Polska dołączyła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19

15 października 2020 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG).

Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro.

Jego głównym celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie.
Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia. Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju
(np. Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

Udział Polski w Funduszu otworzy możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego przez polskie podmioty, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Wsparcie to będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak:

  • banki komercyjne,
  • instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe,
  • spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital),
  • spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Będą one korzystać z takich instrumentów, jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.
Z ankiety przeprowadzonej przez KPK w tej sprawie wynika duże zainteresowanie nowym funduszem przede wszystkim krajowych banków komercyjnych i przedsiębiorstw leasingowych, ale i mniejszych instytucji finansowych, takich jak fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe.

W Polsce informacji nt. ww. Funduszu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, który wspólnie z Ministrem Finansów i EBI, zaprasza już 21 października br. na ogólnopolską konferencję inaugurującą EFG w Polsce. Link do rejestracji znajduje się tutaj.

W razie pytań prosimy o kontakt: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

X