Regulamin serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego InstrumentyFinansoweUE.gov.pl (dalej – „Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu jest Związek Banków Polskich (dalej także – „ZBP”), przy którym działa  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (dalej także – „KPK ds. IF PUE”).
 3. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej został powołany Uchwałą Rady Ministrów Nr 17/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. i działa w ramach struktury organizacyjnej Związku Banków Polskich.
 4. Zawartość Serwisu podlega ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn.zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 776).
  Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Związkowi Banków Polskich.
 5. Każdy może korzystać z Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 7. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Wykorzystywanie danych

 1. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania pełnych informacji lub ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw autorskich oraz praw z tytułu rejestracji znaków towarowych należących do ZBP lub wykorzystywanych przez KPK ds. IF PUE za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez udostępnianie publicznie, reprodukowane w całości lub części lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody KPK ds. IF PUE.
 2. KPK ds. IF PUE informuje, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Mimo to KPK ds. IF PUE przy ZBP informuje, że dane zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. KPK ds. IF PUE nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. KPK ds. IF PUE nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszym Serwisie.
 3. KPK ds. IF PUE przy ZBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele KPK ds. IF PUE zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
 4. KPK ds. IF PUE zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 5. KPK ds. IF PUE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych oraz stron WWW niestanowiących własności ZBP ani niebędących w dyspozycji KPK ds. IF PUE przy ZBP, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

Przetwarzanie danych subskrybentów newslettera

 1. Serwis zapewnia możliwość dokonania rejestracji adresu poczty elektronicznej użytkownika Serwisu celem otrzymania przez niego newslettera z Serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl.Dokonanie zgłoszenia w celu otrzymywania newslettera jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
 2. Otrzymanie newslettera możliwe jest po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymanie newslettera drogą elektroniczną i używanie przez ZBP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych odbiorcy informacji w celu realizacji usług dostępu do jawnych i kodowanych treści Serwisu www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl oraz działań promocyjno-marketingowych KPK ds. IF PUE– zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1907 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe subskrybentów newslettera (adresy poczty elektronicznej) przetwarzane są z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – „RODO”).
 4. Administratorem ww danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Zbigniewa Kruczkowskiego 8. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail programy@zbp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych subskrybenci mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@zbp.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Z. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka informacji handlowych, tj. newsletterów, biuletynów i innych materiałów informacyjnych dotyczących:
  a) świadczonych bądź oferowanych usług przez ZBP (marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych);
  b) świadczonych bądź oferowanych usług przez podmioty współpracujące z KPK ds. IF PUE.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych celu określonym w pkt 23, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów określonych w pkt 5.
 8. Odbiorcami danych są dostawca serwera, podmiot świadczący usługi wsparcia technicznego i marketingowego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z ZBP i wyłącznie zgodnie z zasadami RODO i poleceniami ZBP.
 9. Adresy e-mail przetwarzane są przez okres subskrypcji newslettera lub do czasu wycofania zgody na dostarczanie newslettera. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres e-mail: programy@zbp.pl.
 10. Każdemu subskrybentowi newslettera przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Każdemu subskrybentowi newslettera przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Przetwarzanie danych uczestników wydarzeń organizowanych przez KPK ds. IF PUE

 1. Serwis zapewnia możliwość dokonania rejestracji na organizowane przez KPK ds. IF PUE wydarzenia (konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania środowiskowe, szkolenia).
 2. Wydarzenia organizowane przez KPK ds. IF PUE mogą być rejestrowane i upublicznione w publikacjach prasowych i wydawniczych, radio, telewizji oraz mediach społecznościowych w celu wywiązania się ze zobowiązań wobec PARP.
 3. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są z zachowaniem wymogów RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. wydarzenia.
 4. Administratorem ww. danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Zbigniewa Kruczkowskiego 8. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mailprogramy@zbp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych uczestnicy wydarzenia mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@zbp.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Z. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 5. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w następujących celach:
  a) prawnie uzasadnionego interesu ZBP, jako administratora danych, polegającego na wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych względem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  b) obsłudze administracyjnej organizowanych wydarzeń oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji wydarzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej jego organizacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Minister właściwy ds. gospodarki w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych/kontrolnych, firmy świadczące usługi archiwizacji dokumentów.
 7. Dane osobowe uczestników wydarzenia są przetwarzane przez okres 6 lat w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych/kontrolnych względem PARP.
 8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każdej osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. KPK s. IF PUE może zaprzestać udostępniać Serwis w każdej chwili bez podania przyczyn.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane w Serwisie. Zmiany w regulaminie są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Serwisie.
X