KPK IF PUE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) działa przy Związku Banków Polskich i jest kontynuacją funkcjonującego w latach 2007-2013 KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Są to:

  • Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME),
  • Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji,
  • Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”),
  • Program „Kreatywna Europa”.

KPK obsługiwał również programy i instrumenty uruchamiane w okresie 2007-2013, tj:

  • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP),
  • Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress,
  • Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych jest częścią krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków budżetu Państwa w ramach Programu wieloletniego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku), w latach 2022-2028”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

X