Oferta dla instytucji finansowych

zainteresowanych rolą pośredników finansowych w programach ramowych UE


wstęp / COSME / Horyzont 2020 / EaSI / Kreatywna Europa / źródła informacji
KPK

Instytucje finansowe (banki, firm leasingowe, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, fundusze inwestycyjne) mogą ubiegać się o rolę narodowych pośredników finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020. W okresie od sierpnia 2014 do czerwca 2015 r. uruchomiono łącznie cztery instrumenty gwarancyjne i dwa instrumenty kapitałowe, służące poprawie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców. Kolejne będą uruchamiane w II połowie 2015 r. Informacje dotyczące udziału instytucji finansowych w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy.

Aktualna oferta dla instytucji finansowych

Program COSME
 • W ramach Instrumentu Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF) programu COSME, Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia gwarancje dla instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla instytucji gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla MŚP. Gwarancje EFI w ramach LGF obejmują do 50% ewentualnych strat w kapitale i odsetkach, poniesionych przez pośrednika finansowego z tytułu pojedynczej transakcji oraz do 20% portfela objętego umową (Cap Rate).

  Gwarancjami instrumentu LGF może być objęte finansowanie dłużne dla przedsiębiorstw spełniających definicję MŚP stosowaną przez Komisję Europejską, tzn. zatrudniających do 250 osób, o obrotach nieprzekraczających 50 mln EUR lub sumie bilansowej do 43 mln EUR. Finansowanie może być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe (rzeczowe i niematerialne) bądź na kapitał obrotowy i musi być udzielone na okres minimum roku. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji to 10 lat. Maksymalna wartość gwarancji EFI w ramach jednej transakcji, zawartej przez pośrednika z przedsiębiorcą, to 1,5 mln euro. Gwarancje są bezpłatne zarówno dla pośredników finansowych, jak i przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego finansowania.

 • W ramach Instrumentu Kapitałowego dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG) programu COSME, EFI oferuje finansowanie udziałowe dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (venture capital, mezzanine) w małe i średnie przedsiębiorstwa w fazie ekspansji lub wzrostu. Fundusze – pośrednicy finansowi instrumentu EFG – będą prowadzić działalność na zasadach komercyjnych, co zapewni objęcie finansowaniem MŚP o najwyższym potencjale rozwoju. Finansowanie ze strony EFI obejmuje od 7,5% do 25% kapitału pośrednika finansowego, przy czym maksymalna wartość finansowania EFI dla jednego pośrednika nie może przekroczyć 30 mln euro. Inwestycje EFI obejmują okres od 5 do 15 lat.
Oba instrumenty finansowe programu COSME zostały uruchomione 4 sierpnia 2014 r. Nabór kandydatów na pośredników finansowych ma charakter ciągły i trwa do roku 2020.
Program Horyzont 2020
 • InnovFin SME Guarantee to instrument gwarancyjny programu Horyzont 2020, poprawiający dostępność finansowania dłużnego dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych. Zasada działania jest zbliżona do instrumentu LGF w programie COSME: EFI udostępnia gwarancje bądź regwarancje dla instytucji finansowych, oferujących produkty finansowe dla MŚP oraz „Small Midcaps” (przedsiębiorstw wykraczających poza definicję MŚP, zatrudniających poniżej 500 osób). Gwarancjami mogą być objęte kredyty bądź inne formy finansowania dłużnego o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Finansowanie może dotyczyć inwestycji (środki rzeczowe, wartości niematerialne i prawne), kapitału obrotowego oraz przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem że muszą to być nowe umowy (bez refinansowania istniejących zobowiązań). Z finansowania mogą korzystać przedsiębiorcy spełniający przynajmniej jedno z kilkunastu określonych przez EFI kryteriów innowacyjności (np. szybki wzrost, posiadanie patentów, udział w programach wsparcia innowacyjności, inwestycje w działalność badawczą).

  Gwarancje obejmują do 50% potencjalnych strat (uwzględniających kapitał i odsetki) pośrednika finansowego z tytułu poszczególnych umów finansowania. Gwarancja ma charakter portfelowy i nie jest ograniczona (nie występuje cap rate). Koszt gwarancji dla pośrednika finansowego w stosunku rocznym wynosi 0,5-0,8% bieżącej ekspozycji EFI z tytułu gwarancji. Pośrednik jest zobowiązany do obniżenia ceny finansowania oferowanego przedsiębiorstwom - beneficjentom końcowym instrumentu.

  Nabór kandydatów na pośredników finansowych instrumentu został ogłoszony 4 sierpnia 2014 r. i będzie trwał do roku 2020. W lipcu 2015 r. ogłoszono podpisanie umowy gwarancji InnvFin SME z pierwszym pośrednikiem z Polski: Idea Bank (patrz: relacja z wydarzenia).

 • Drugi z instrumentów gwarancyjnych programu Horyzont 2020 to InnovFin Midcap Guarantee. Instrument służy poprawie dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorców zatrudniających do 3000 pracowników, którzy ze względu na wysokość niezbędnego finansowania bądź poziom zatrudnienia nie kwalifikują się do skorzystania z InnovFin SME Guarantee. W ramach instrumentu Europejski Bank Inwestycyjny udziela gwarancji portfelowych pokrywających do 50% potencjalnych strat pośredników finansowych z tytułu udzielonego finansowania. Gwarancja nie jest ograniczona (nie występuje cap) i jest płatna dla pośrednika. Wartość transakcji objętych gwarancją może wynosić od 1 do 50 mln euro.

  Nabór kandydatów na pośredników finansowych instrumentu został ogłoszony 28 maja 2015 r. i będzie trwał do roku 2020.

 • InnovFin SME Venture Capital to instrument kapitałowy, w ramach którego EFI oferuje finansowanie inwestorskie dla funduszy VC oraz funduszy aniołów biznesu. Fundusze wsparte przez EFI są zorientowane na innowacje i inwestują w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. EFI finansuje do 25% (a w szczególnych przypadkach do 50%) kapitalizacji funduszy. Może skapitalizować także fundusze wieloetapowe.

  Instrument został uruchomiony 15 czerwca 2015 r. EFI oczekuje na oferty od zarządzających funduszami do 30 września 2020 r.
Program zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI"
 • W ramach EaSI Mirofinance Guarantee Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych, udzielających mikropożyczek (finansowania dłużnego do wysokości 25 tys. euro) przeznaczonych na zakładanie lub rozwijanie działalności mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób, których obroty lub wartość bilansowa nie przekraczają 2 mln euro). Gwarancja pokryje do 80% ew. straty pośrednika i jest ograniczona do 30% portfela. Finansowanie może być przeznaczone na koszty związane z zakładaniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tzn. inwestycje, kapitał obrotowy, nabycie licencji itp. Pośrednik korzystający z gwarancji jest zobowiązany do udostępnienia finansowania dla mikroprzedsiębiorców na zasadach preferencyjnych, np. oferując wydłużony okres finansowania, obniżenie ceny finansowania, obniżenie wymogów dotyczących zabezpieczeń itp. Gwarancje w ramach EaSI Microfinance są bezpłatne.

  Nabór kandydatów na pośredników finansowych instrumentu został ogłoszony przez EFI 24 czerwca 2015 r. i będzie trwał do roku 2023. W ramach EasI EFI oferuje także gwarancje dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Oferta instrumentów gwarancyjnych programu EaSI zostanie uzupełniona o regwarancje dla mikrofinansowania oraz regwarancje dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Ponadto dostępne będą pożyczki i finansowanie kapitałowe dla instytucji finansowych udzielających mikropożyczek.
Program Kreatywna Europa
W programie Kreatywna Europa przygotowywana jest gwarancja portfelowa dla instytucji finansowych oferujących finansowanie dla przedsiębiorców i instytucji z sektora kultury i sektora kreatywnego. Gwarancja udzielana przez EFI będzie pokrywać 70% straty pośrednika, przy ograniczeniu (cap) wynoszącym 25% wartości portfela. Gwarancją będzie można zabezpieczyć finansowanie do wysokości 2 mln euro. Rozpoczęcie naboru kandydatów na pośredników planowane jest w IV kw. 2015 r.

wstęp / COSME / Horyzont 2020 / EaSI / Kreatywna Europa / źródła informacji
Źródła informacji
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborach (Calls for Expression of Interest), wraz z parametrami instrumentów i procedurą aplikowania (jęz. angielski):

Instrumenty gwarancyjne: Instrumenty kapitałowe: Szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikacyjnych dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje także bezpłatne warsztaty dla instytucji finansowych - kandydatów na pośredników instrumentów finansowych programów UE.

Z końcem 2013 r. wygasła możliwość aplikowania do roli pośredników instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2007-2013: Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz 7 programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Wraz z ogłoszeniem naboru ws. gwarancji dla mikrofinansowania w programie EaSI zakończyła się dostępność gwarancji Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Instrumenty pożyczkowe i kapitałowe Progress mają być dostępne do kwietnia 2016 r. lub do wcześniejszego zastąpienia ich analogiczną ofertą programu EaSI.

KPK © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.