Europejski Fundusz Gwarancyjny coraz bliżej

26 maja 2020 r. Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdziła strukturę i zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego odpowiedź na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Planowany budżet Funduszu w wysokości 25 mld EUR ma zapewnić finansowanie płynnościowe dla europejskich MŚP. Szacuje się, że dzięki nowej inicjatywie do przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii trafi nawet 200 mld EUR.

Środki Funduszu mają zostać zapewnione przez państwa członkowskie UE, proporcjonalnie do wartości ich udziałów w kapitale Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Warunkiem rozpoczęcia działalności będzie zadeklarowanie wkładów przez właścicieli co najmniej 60% udziałów. Wniesione środki posłużą do sfinansowania gwarancji, pokrywających ewentualne straty poniesione w ramach operacji wspieranych przez Fundusz. W ramach EFG zostaną udostępnione instrumenty gwarancyjne (w tym regwarancje dla narodowych banków rozwoju), pożyczkowe oraz kapitałowe. Na instrumenty podziału ryzyka zostanie przeznaczone 75% budżetu, na instrumenty kapitałowe i pochodne -pozostałe 25%.

Głównymi beneficjentami EFG będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, do których trafi co najmniej 65% środków. Do 23% zostanie przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających do 3000 pracowników. Wsparcie dla przedsiębiorstw publicznych, podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz prowadzących badania w tym zakresie wyniesie do 5% wartości EFG. Kolejne 7% posłuży do sfinansowania instrumentów kapitałowych, w tym funduszy venture capital, inwestujących w MŚP i przedsiębiorstwa do 3000 zatrudnionych.

Wg aktualnych założeń, Europejski Fundusz Gwarancyjny ma działać do końca 2021 roku. Państwa członkowskie UE mogą zdecydować o przedłużeniu tego okresu.

O Europejskim Funduszu Gwarancyjnym:

Informacja na stronie EBI: https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis.htm

Dodaj komentarz

X