1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie (dalej ZBP), ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail zbp@zbp.pl;
 2. W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. realizacji czynności doradczych lub informacyjnych wynikających z umowy pomiędzy ZBP a PARP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Te dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy z PARP, a następnie przez 6 lat w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych/kontrolnych względem PARP;

 1. archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów, wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na ZBP lub obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust 1 lit. f RODO);

Te dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

 1. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
 2. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. podmiotom, którym ZBP powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
 4. Na podstawie RODO można skorzystać z następujących praw:
 5. żądania dostępu do swoich danych, w tym prawa do uzyskania kopii danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy ZBP przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. ZBP przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że ZBP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla ZBP ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne ZBP do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. ZBP nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
X