Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI

EaSI

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

O programie / instrumenty finansowe / przydatne adresy

O programie

W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EU Programme for Employment and Social Innovation - "EaSI").

Program ma służyć realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

  Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające:
  • modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu),
  • mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu),
  • dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21% budżetu programu).
  Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro w cenach roku 2013.

  O programie / instrumenty finansowe / przydatne adresy


  Instrumenty finansowe

  W osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSi zaplanowano wsparcie dla dwóch sekcji tematycznych: mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczna. Dla każdej z sekcji przeznaczone zostanie minimum 45% budżetu osi, wynoszącego 193,1 mln euro (21% z całkowitego budżetu Programu).

   Cele osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej to:
   • Poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność, oraz dla mikroprzedsiębiorstw.
   • Budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrokredytów.
   • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do źródeł finansowania.
   24 czerwca 2015 r. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły podpisanie porozumienia ws. obsługi przez EFI instrumentów finansowych programu "EaSI". Jednocześnie EFI opublikował zaproszenie do zgłaszania zainteresowania dla instytucji finansowych (Call for expression of interest), dotyczące gwarancji portfelowych dla mikrofinansowania. W lipcu 2015 r. ofertę rozszerzono o gwarancje dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Nabór kandydatów na pośredników finansowych obu instrumentów jest prowadzony w trybie ciągłym i będzie trwał do roku 2023. Finansowanie dla przedsiębiorców zostanie uruchomione w okresie kilku miesięcy po podpisaniu przez EFI umów z pośrednikami finansowymi.

   Instrumenty finansowe EaSI obejmą także regwarancje dla mikrofinansowania oraz dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Budżet instrumentów podziału ryzyka w wysokości 96 mln euro umożliwi uruchomienie w Europie ok. 500 mln euro preferencyjnych pożyczek dla osób zakładających oraz rozwijających mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa społeczne. W programie zaplanowano także pożyczki oraz finansowanie kapitałowe dla instytucji finansowych udzielających mikrokredytów, w celu zwiększenia ich możliwości operacyjnych i poprawy dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorców.

   Instytucje finansowe zainteresowane gwarancjami dla mikrofinansowania powinny wdrożyć lub zadeklarować zgodność z Europejskim Kodeksem Dobrego Postępowania w Zakresie Udzielania Mikrokredytów.

   Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów finansowych programu EaSI dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

   Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI zastępuje Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress. W ramach instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomił m.in. instrumenty podziału ryzyka (gwarancje i regwarancje) dla instytucji finansowych oferujących mikrofinansowanie, a także pożyczki (w tym podporządkowane) oraz finansowanie kapitałowe dla dostawców mikropożyczek. Aktualnie budżet gwarancji został już wyczerpany, natomiast instrumenty pożyczkowe i kapitałowe mają być dostępne do kwietnia 2016 r. lub do wcześniejszego zastąpienia ich analogiczną ofertą programu EaSI.

   Pośrednicy finansowi programu EaSI oraz instrumentu Progress, udzielający preferencyjnych mikrokredytów w Polsce:
   O programie / instrumenty finansowe / przydatne adresy


   Przydatne adresy

   Informacje o programie EaSI: Europejski Kodeks Dobrego Postępowania w Zakresie Udzielania Mikrokredytów (European Code of Good Conduct for Microcredit provision): Informacje o europejskim instrumencie mikrofinansowym Progress: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836
   
   

   KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.