UWAGA: program IMPULS został zakończony, poniższa informacja jest archiwalna.

inicjatywamikromrpips_patronat
Z początkiem 2016 r. rusza specjalny program dla przedsiębiorców “wykluczonych finansowo”, tzn. odrzucanych przez komercyjny rynek finansowy. Dzięki współpracy rynków finansowych, tego typu klienci będą mogli liczyć na udostępnienie usług finansowych oraz doradczych, umożliwiających im podjęcie bądź rozwijanie działalności gospodarczej. Pozwoli im to na uzyskanie odpowiedniej dojrzałości biznesowej, dzięki czemu po pewnym czasie będą w stanie włączyć się do standardowego obrotu gospodarczego.

Wykluczenie finansowe i luka finansowania

Z szeregu raportów (np. Ministerstwa Rozwoju, PARP, NBP) wynika, że ponad 30% przedsiębiorców wnioskujących o kredyt w Polsce spotyka się z odmową. Odsetek ten jest prawie trzykrotnie wyższy wśród start-up (88%). Najczęstsze powody odmowy to brak zdolności kredytowej, brak wkładu własnego, brak zabezpieczeń, wcześniejsze opóźnienia w regulowaniu zobowiązań (podatkowych, ZUS), brak ugruntowanej pozycji rynkowej bądź też krótka historia działalności. Jednocześnie do najważniejszych powodów zamykania działalności gospodarczej należą niskie kompetencje w zakresie zarządzania finansami firmy, pomimo jej potencjału gospodarczego. Ponad połowa z podmiotów spotykających się z odmową kredytu spełnia jednak warunki umożliwiające ich obsługę przez fundusze mikropożyczkowe. Fundusze te, w ramach uzyskanego wsparcia zagranicznego i unijnego, posiadają odpowiednie narzędzia i środki do obsługi tzw. klientów podwyższonego ryzyka.

Dlaczego przedsiębiorcy nie korzystają z kredytu?

Źródło: KPK IF PUE na podstawie danych PARP.

Odpowiedź na lukę finansowania: program IMPULS

W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie oraz w związku z uruchamianiem w Polsce instrumentów mikrofinansowych Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 “EaSI”, pierwszy polski pośrednik mikrofinansowy programu EaSI: Inicjatywa Mikro orazKrajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE opracowały pakiet działań wspierających dostęp przedsiębiorców do finansowania. Jest to IMPULS: program współpracy środowisk finansowych, umożliwiający udostępnienie finansowania dla mikroprzedsiębiorców lub osób planująch rozpoczęcie działalności gospodarczej, które z różnych powodów nie mogą uzyskać tradycyjnego kredytu bankowego. Podmioty takie będą mogły skorzystać z preferencyjnych pożyczek, dostępnych dzięki udziałowi Inicjatywy Mikro w programie EaSI. Wsparcie w ramach programu obejmie także usługi doradcze. Celem programu będzie umożliwienie rozwoju działalności prowadzonej przez klientów, do etapu na którym będą mogli korzystać ze standardowych – bez wsparcia ze środków publicznych – produktów finansowych oferowanych przez system bankowy.

Aktulanie w ramach programu przygotowywana jest oferta pilotażowa. Szczegółowe informacje nt. uruchomienia i dostępności oferty będą publikowane na stonach Inicjatywy Mikro oraz KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Główne założenia programu

Program IMPULS w pigułce:

  • Beneficjenci: mikroprzedsiębiorcy (tzn. zatrudniający do 9 osób) oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, które z różnych powodów (np. brak zabezpieczenia, wkładu własnego, pozytywnej historii kredytowej) nie są w stanie skorzystać z tradycyjnych produktów finansowych.
  • Rodzaj wsparcia: preferencyjne pożyczki oraz wsparcie doradcze.
  • Wartość preferencyjnego finansowania: do równowartości 25 tys. euro.
  • Cele programu:
    • umożliwienie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
    • umożliwienie beneficjentom uzyskanie dojrzałości biznesowej, pozwalającej na dostęp do tradycyjnych produktów finansowych.
  • Planowana grupa docelowa w ramach oferty pilotażowej: 6.000 klientów.
  • Czas trwania oferty pilotażowej: do 2018 r.

O Inicjatywie Mikro

Inicjatywa MikroInicjatywa Mikro sp. z o. o.jest polskim funduszem pożyczkowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz powstał w 1996 roku w Krakowie i dysponuje kapitałem, na który składa się dzisiaj portfel holdingu NOA holding n.v. w wysokości 200 mld euro. Do głównych partnerów Inicjatywy Mikro należą banki (Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas, Bank Światowy) oraz fundusze inwestycyjne (IFC, Blue Orchard, ResponsAbility, Oiko Credits, Symbiotics, DWM). Inicjatywa Mikro współpracuje także z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa Mikro udzieliła w ciągu 19 lat swojej aktywności 20 tys. pożyczek o wartości ponad 323 mln złotych. Głównymi odbiorcami tego finansowania są podmioty pozostające w tzw. luce finansowej, tj. niemające szans na finansowanie bankowe. Fundusz otrzymał w 2014 roku m.in. wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Programie “Kreator Miejsc Pracy”, a w 2015 roku wyróżnienie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE “Lider Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce”. Fundusz posiada certyfikaty programów: Smart Microfinance oraz Rzetelna Firma. Inicjatywa Mikro jest sprawdzonym pośrednikiem finansowym wielu programów publicznych, m.in. programów ramowych UE: EaSI oraz EIM Progress.
Więcej o Inicjatywie Mikro

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UEKrajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instytucji i instrumentów finansowych programów ramowych UE, wdrażanych głównie przez unijne instytucje: EBI i EFI. Aktywność ośrodka obejmuje dwa filary: 1) budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników finansowych programów UE oraz 2) wsparcie polskich beneficjentów końcowych (głównie MŚP) w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK uczestniczy także w promocji “Planu Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie IF dla MŚP. KPK powołała Rada Ministrów w 2007 r., a obecnie nadzoruje Minister Rozwoju. Działalność KPK jest prowadzona we współpracy z ministrami właściwymi ds. gospodarki, nauki, pracy i kultury. KPK, wielokrotnie wyróżniany, także na forum europejskim, jest cenionym ekspertem i partnerem instytucji publicznych, finansowych i przedsiębiorców. Ośrodek działa przy Związku Banków Polskich.
Dane kontaktowe

O programie EaSI

Program EaSIProgram Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych “EaSI” na lata 2014-2020 służy realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. Całkowity budżet programu to prawie 1 mld EUR. W ramach programu uruchomiono m.in. instrumenty finansowe dla mikrofinansowania, mające na celu poprawę dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dla przedstawicieli najsłabszych grup społecznych, jak również insttrumwenty wspierające finansowanie przedsiębiorczostw społecznych. Program wspiera także budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrofinansowania. Instrumenty finansowe programu są zarządzane są przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i wdrażanie poprzez narodowych pośredników finansowych.
Więcej o programie EaSI

X