znaczenie. Zwiększa potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań wzrostu gospodarczego, wpisując się w rządową Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju – skomentował Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Pier Luigi Gilibert, powiedział: Umowy zawierane przez EFI z instytucjami finansowymi w Polsce mają na celu udostępnienie polskim przedsiębiorcom szerokiego zakresu instrumentów finansowych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Z przyjemnością ogłaszam nową umowę z PKO Leasing, która umożliwi spółce finansowanie inwestycji klientów innowacyjnych, o bardzo szczególnych potrzebach finansowych.

To już kolejna umowa podpisana przez PKO Leasing z EFI, której celem jest ułatwienie naszym klientom dostępu do finansowania. W październiku 2018 r. zawarliśmy umowę gwarancji COSME, dzięki której z preferencyjnej oferty skorzysta ponad 10 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP. Dzięki obecnej umowie będziemy w stanie wspierać szczególny rodzaj przedsiębiorstw: inwestujących w działalność badawczą, bądź stawiających na innowacyjne rozwiązania. Tego typu działania z natury obciążone są większym ryzykiem, co może wiązać się z trudnością pozyskania kapitału. Część z takich transakcji byłaby trudna do sfinansowania w standardowym procesie leasingu czy pożyczki. Gwarancja InnovFin otwiera drogę grupie o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, dając możliwość stworzenia unikatowego przedsięwzięcia klientom. Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać potencjał programów unijnych, przekuwając go na indywidualne sukcesy naszych klientów – podkreśla Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.

Według naszych analiz, PKO Leasing plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce firm leasingowych, zaangażowanych w system wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać PKO Leasing w staraniach o gwarancję InnovFin. Będziemy promować preferencyjną ofertę wśród polskich innowacyjnych przedsiębiorców, stanowiących rzeczywistych beneficjentów tej gwarancji – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Wartość leasingu lub pożyczek oferowanych przez PKO Leasing w ramach umowy InnovFin wynosi od 107 tys. do 13 milionów złotych (25 tys. – 3 mln EUR). Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. „kryteriów innowacyjności”. Kryteria te obejmują m.in. szybki wzrost przedsiębiorstwa, zaangażowanie w działalność badawczą bądź innowacyjną w ciągu ostatnich 2-3 lat, lub też zgłoszenie zapotrzebowania na finansowanie innowacyjnych projektów. Oferta PKO Leasing została uruchomiona w marcu 2019 r. i będzie dostępna przez dwa lata, bądź do wyczerpania środków.

PKO Leasing od 16 lat aktywnie współpracuje z instytucjami unijnymi, realizując w tym czasie umowy na 5 mld zł w umowach fundingowych i ponad 2,6 mld zł w umowach gwarancyjnych. W ramach tych umów spółka zrealizowała ponad 100 tys. transakcji i sfinansowała potrzeby ok. 60 tys. klientów. W ramach finansowania zapewnianego przez instrumenty gwarancyjne, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z leasingów oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach. Dzięki wsparciu COSME oraz InnovFin instytucje finansowe, będące Narodowymi Pośrednikami Finansowymi, udostępniają kredyty, leasingi i pożyczki na znacznie bardziej atrakcyjnych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie udzielane na podstawie niniejszej Umowy jest zabezpieczone gwarancją w ramach programu „InnovFin SME Guarantee Facility”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy „Horizon 2020 Financial Instruments” oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Celem EFSI jest wsparcie finansowania i realizacji inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania.”


PKO Leasing S.A., należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Różnorodna oferta zawiera produkty dla każdego sektora biznesowego, od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do korporacji i klientów strategicznych. PKO Leasing finansuje pojazdy, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i nieruchomości, sprzęt IT i oprogramowanie, samoloty, łodzie czy rowery. Poza standardowymi produktami leasingu i pożyczek, firma ma w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, ubezpieczeń, oraz faktoringu dla przedsiębiorców i rolników. Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego. Więcej: www.pkoleasing.pl

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. We współpracy z Komisją Europejską, EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Więcej: www.eif.org

InnovFin SMEG (InnovFin Small & Medium Enterprises Guarantee) to instrument finansowy programu Horyzont 2020. Jego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MSP i tzw. „małym mid-cap” dostępu do finansowania zwrotnego na preferencyjnych warunkach. InnovFin SMEG jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem instytucji finansowych oferujących finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw (np. kredyty, pożyczki, leasing), w państwach członkowskich UE. EIF udziela gwarancji portfelowych na część ewentualnych strat pośrednika. Więcej: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta-dla-instytucji-finansowych

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. Plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, mające na celu zwiększenie poziomu inwestycji, wsparcie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ułatwia przełamywanie barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych i usług doradczych. Głównym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, który dzięki wykorzystaniu instrumentów podziału ryzyka umożliwia instytucjom z Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narodowym Pośrednikom Finansowym finansowanie nowych, także bardziej ryzykownych projektów. Więcej: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-plan-junckera

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl


Kontakt dla mediów:

PKO Leasing S.A.
Karolina Kalinowska, tel. +48 722 032 818, e-mail: karolina.kalinowska@pkoleasing.pl
Europejski Fundusz Inwestycyjny
David Yormesor, tel. +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org
KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Łukasz Bogusz, tel. 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl


Konferencja współorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowana ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X