UWAGA: oferta została zakończona, poniższa informacja jest archiwalna.

W II kwartale 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił nowy instrument poprawiający dostęp do finansowania dla europejskich przedsiębiorców. To tzw. EREM CBSI, skierowany do banków spółdzielczych i małych instytucji finansowych.

EREM (EIB Group Risk Enhancement Mandate) to inicjatywa Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego funkcjonująca od 2014 r. W ramach EREM instytucje z Grupy EBI udostępniają szereg instrumentów, w tym od niedawna tzw. CBSI: pożyczki dla banków spółdzielczych i małych instytucji finansowych.

Z instrumentu EREM CBSI (od Cooperative Banks and Small Financial Institutions) mogą korzystać instytucje z krajów EU28, oferujące finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców. Instrument jest skierowany do banków spółdzielczych, małych banków oraz instytucji niebankowych: przedsiębiorstw leasingowych, pożyczkowych itp., które ze względu na stosunkowo małą skalę działalności nie korzystają z instrumentów wsparcia finansowania dla przedsiębiorców, udostępnianych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

W ramach instrumentu, Europejski Fundusz Inwestycyjny – wchodzący w skład Grupy EBI – oferuje pożyczki uprzywilejowane (senior loans) w wysokości do 12,5 mln euro, umożliwiające instytucjom finansowym rozszerzenie oferty finansowania dla przedsiębiorców. Pożyczka udzielona przez EFI w ramach instrumentu nie może przekraczać 50% kapitału zakładowego pożyczkobiorcy i powinna być spłacona w ciągu maksymalnie 10 lat, z okresem karencji do 2 lat.

Instytucja finansowa korzystająca z pożyczki jest zobowiązana do wygenerowania portfela finansowania dla przedsiębiorców o wartości przynajmniej dwukrotnej kwoty pożyczki. W skład portfela mogą wchodzić wyłącznie nowe umowy (bez refinansowania), o następujących parametrach:

  • wartość finansowania dla przedsiębiorcy: do 500 tys. euro, przy czym pojedyncza umowa nie może przekraczać 5% całkowitej wartości pożyczki udzielonej przez EFI w ramach EREM CBSI, a umowy o wartości mniejszej niż 25 tys. euro są dozwolone jedynie pod warunkiem, że należą do portfela objętego Gwarancją dla Mikrofinansowania EaSI (więcej o gwarancjach EaSI),
  • cel finansowania: inwestycje, kapitał obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, leasing finansowy itp.,
  • minimalny okres umowy z przedsiębiorcą: 2 lata,
  • z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający do 500 pracowników,
  • bez wykluczeń sektorowych (oferta może obejmować przedsiębiorców zajmujących się np. produkcją rolniczą), z wyjątkiem standardowych sektorów zastrzeżonych Grupy EBI (alkohol, tytoń, broń, hazard itp.).

Korzyści, jakie EFI oferuje instytucjom finansowym w ramach instrumentu EREM CBSI, to atrakcyjna cena pożyczki (ze względu na łatwy dostęp Grupy EBI do kapitału i promocyjny charakter instrumentu) oraz brak konieczności przedstawiania zabezpieczenia. Ponadto pożyczkobiorca zyskuje możliwość wydłużenia okresu zapadalności zobowiązań oraz zróżnicowania źródeł finansowania. Pożyczka wiąże się z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi aplikowania oraz późniejszej sprawozdawczości.

Pożyczki EFI w ramach EREM CBSI są udzielane w euro, bądź też – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pożyczkobiorcy z EFI – w walucie kraju pożyczkobiorcy.

W ramach instrumentu nie przewidziano formalnej procedury i formularzy aplikacyjnych. Przedstawiciele polskich instytucji zainteresowanych pożyczką EREM CBSI proszeni o kontaktowanie się z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (e-mailem na adres EREM@eif.org), powołując się na Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych (National Contact Point for Financial Instruments). W korespondencji (w jęz. angielskim) należy uwzględnić podstawowe dane o instytucji, wnioskowaną kwotę pożyczki oraz informację nt. planowanego portfela finansowania dla przedsiębiorców (całkowita wartość, wstępny opis produktów, grupy docelowe, okres realizacji).

W odpowiedzi na zgłoszenie zainteresowania zostaną przesłane szczegółowe wymogi informacyjne. Kolejne etapy to badanie due diligence w siedzibie pożyczkobiorcy, negocjacje i podpisanie umowy oraz uruchomienie (w dwóch transzach) środków pożyczki.

Pożyczki EREM CBSI nie są przeznaczone dla instytucji, które korzystają (bądź mają taką możliwość) z instrumentów pożyczkowych oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Szczegółowe informacje na temat EREM CBSI oraz innych instrumentów finansowych UE dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

X