EU Access to Finance Day

Warszawa, 23 czerwca 2014 r.


Program konferencji

Nowe Instrumenty Finansowe UE w Polsce - zainaugurowane


W poniedziałek 23 czerwca w Warszawie Komisja Europejska we współpracy z polskim Rządem i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich, uroczyście zainaugurowała instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla biznesu, udostępniane w ramach nowych programów UE na lata 2014-2020. Już od tego roku będzie możliwe uruchomienie nowej oferty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców, w postaci m.in. łatwiej dostępnych kredytów, poręczeń bądź leasingu.

Inauguracja instrumentów finansowych nowych programów UE miała miejsce podczas „EU Access to Finance Day” – wydarzenia organizowanego przez Komisję Europejską w wybranych państwach członkowskich. Warszawa była ósmą stolicą, w której odbyła się konferencja. Polską konferencję otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik oraz Szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Pani dr Ewa Synowiec. Poszczególne programy zaprezentowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz KPK ZBP. Swoimi doświadczeniami podzielili się również przedstawiciele pośredników finansowych - instytucji finansowych, oferujących preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE uruchomionych przed 2014 r. w końcowej częsci wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej i Raiffeisen-Leasing Polska SA ogłosili sfinalizowanie najnowszej (i jednocześnie ostatniej w Polsce) umowy na pośrednictwo finansowe Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007-2013. W efekcie umowy już jesienią 2014 r. na polski rynek trafi ponad 200 mln preferencyjnego leasingu dla mikro, małych i średnich firm.

Inaugurowane dzisiaj programy będą bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem krajowej oferty dla biznesu. Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejskiej, unijnych instytucji finansowych, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE i naszego rynku finansowego powiększy się oferta finansowa dla polskich przedsiębiorców. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy znaczenie bezzwrotnych instrumentów wsparcia ulegnie zmniejszeniu – powiedziała otwierająca konferencję Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W programach ramowych na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy ponad 4,5 mld EUR na tworzenie instrumentów zwrotnych, wspierających dostęp do finansowania. Jest to odpowiedź na potwierdzone przez rynek zapotrzebowanie zarówno wsród przedsiębiorców, jak i w instytucjach otoczenia biznesu, w tym w placówkach badawczo-rozwojowych – powiedziała dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kwota 4,5 mld euro przeznaczona na isntrumenty finansowe w nowych programach UE pozwoli na uruchomienie preferencyjnej oferty produktów finansowych o wartości ponad 50 mld euro. Preferencyjna oferta obejmie kredyty, pożyczki, leasing, gwarancje i poręczenia, a także wsparcie o charakterze kapitałowym, sekurytyzację oraz finansowanie typu mezzanine. W zdecydowanej większości przypadków wsparcie będzie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie będzie też objęte reżimem pomocy publicznej. Produkty finansowe wspierane przez Unię Europejską będą oferować Narodowi Pośrednicy Finansowi – banki i inne instytucje, które zdecydują się wziąć udział w systemie wdrażania poszczególnych programów.

Najwcześniej, bo już w ciągu kilku najbliższych tygodni, zostaną uruchomione instrumenty finansowe programu Horyzont 2020 – najważniejszego i największego europejskiego instrumentu wsparcia badań naukowych i innowacji. Ze wsparcia dostępnego w programie mogą korzystać firmy i instytucje badawcze z całej Unii, przy czym środki programu dostępne są niezależnie od funduszy strukturalnych polityki spójności czy rolnej, w których występują limity wartości pomocy dla poszczególnych państw. w ramach pakietu „InnovFin” – instrumentów finansowych dla innowatorów – uruchomione będą m.in. gwarancje dla instytucji finansowych, dzięki którym instytucje te będą mogły zaoferować finansowanie na preferencyjnych warunkach – taniej, na dłuższy okres, przy mniejszych wymogach dotyczących zabezpieczeń bądź wkładu własnego.

Prócz gwarancji, instrumenty finansowe programu Horyzont 2020 obejmą również bezpośrednie pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inwestycje kapitałowe, realizowane przez wybrane fundusze Venture Capital. w następnej kolejności można spodziewać się uruchomienia instrumentów finansowych w kolejnych unijnych programach ramowych: COSME – programie wspierającym tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP, „EaSI” - programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, oraz w „Kreatywnej Europie” – programie wspierającym sektor kultury i sektor kreatywny.

Współorganizatorem EU Access to Finance Day był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich. KPK IF PUE prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą w zakresie wszystkich programów UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania oraz wspiera instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. Działalność KPK jest nadzorowana i finansowana przez polski rząd (Ministra Gospodarki). Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Zdjęcia z wydarzenia


Archiwum wydarzeń
KPK © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.