O programie

kreatywnaW grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły program Kreatywna Europa na lata 2014-2020. Program oferuje wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR program wspiera rozwój sektorów kultury i kreatywnych (Cultural & Creative SectorsCSS), umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Ponadto zaplanowany w programie instrument finansowy zwiększy dostęp do finansowania dla małych podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych.

Promocją programu w Polsce oraz wsparciem polskich podmiotów w uczestnictwie w programie zajmuje się Biuro Programu: Creative Europe Desk Polska. Biuro działa na zlecenie i pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie instrumentu finansowego zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Na program Kreatywna Europa składają się podprogramy MEDIA i Kultura oraz tzw. komponent międzysektorowy, w skład którego wchodzi m.in. instrument finansowy.

  • Podprogram MEDIA jest skierowany do przedsiębiorców i instytucji z sektora audiowizualnego. Jego celem jest zwiększenie kompetencji europejskiego sektora audiowizualnego oraz ułatwienie rozpowszechniania europejskich dzieł audiowizualnych na arenie międzynarodowej, w tym poza UE.
  • Podprogram Kultura ma na celu wsparcie podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych, w tym w zakresie aktywności międzynarodowej.

Wsparcie w ramach komponentów MEDIA i Kultura jest dostępne. Szczegółowe informacje o podprogramach i możliwościach udziału publikowane są na stronach Creative Europe Desk Polska:

Instrument finansowy

W ramach komponentu międzysektorowego programu Kreatywna Europa uruchomiony został Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF). Instrument ma zapewnić dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych.

Instrument Gwarancyjny obejmuje gwarancje i regwarancje udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) pośrednikom finansowym – bankom i innym instytucjom oferującym finansowanie zwrotne (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia itp.) dla podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych. Gwarancje mają charakter portfelowy, pokrywając do 70% potencjalnej straty pośrednika (obejmującej kwotę główną i odsetki) z tytułu niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Gwarancja jest ograniczona (capped) do wysokości 10, 18 lub 25% wartości portfela kwalifikujących się transakcji, w zależności od oczekiwanej szkodowości portfela.

Z finansowania objętego gwarancją mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. “małe przedsiębiorstwa publiczne” (przedsiębiorstwa z udziałem organów publicznych powyżej 25%, pod innymi względami spełniające definicję MŚP), które prowadzą działalność w sektorach kultury lub kreatywnych, planują taką działalność bądź też w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o finansowanie realizowały projekty z zakresu CCS. Klasyfikacja działalności do sektorów kultury i kreatywnych następuje według katalogu czterocyfrowych kodów NACE (równoważnych z podklasami PKD).

Maksymalna wartość finansowania dla przedsiębiorcy, jakie może zostać objęte gwarancją w ramach instrumentu, to 2 mln euro. Finansowanie może być wykorzystane na:

  • nabycie składników majątku (materialnych i niematerialnych),
  • kapitał obrotowy (np. gap financing, linie kredytowe itp.),
  • przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W Polsce pośrednikiem instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który we wrześniu 2018 r. zawarł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym porozumienie dot. regwarancji. Na ten podstawie BGK udziela własnych gwarancji portfelowych działającym w Polsce bankom, udzielających kredytów przedsiębiorcom. Aktualna lista banków oferujących preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych jest dostępna na stronie Finansowanie dla beneficjentów.

Wsparcie doradcze dla pośredników finansowych

W programie Kreatywna Europa dostępne jest także bezpłatne wsparcie doradcze (capacity building) dla pośredników finansowych CCS GF. Wsparcie dotyczy współpracy z przedsiębiorstwami z sektorów kultury i kreatywnych w zakresie finansowania zwrotnego, w tym w szczególności:

  • oceny ryzyka kredytowego podmiotów z CCS, z uwzględnieniem możliwych zabezpieczeń,
  • modeli biznesowych w poszczególnych CCS,
  • oceny wniosków o finansowanie,
  • promocji oferty w ramach CCS GF,
  • rozszerzania oferty pośredników na nowe CCS / nowe rodzaje działalności.

Celem instrumentu jest wsparcie instytucji finansowych w zrozumieniu specyfiki CCS oraz zachęcenie ich do współpracy z podmiotami z tych sektorów. O wsparcie mogą ubiegać się pośrednicy, którzy podpiszą umowę Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych.

Łączny budżet Instrumentu Gwarancji Kredytowych oraz wsparcia doradczego to 121 mln euro (przy czym na capacity building przeznaczono do 10% tej kwoty). Nabór kandydatów na pośredników finansowych (Call for Expression of Interest) został ogłoszony przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 18 lipca 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Do pobrania: raport KPK pt. “Bankowalność sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”. W przypadku pytań dot. raportu prosimy o kontakt na: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

© Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższa publikacja jest objęta prawami autorskimi i nie może być kopiowana, publikowana, prezentowana i rozprowadzana w żadnej formie bez pisemnej zgody KPK. Zezwala się na cytowanie fragmentów publikacji pod warunkiem podania źródła pochodzenia. Publikacja sfinansowana ze środków Budżetu Państwa przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przydatne adresy:

Instytucja właściwa dla programu Kreatywna Europa w Polsce:
Creative Europe Desk Polska

Dane kontaktowe

X