Instrumenty Finansowe AntyCovid19

Co to są instrumenty finansowe AntyCovid19?

W ramach programów UE zarządzanych centralnie przez KE dostępne są m.in. gwarancje na zabezpieczenie produktów finansowania udzielanego przez krajowe instytucje finansowe, które nawiązały współpracę z instytucjami europejskim w ramach poszczególnych programów ramowych UE lub Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Instytucje te pełnią rolę pośredników finansowych.

Pośrednicy finansowi, wykorzystując publiczne środki finansowe zobowiązują się by korzyści, w jak największym stopniu, przenieść na ostatecznych odbiorców. To skutkuje możliwością oferowania preferencyjnych warunków finansowania w porównaniu do standardowej oferty np.:  wyższą kwotą finansowania, obniżeniem wymagań dotyczących wartości zabezpieczenia czy wkładu własnego, zniesieniem opłaty wstępnej, wydłużeniem okresu finansowania, niższymi prowizjami lub niższymi stopami oprocentowania.

Dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych UE lub EFG, polscy przedsiębiorcy mogą pozyskać zarówno finansowanie o charakterze dłużnym jak i kapitałowym. Aktualnie dostępna jest w Polsce oferta finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, pożyczek i mikropożyczek, poręczeń, leasingu, objęcia obligacji korporacyjnych, inwestycji kapitałowych.

Z uwagi na pandemię warunki finansowania uległy poprawie np.: poprzez podwyższenie gwarancji ze  środków publicznych, zniesieniu lub obniżeniu ceny gwarancji.

Gdzie szukać oferty finansowania działalności gospodarczej na warunkach preferencyjnych?

W system wdrażania instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce zaangażowanych jest ponad 200 instytucji finansowych, które pełnią rolę krajowych pośredników lub sub-pośredników finansowych. Są to banki komercyjne i spółdzielcze,  fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, spółki leasingowe, fundusze  private debt.

Podmiotem powołanym do wsparcia instytucji finansowych w Polsce w pozyskiwaniu instrumentów finansowych z programów Unii  jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Jaka jest oferta preferencyjnego finansowania na polskim rynku?

Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne dla małych i średnich przedsiębiorców, dla innowatorów, dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych, dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, pożyczki dla dużych projektów.

Finansowanie dla przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Europejski Fundusz Gwarancyjny jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które mają kłopoty z powodu spowolnienia gospodarczego, jednak mogłyby uzyskać pożyczkę w przypadku braku kryzysu związanego z COVID-19. Europejski Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarancje uwolnienia kapitału dla krajowych banków prorozwojowych, lokalnych banków i innych pośredników finansowych w celu udostępnienia większego finansowania dla przedsiębiorców.

Aktualnie 7 polskich instytucji finansowych pozyskało gwarancje EFG, a trzy z nich uruchomiły ofertę.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferował gwarancje, która zabezpieczy spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców). Celem gwarancji do 800 tys. EUR i 80% kwoty transakcji jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w dostępie do finansowania leasingowego. Aktualnie oferta dostępna jest w Santander Leasing, Millenium Leasing, PKO Leasing, PEKAO Leasing.
Informacja o ofercie

W ramach EFG, Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje pożyczki tarczowe, pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zabezpieczone gwarancją w wysokości 70% kwoty udzielonego finansowania. Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy.
Informacja o ofercie

Klienci PKO Leasing mogą skorzystać z oferty leasingu samochodów do 5 mln zł lub maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego do 0,63 mln zł na okres 6 lat.
Informacje o ofercie

Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowi podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

W ramach programu COSME, BGK współpracuje aktualnie z 10 bankami komercyjnymi oraz 2 zrzeszeniami banków spółdzielczych wraz z 200 bankami spółdzielczymi. Banki te oferują preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% lub 0,7% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego.
Kredyty z gwarancją PLG-COSME są dostępne w następujących bankach:

Opis gwarancji PLG-COSME Banku Gospodarstwa Krajowego: bgk.pl

Bank Pekao SA oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją programu COSME. Maksymalna kwota kredytu to 12,9 mln PLN (równowartość 3 mln EUR). Preferencje dla przedsiębiorców polegają m.in. na finansowaniu przedsiębiorstw o krótkim okresie działalności. Z kolei przedsiębiorstwa działające co najmniej 3 lata mogą skorzystać z kredytu z wkładem własnym obniżonym do 10%. Łączny portfel preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME w ofercie Banku Pekao to 1,2 mld PLN. Informacja o ofercie

PEKAO Leasing oferuje transakcje dotyczące leasingu samochodów ciężarowych, maszyn, wyposażenia oraz paneli fotowoltaicznych z gwarancją COSME. Dzięki gwarancji klienci mogą korzystać z atrakcyjnej opłaty wstępnej, nie większej niż 5 proc. wartości netto środka trwałego. Ponadto, dla zmniejszenia miesięcznych rat, okres finansowania zostanie znacząco wydłużony – do minimum 60 miesięcy w przypadku pojazdów i fotowoltaiki oraz minimum 72 miesięcy w przypadku maszyn i urządzeń. Informacje o ofercie

PKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości do 1,5 mln. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, oraz na ułatwieniu i skróceniu procedury przyznania finansowania. Z oferty mogą skorzystać także przedsiębiorcy standardowo uznawani za bardziej ryzykownych, np. rozpoczynający działalność. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko. PKO Leasing planuje udzielenie łącznie 1,5 mld PLN preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME. Informacje o ofercie

Deutsche Leasing Polska w ramach Programu COSME proponuje leasing finansowy lub pożyczki do 680 tys. zł na okres maksymalnie 12 lat z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń. Informacja o ofercie

Finansowanie dla innowatorów

PKO Leasing oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020. Finansowanie w zakresie 107 tys. – 13 mln zł jest przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających poniżej 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.
Informacja o ofercie

Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Preferencyjne kredyty dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do trzech lat) okresie działalności oferuje Bank Pekao SA. Oferta obejmuje kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł, zabezpieczone bezpłatną, 90% gwarancją w ramach programu EaSI. Informacja o ofercie

TISE S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%. Informacja o ofercie

Finansowanie dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

Banki spółdzielcze i komercyjne, które zawarły odpowiednie umowy z BGK, oferują preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8,4 mln zł, przeznaczone dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych. BGK zabezpiecza to finansowanie gwarancją pokrywającą 80% ryzyka, udzieloną na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu Kreatywna Europa. Ofertą dysponują:

Finansowanie dla dużych projektów lub przedsiębiorców

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych. Informacje o ofercie.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy. Informacje o ofercie.

Dyżury eksperckie:

Terminarz dyżurów eksperckich znajduje się tutaj.

Konferencje, seminaria, warsztaty:

Harmonogram najbliższych wydarzeń znajduje się tutaj.

Instrumenty finansowe UE a Tarcza Antykryzysowa

Wsparcie finansowania jest dostępne w ramach szeroko pojętej tarczy antykryzysowej w Polsce

Przydatne linki

Linki do kluczowych instytucji, które oferują wsparcie finansowe w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom Covid-19.:

 

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera: