Kryteria innowacyjności instrumentów finansowych programów UE:

 1. InnovFin SME Guarantee, program Horyzont 2020
  (pośrednicy w Polsce: Idea Bank, Raiffeisen-Leasing Polska SA)

  1. wersja po zmianach ogłoszonych 15.06.2016 r.
  2. wersja sprzed 15.06.2016 r.
  3. porównanie wersji sprzed i po 15.06.2016 r.
 2. Risk Sharing Instrument, 7 Program Ramowy
  (oferta finansowania zakończona 31.12.2014 r.)

 

 

2 c. Kryteria innowacyjności InnovFin SME Guarantee, porównanie wersji sprzed i po zmianach z 15 czerwca 2016 r.

 • Kolorem zielonym zaznaczono kryteria dodane 15.06.2016 r. (dla nowych umów te zapisy są wiążące)
 • Kolorem czerwonym i przekreśleniem zaznaczono warunki usunięte 15.06.2016 r. (dla nowych umów te zapisy nie są wiążące)
 • Zmiany o charakterze językowym bądź stylistycznym, niewpływające na treść dokumentu, nie zostały zaznaczone.

Beneficjenci będą spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów kwalifikowalności:

(a) Beneficjent jest MŚP lub Małym Mid-Cap i zamierza skorzystać z Transakcji Beneficjenta, aby zainwestować w produkcję, rozwój lub wdrożenie nowych lub zasadniczo ulepszonych (i) produktów, procesów lub usług, lub (ii) metod produkcji lub dostaw, lub (iii) innowacji procesowych lub organizacyjnych, w tym dotyczących modeli biznesowych, które są innowacyjne[1] i w związku z którymi istnieje ryzyko technologicznego, przemysłowego lub biznesowego niepowodzenia, na co wskazuje ocena przeprowadzona przez zewnętrznego eksperta, lub

(b) Beneficjent to „szybko rozwijające się przedsiębiorstwo”, które jest MŚP lub Małym Mid-Cap działającym na rynku krócej niż 12 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, o średnim rocznym endogennym wzroście liczby pracowników lub obrotów powyżej 20% w stosunku rocznym, w okresie trzech lat, zatrudniającym co najmniej dziesięciu pracowników w chwili rozpoczęcia okresu obserwacji, lub

(c) Beneficjent jest MŚP lub Małym Mid-Cap, działającym na rynku krócej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, którego koszty działalności badawczo-innowacyjnej osiągnęły poziom przynajmniej 5% całkowitych kosztów operacyjnych w przynajmniej jednym z trzech poprzedzających lat*, lub w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność (w szczególności rozpoczynającego działalność) nieposiadającego historii finansowej, zgodnie z bieżącym sprawozdaniem finansowym, w bieżącym okresie obrachunkowym, co zostanie poświadczonego przez zewnętrznego audytora, lub

(d) Beneficjent ma znaczny potencjał innowacyjny lub prowadzi intensywną działalność badawczo-innowacyjną, spełniając przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) Roczne wydatki Beneficjenta na badania i innowacje są równe lub przekraczają 20% kwoty Transakcji Beneficjenta, co potwierdza ostatnie audytowane statutowe sprawozdanie finansowe Beneficjenta, pod warunkiem że biznes plan Beneficjenta wskazuje wzrost wydatków badawczo-innowacyjnych co najmniej do poziomu kwoty Transakcji Beneficjenta; lub
2) Beneficjent zobowiązuje się przeznaczyć kwotę równą co najmniej 80% kwoty Transakcji Beneficjenta na działalność badawczo-innowacyjną, co jest wskazane w biznes planie, a pozostałą kwotę na koszty konieczne do podjęcia takich działań; lub

3) Beneficjent otrzymał dotacje, pożyczki lub gwarancje w ramach europejskich programów wpierania badań i innowacji[2] lub ich instrumentów[3], bądź regionalnych lub krajowych systemów wspierania badań lub innowacji, co miało miejsce w ciągu ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy*, pod warunkiem że te same wydatki nie są pokrywane w ramach Transakcji Beneficjenta; lub

4) Beneficjent otrzymał nagrodę z tytułu działalności badawczo-rozwojowej bądź innowacyjnej, przyznawaną przez instytucję lub organ UE, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy*; lub

5) Beneficjent zarejestrował przynajmniej jedno prawo do technologii (takie jak patent, wzór użytkowy, prawa do wzoru, schemat produktów półprzewodnikowych, dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych lub innych produktów w stosunku do których można uzyskać dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwo hodowcy roślin lub prawa autorskie do programów komputerowych) w ciągu ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy*, a celem Transakcji Beneficjenta jest umożliwienie, bezpośrednio lub pośrednio, wykorzystania takiego prawa; lub

6) Beneficjent jest MŚP na wczesnym etapie rozwoju i w ciągu ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy* uzyskał wsparcie inwestycyjne ze strony inwestora venture capital lub anioła biznesu należącego do sieci aniołów biznesu; bądź też taki inwestor venture capital lub anioł biznesu jest udziałowcem Beneficjenta*; lub

7) Beneficjent wymaga inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, której wartość, według planu biznesowego przygotowanego w związku z wprowadzeniem nowego produktu lub wejściem na nowy rynek w rozumieniu geograficznym, jest wyższa niż 50% jego średniego rocznego obrotu w ciągu ostatnich 5 lat*; lub

8) Beneficjent jest MŚP, którego Koszty działalności badawczo-innowacyjnej Beneficjenta wyniosły przynajmniej 10% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech poprzedzających lat*, lub w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność, nieposiadającego historii finansowej, zgodnie z bieżącym sprawozdaniem finansowym, w bieżącym okresie obrachunkowym*, co zostanie poświadczonego przez zewnętrznego audytora; lub

9) Beneficjent to Mały Mid-Cap, którego koszty działalności badawczo-innowacyjnej stanowiły:

(i) przynajmniej 15% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech poprzedzających lat*, lub

(ii) przynajmniej 10% rocznych całkowitych kosztów operacyjnych w trzech poprzedzających latach*, lub

10) W ciągu ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy* Beneficjent poniósł koszty działalności badawczo-innowacyjnej, zakwalifikowane przez właściwą instytucję krajową lub regionalną w ramach programów wsparcia, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i wspierających inwestycje w działalność badawczo-innowacyjną w przedsiębiorstwach, pod warunkiem że i) taka instytucja krajowa kapodaster lub regionalna jest niezależna od (Sub-) Pośrednika Finansowego oraz Beneficjenta oraz ii) Transakcja Beneficjenta pokrywa dodatkowe wydatki, co zostało zapisane w biznes planie Beneficjenta oraz iii) Transakcja Beneficjenta nie pokrywa tych samych kosztów kwalifikowalnych, dla których uzyskano wsparcie w ramach wspomnianych wyżej programów; lub

11) W ciągu ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy* Beneficjent uzyskał status innowacyjnego przedsiębiorstwa, nadany przez instytucję lub podmiot unijny, krajowy bądź regionalny, pod warunkiem, że w każdym przypadku:

 1. Taki status został nadany na podstawie jawnych kryteriów, które:
 • Nie są ograniczone do ani w inny sposób nie faworyzują żadnych szczególnych branż ani sektorów, oraz
 • Odzwierciedlają przynajmniej jedno z Kryteriów innowacyjności (InnovFin SME Guarantee – przyp. tłum.), z wyjątkiem kryterium określonego w punkcie d(4), bądź też odzwierciedlają kluczową treść przynajmniej jednego z Kryteriów innowacyjności, lecz nie mniej rygorystycznie, oraz
 1. Właściwa instytucja krajowa lub regionalna jest niezależna od (Sub-) Pośrednika Finansowego oraz Beneficjenta, oraz
 2. Transakcja Beneficjenta pokrywa dodatkowe wydatki, co zostało zapisane w biznes planie Beneficjenta.

* na dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o Transakcję Beneficjenta.

[1] Zgodnie z definicją z par. 15y oraz 15bb, rozdział 1.3 Definicje, Komunikat Komisji C(2014) 3282 z 21 maja 2014 r. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

Od tłumacza: Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ:C:2014:198:TOC

Treść definicji:

15(y) „innowacja organizacyjna” oznacza wdrożenie nowej metody organizacyjnej w praktykach prowadzenia działalności w danym przedsiębiorstwie, organizacji pracy lub stosunkach z podmiotami zewnętrznymi, z wyłączeniem zmian, które opierają się na metodach organizacyjnych już stosowanych w przedsiębiorstwie, zmian w zakresie strategii zarządzania, połączeń i przejęć, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego refinansowania lub podwyższenia majątku, zmian wynikających wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, lokalizacji, zmian regularnych, sezonowych lub innych zmian cyklicznych oraz obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami;

15(bb) „innowacja procesowa” oznacza wdrożenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej zmiany w obrębie techniki, sprzętu lub oprogramowania), z wyjątkiem niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego refinansowania lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, lokalizacji, zmian regularnych, sezonowych i innych zmian cyklicznych oraz obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami;

[2]Np. Horyzont 2020 lub 7 Program Ramowy

[3] Np. Wspólne Inicjatywy Technologiczne lub Eurostars.

 

X