BNP Paribas Bank Polska oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarły umowę gwarancji w ramach Programu LIFE – instrumentu finansowego UE pn. PF4EE, w efekcie której zostanie sfinansowanych ok. 15 tys. projektów związanych z efektywnością energetyczną w Polsce.

24 września 2020 r. BNP Paribas Bank Polska oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarły umowę gwarancji w ramach instrumentu PF4EE. W ramach umowy, EBI udzieli gwarancji portfelowej o maksymalnej wartości 71,2 mln PLN, zabezpieczającej finansowanie projektów skutkujących poprawą efektywności energetycznej. Dzięki gwarancji, BNP Paribas Bank Polska udzieli 742 mln PLN finansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną. Odbiorcami finansowania będą polscy właściciele domów, mikrogospodarstwa rolne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Oczekuje się, że beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów. Gwarancja została przyznana w ramach jednego z programów ramowych UE – Programu LIFE na lata 2014-2020 w zakresie „instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej” (Private Finance For Energy Efficiency, „PF4EE”), wdrażanego przez EBI na podstawie umowy z Komisją Europejską.

Jarosław Rot, dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialny za Centrum Kompetencyjne w zakresie zrównoważonego finansowania w BNP Paribas Bank Polska, dodał: – Do kluczowych tematów debaty publicznej i wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy, należy dbałość o środowisko naturalne oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. W BNP Paribas Bank Polska podejmujemy aktywnie inicjatywy, których celem jest wspieranie tworzenia zrównoważonej gospodarki i zapewnienie ochrony zasobów naturalnych. Jako pierwsi na polskim rynku nawiązaliśmy współpracę z instytucjami unijnymi w zakresie instrumentu PF4EE. Dzięki niej możemy zaoferować naszym klientom finansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich domach i gospodarstwach rolnych oraz projektów termomodernizacji budynków wielorodzinnych na masową skalę. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w transformacji energetycznej tak wielu segmentów rynku oraz wspierać szerokie grono Polaków w produkcji energii odnawialnej z urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

Projekt został przygotowany przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (działającego pod egidą Ministra Rozwoju, PARP i Związku Banków Polskich), którego eksperci wspierali oba banki w analizie i rekomendacjach w zakresie doradztwa dot. możliwości połączenia instrumentów unijnych i krajowych (dokładnie – z finansowaniem z programu Mój Prąd) oraz promocji programu. W pracach nad wdrożeniem ważną rolę odegrał także Minister Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki którym możliwe było sprawne wyjaśnienie krajowych możliwości prawnych i programowych.

Unijny Green Deal, czyli plan gigantycznej transformacji gospodarki w kierunku zerowej emisyjności, zakłada również włączanie w ten proces krajowych instytucji finansowych. Misją Krajowego Punktu Kontaktowego jest zaś wspieranie polskich instytucji finansowych w dostępie do programów ramowych UE na rzecz ich klientów. Dlatego, wspólnie z KPK LIFE przy NFOŚiGW, wsparliśmy starania banku BNP Paribas Bank Polska, jako polskiego pioniera w tym ważnym programie i precedensowym instrumencie finansowym. Mamy nadzieje ze kolejne krajowe banki podażą wkrótce w tym kierunku – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

Więcej o nowym instrumencie na polskim rynku na:

Kontakt w KPK ws Instrumentów Finansowych UE z Programu LIFE: Magdalena Typa: Magdalena.Typa@zbp.pl

X