Co to są instrumenty finansowe AntyCovid19?

W ramach programów UE zarządzanych centralnie przez KE dostępne są m.in. gwarancje na zabezpieczenie produktów finansowania udzielanego przez krajowe instytucje finansowe, które nawiązały współpracę z instytucjami europejskim w ramach poszczególnych programów ramowych UE lub Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Instytucje te pełnią rolę pośredników finansowych.

Pośrednicy finansowi, wykorzystując publiczne środki finansowe zobowiązują się by korzyści, w jak największym stopniu, przenieść na ostatecznych odbiorców. To skutkuje możliwością oferowania preferencyjnych warunków finansowania w porównaniu do standardowej oferty np.:  wyższą kwotą finansowania, obniżeniem wymagań dotyczących wartości zabezpieczenia czy wkładu własnego, zniesieniem opłaty wstępnej, wydłużeniem okresu finansowania, niższymi prowizjami lub niższymi stopami oprocentowania.

Dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych UE lub EFG, polscy przedsiębiorcy mogą pozyskać zarówno finansowanie o charakterze dłużnym jak i kapitałowym. Aktualnie dostępna jest w Polsce oferta finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, pożyczek i mikropożyczek, poręczeń, leasingu, objęcia obligacji korporacyjnych, inwestycji kapitałowych.

Z uwagi na pandemię warunki finansowania uległy poprawie np.: poprzez podwyższenie gwarancji ze  środków publicznych, zniesieniu lub obniżeniu ceny gwarancji.

Gdzie szukać oferty finansowania działalności gospodarczej na warunkach preferencyjnych?

W system wdrażania instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce zaangażowanych jest ponad 200 instytucji finansowych, które pełnią rolę krajowych pośredników lub sub-pośredników finansowych. Są to banki komercyjne i spółdzielcze,  fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, spółki leasingowe, fundusze  private debt.

 

Podmiotem powołanym do wsparcia instytucji finansowych w Polsce w pozyskiwaniu instrumentów finansowych z programów Unii  jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Jaka jest oferta preferencyjnego finansowania na polskim rynku?

Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne dla małych i średnich przedsiębiorców, dla innowatorów, dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych, dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, pożyczki dla dużych projektów.

Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Leasing z gwarancją BGK EFG

W ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), spółki leasingowe Santander Leasing, Millenium Leasing, PEKAO Leasing i PKO Leasing oferują leasing lub pożyczki leasingowe zabezpieczone do 80% gwarancjami BGK, które korzystają z regwarancji EFG.
Informacja o ofercie

Pożyczki ARP z gwarancją EFG

W ramach EFG, Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje pożyczki tarczowe, pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zabezpieczone gwarancją w wysokości 70% kwoty udzielonego finansowania. Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy.
Informacje o ofercie

Leasing z gwarancją EFG w PKO Leasing

Klienci PKO Leasing mogą skorzystać z oferty leasingu samochodów do 5 mln zł lub maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego do 0,63 mln zł na okres 6 lat.
Informacje o ofercie

Kredyty Banku PEKAO

Bank Pekao SA jako jedyny bank komercyjny Polsce oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancja jest bezpłatna dla klienta i zabezpiecza 70% kwoty kredytów i pożyczek obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, oraz kredytów inwestycyjnych. Gwarancją można zabezpieczyć kredyty udzielane w złotych i euro, do wysokości 2,57 mln euro lub równowartości w złotych i okresie finansowania do 10 lat. Gwarancja PFG obejmuje kredyty nowe, odnawiane oraz przenoszone do Banku Pekao SA z innych banków. Dzięki gwarancji PFG Bank Pekao SA oferuje swoim klientom obniżenie marży kredytowej.
Informacja o ofercie

Oferta Polfund z gwarancją EFG

Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund udziela poręczeń w wysokości do 1,6 mln zł na zabezpieczenie wierzytelności przez współpracujące banki. Poręczenie Polfund zabezpiecza kredyty inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, rewolwingowe o mieszanej strukturze i pożyczki.

Informacja o ofercie

Pożyczki TISE z gwarancją EFG

Małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa zatrudniające do 499 osób mogą skorzystać z oferty pożyczki inwestycyjnej do 5 mln zł na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności, cele obrotowe i inwestycyjne.
Informacja o ofercie

Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

Bank Pekao SA oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją programu COSME. Maksymalna kwota kredytu to 12,9 mln PLN (równowartość 3 mln EUR). Preferencje dla przedsiębiorców polegają m.in. na finansowaniu przedsiębiorstw o krótkim okresie działalności. Z kolei przedsiębiorstwa działające co najmniej 3 lata mogą skorzystać z kredytu z wkładem własnym obniżonym do 10%. Łączny portfel preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME w ofercie Banku Pekao to 1,2 mld PLN. Informacja o ofercie

PEKAO Leasing oferuje transakcje dotyczące leasingu samochodów ciężarowych, maszyn, wyposażenia oraz paneli fotowoltaicznych z gwarancją COSME. Dzięki gwarancji klienci mogą korzystać z atrakcyjnej opłaty wstępnej, nie większej niż 5 proc. wartości netto środka trwałego. Ponadto, dla zmniejszenia miesięcznych rat, okres finansowania zostanie znacząco wydłużony – do minimum 60 miesięcy w przypadku pojazdów i fotowoltaiki oraz minimum 72 miesięcy w przypadku maszyn i urządzeń. Informacje o ofercie

PKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości do 1,5 mln. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, oraz na ułatwieniu i skróceniu procedury przyznania finansowania. Z oferty mogą skorzystać także przedsiębiorcy standardowo uznawani za bardziej ryzykownych, np. rozpoczynający działalność. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko. PKO Leasing planuje udzielenie łącznie 1,5 mld PLN preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME. Informacje o ofercie

Deutsche Leasing Polska w ramach Programu COSME proponuje leasing finansowy lub pożyczki do 680 tys. zł na okres maksymalnie 12 lat z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń. Informacja o ofercie

Finansowanie dla innowatorów

PKO Leasing oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020. Finansowanie w zakresie 107 tys. – 13 mln zł jest przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających poniżej 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.
Informacja o ofercie

Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Preferencyjne kredyty dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do trzech lat) okresie działalności oferuje Bank Pekao SA. Oferta obejmuje kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł, zabezpieczone bezpłatną, 90% gwarancją w ramach programu EaSI. Informacja o ofercie

TISE S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%. Informacja o ofercie

Finansowanie kapitałowe dla mikro małych i średnich przedsiębiorców oraz małych spółek o średniej kapitalizacji

Informacja o warunkach inwestycji Market One Capital

 • inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami inwestycji początkowych również na etapie rund A i kontynuowaniem inwestycji do rund B
 • fokus inwestycyjny – marketplace i SaaS,
 • inwestycje kapitałowe zasadniczo od 0,2 do 1,5 mln EUR, możliwe również większe kwoty inwestycji
 • fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze specjalnym uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Rumunii

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.
Oferta funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Inovo Fund

 • inwestycje w start-upy oferujące unikalne rozwiązania technologiczne oraz produkty z potencjałem ekspansji na rynki międzynarodowe,
 • inwestycje kapitałowe od 0,5 do 2 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Oferta funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Avallon MBO Fund III

 • inwestycje w wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji,
 • brak zasadniczo preferencji branżowej, ale z uwzględnieniem obszarów: specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe),
 • zakres inwestycji wynosi od 4 do 15 mln EUR i może on być dodatkowo powiększony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów,
 • fokus geograficzny: głównie Polska, ale również kraje członkowskie UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Oferta funduszu

Finansowanie dla dużych projektów lub przedsiębiorców

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych. Informacje o ofercie.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy. Informacje o ofercie.

Dyżury eksperckie:

Terminarz dyżurów eksperckich znajduje się tutaj.

Konferencje, seminaria, warsztaty:

Harmonogram najbliższych wydarzeń znajduje się tutaj.

Instrumenty finansowe UE a Tarcza Antykryzysowa

Wsparcie finansowania jest dostępne w ramach szeroko pojętej tarczy antykryzysowej w Polsce

Przydatne linki

Linki do kluczowych instytucji, które oferują wsparcie finansowe w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom Covid-19.:

 

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera:

X