Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

easiO programie

W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EU Programme for Employment and Social Innovation – “EaSI”).

Program służy realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające:

  • modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu),
  • mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu),
  • dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21% budżetu programu).

Pierwotny budżet programu to 919,5 mln euro w cenach roku 2013. Kwota ta ma ulec zwiększeniu w ramach realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, kluczowej inicjatywy UE służącej zwiększeniu poziomu inwestycji przedsiębiorstw.

Instrumenty finansowe

W osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSi dostępne jest wsparcie w ramach dwóch sekcji tematycznych: mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczna. Dla każdej z sekcji przeznaczono minimum 45% budżetu osi, wynoszącego 193,1 mln euro (21% z całkowitego budżetu Programu).

Cele osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej to:

  • Poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność, oraz dla mikroprzedsiębiorstw.
  • Budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrokredytów.
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do źródeł finansowania.

24 czerwca 2015 r. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły podpisanie porozumienia ws. obsługi przez EFI instrumentów finansowych programu “EaSI”. Jednocześnie EFI opublikował zaproszenie do zgłaszania zainteresowania dla instytucji finansowych (Call for expression of interest), dotyczące gwarancji portfelowych dla mikrofinansowania. W lipcu 2015 r. ofertę rozszerzono o gwarancje dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Nabór kandydatów na pośredników finansowych obu instrumentów jest prowadzony w trybie ciągłym i będzie trwał do roku 2023. W Polsce ofertę uruchomiło dotąd dwóch pośredników programu.

Instrumenty finansowe EaSI obejmują także regwarancje dla mikrofinansowania oraz dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Budżet instrumentów podziału ryzyka w wysokości 96 mln euro ma umożliwić uruchomienie w Europie ok. 500 mln euro preferencyjnych pożyczek dla osób zakładających oraz rozwijających mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa społeczne. W programie zaplanowano także pożyczki oraz finansowanie kapitałowe dla instytucji finansowych udzielających mikrokredytów, w celu zwiększenia ich możliwości operacyjnych i poprawy dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorców.

Instytucje finansowe zainteresowane gwarancjami dla mikrofinansowania powinny wdrożyć lub zadeklarować zgodność z Europejskim Kodeksem Dobrego Postępowania w Zakresie Udzielania Mikrokredytów.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów finansowych programu EaSI dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI zastępuje Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress. W ramach instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny oferował m.in. instrumenty podziału ryzyka (gwarancje i regwarancje) dla instytucji finansowych oferujących mikrofinansowanie, a także pożyczki (w tym podporządkowane) oraz finansowanie kapitałowe dla dostawców mikropożyczek.

Lista pośredników finansowych w Polsce, oferujących preferencyjne finansowanie w ramach Instrumentu Mikrofinansowego Progress oraz programu EaSI, jest dostępna na stronie Finansowanie dla beneficjentów.

Przydatne adresy

Informacje o programie EaSI:

Europejski Kodeks Dobrego Postępowania w Zakresie Udzielania Mikrokredytów (European Code of Good Conduct for Microcredit provision):

Informacje o europejskim instrumencie mikrofinansowym Progress: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836

X