eiah                                         topeiah

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
Jak działa Centrum?
Oferowane usługi
Wydarzenia
Kontakt

 

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI, Centrum lub Centrum Doradztwa) oferuje dostęp do kompleksowej oferty doradczej i pomocy technicznej.

ECDI zostało ustanowione w czerwcu 2015 r. rozporządzeniem 2015/1017. Centrum bazuje na wiedzy eksperckiej Komisji Europejskiej, grupy EBI, krajowych banków i instytucji prorozwojowych (KBP) oraz instytucji zarządzających w państwach członkowskich.

Jak działa Centrum?

Usługi dostępne za pośrednictwem Centrum obejmują wsparcie przy opracowywaniu projektów na wszystkich etapach cyklu życia: od wstępnej oceny wykonalności do pozyskania finansowania, w zakresie badań rynku, strategii sektorowych i weryfikacji projektów. Centrum świadczy także usługi doradztwa finansowego, mając na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do pozyskiwania odpowiednich źródeł finansowania działalności. W Centrum można uzyskać także wsparcie horyzontalne, dzięki wskazówkom dotyczącym metodyki i realizacji projektów oraz szkoleniom związanym np. z procedurą przetargową, analizą kosztów i korzyści, dostępowi do finansowania i wykorzystaniu funduszy UE.

ECDI świadczy usługi na rzecz promotorów projektów, organów publicznych i przedsiębiorstw prywatnych. Promotorzy projektów sektora publicznego mogą korzystać z usług Centrum nie ponosząc żadnych kosztów, zaś beneficjenci z sektora prywatnego, aby zapewnić zgodność interesów i własność wyników, mogą zostać poproszeni o wniesienie pewnego wkładu finansowego.

Z Centrum można się kontaktować za pośrednictwem tej strony.

Oferowane usługi

Forma Wsparcia Opis Istniejące Programy Usługi ECDI
Wsparcie dla projektów i inwestycji Pełen zakres doradztwa i wsparcia technicznego w zakresie: identyfikacji projektów, inwestycyjnych, priorytetyzacji, przygotowania projektu, strukturyzacji i wdrażania. ELENA, EPEC Dodatkowa pomoc uzupełniająca istniejące usługi pomocy technicznej, udzielana promotorom projektów oraz instytucjom zarządzającym. Obejmuje opracowywanie projektów oraz poprawę wykorzystania funduszy UE.
Nowe usługi doradcze: stały rozwój oferty usług doradczych Centrum w celu zaadresowania istniejących potrzeb.
Zwiększenie wykorzystania funduszy UE Wsparcie doradcze, wsparcie w zakresie budowania zdolności (capacity building) przy wdrażaniu instrumentów finansowych EFIS fi-compass, usługi dwustronne dla instytucji zarządzających  
Poprawa dostępu do finansowania Ciągłe ulepszanie warunków finansowania dla beneficjentów publicznych i prywatnych Innowacyjne usługi doradztwa finansowego  
Dostęp do wiedzy eksperckiej partnerów lokalnych Centrum Wsparcie techniczne i doradztwo w lokalnej sieci Centrum   Centrum Doradztwa ma również koordynować sieć krajowych instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających.
Partnerzy Centrum Mogą wspólnie zaoferować pełny zakres kompleksowych usług doradczych.

Wydarzenia

28 kwietnia 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy między Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH).

Czytaj dalej

 Kontakt

Skontaktuj się z Centrum na http://eiah.eib.org/index lub wysyłając email eiah@eib.org


X