Instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe i faktoringowe, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, fundusze inwestycyjne) mogą ubiegać się o rolę narodowych pośredników finansowych programu InvestEU na lata 2021-2027. Od kwietnia  2022 r. uruchamiane są kolejne instrumenty gwarancyjne i kapitałowe, służące poprawie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców. Informacje dotyczące udziału instytucji finansowych w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym.

 

Aktualna oferta dla instytucji finansowych w ramach programu InvestEU

Instrumenty gwarancyjne

 W ramach programu InvestEU Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje 6 instrumentów gwarancyjnych w postaci:

 • gwarancji portfelowej na rzecz konkurencyjności MŚP,
 • gwarancji portfelowej na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • gwarancji portfelowej na rzecz innowacji i cyfryzacji,
 • gwarancji portfelowej dla podmiotów sektorów kultury i kreatywnych,
 • gwarancji portfelowej dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych,

gwarancji portfelowej na rzecz umiejętności i edukacji.

Powyższe instrumenty gwarancyjne są dostępne w formie ograniczonej tj. z limitem wypłat oraz w przypadku czterech pierwszych instrumentów także w formie nieograniczonej (z wyjątkiem gwarancji portfelowej na rzecz konkurencyjności MŚP- dla kategorii wyższego ryzyka 1 i 2).

O gwarancje mogą ubiegać się podmioty publiczne lub prywatne, w tym między innymi instytucje kredytowe lub finansowe, alternatywni kredytodawcy czy też firmy leasingowe, które mają siedzibę lub działają w państwach członkowskich UE i na terytoriach zamorskich KTZ. W ramach niniejszego zaproszenia zostały również przewidziane instrumenty regwarancyjne.

Kandydaci mogą składać wnioski do 30.06 2027 r.

Instrumenty kapitałowe

W ramach programu InvestEU Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie kapitałowe w ramach dwóch zaproszeń do wyrażenia zainteresowania:

 • InvestEU Equity (wspieranie kapitału ryzyka dla inwestycji w innowacje, wzrost i oddziaływanie społeczne)
 • InvestEU Climate & Infrastructure (wspieranie kapitału ryzyka dla inwestycji klimatycznych i infrastrukturalnych )

I. InvestEU Equity

Zakres zaproszenia InvestEU Equity obejmuje kilka konkretnych sektorów działalności, pogrupowanych w poniższe strategie tematyczne:

 • Unia Rynków Kapitałowych (fundusze wzrostu i ekspansji, fundusze dłużne i hybrydowe kapitałowo-dłużne),
 • Sektory wspomagające – o krytycznym znaczeniu dla utrzymania suwerenności technologicznej UE (m. in nauki przyrodnicze i zdrowie, przestrzeń kosmiczna, obronność, technologie przemy-słowe, technologie i chipy półprzewodnikowe),
 • Rozwiązania dotyczące klimatu i środowiska (mobilność i rozwiązania transportowe; roz-wiązania energetyczne i środowiskowe; dekarbonizacja przemysłu i zrównoważony rozwój środowiska; rolnictwo, żywność, ochrona kapitału naturalnego i wykorzystanie zasobów ziemi; niebieska gospodarka; rozwiązania adaptacyjne zwiększające odpor-ność na zmiany klimatu),
 • Sektory cyfrowy, kulturalny i kreatywny (m . in. sztuczna inteligencja; technologie blockchain i rozproszonych rejestrów; bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kwantowe; technologie edukacyjne),
 • Wpływ społeczny (przedsiębiorczość społeczna; innowacje społeczne; umiejętności i wykształcenie)

Od wnioskodawcy składającego aplikację w ramach instrumentu InvestEU Equity oczekuje się, że uwzględni w swojej strategii inwestycyjnej jedną lub więcej z powyższych strategii tematycznych.

Strategia wnioskodawcy będzie podlegać również ocenie pod kątem uwzględnienia poniższych priorytetów horyzontalnych:

 • przestrzeganie przez Pośrednika Finansowego Kryteriów Płci:
  • w skład zespołu zarządzającego wchodzi co najmniej jedna trzecia kobiet lub
  • w jego zespole inwestycyjnym wyższego szczebla jest co najmniej 40% kobiet, lub
  • co najmniej 40% kobiet jest reprezentowanych w komitecie inwestycyjnym,
 • czy strategia inwestycyjna Pośrednika Finansowego koncentruje się na jednym lub kilku państwach członkowskich UE sklasyfikowanych jako Umiarkowane lub Wschodzące Kraje Innowacyjne (“MEIC”)
 • koncentracja strategii inwestycyjnej Pośrednika Finansowego na Obszarach Docelowych,
 • doświadczenie zespołu zarządzającego oraz zamknięcie, w którym uczestniczy EFI,
 • czy strategia inwestycyjna Pośrednika Finansowego ukierunkowana jest na transfer technologii lub czy Pośrednik Finansowy jest zarządzany przez aniołów biznesu lub dąży do systematycznego współinwestowania z aniołami biznesu.

W ramach zaproszenia InvestEU Equity przewidziano poniższe instrumenty:

 • Growth, Innovation, Social Impact Investment
 • ESCALAR (the European Scale-up Action for Risk Capital)
 • InvestEU IPO Initiative
 • Senior Private Credit Funds

O inwestycję kapitałową mogą ubiegać się fundusze z siedzibą lub inwestujące w państwach członkowskich UE oraz krajach i terytoriach zamorskich. Finansowanie ze strony EFI obejmuje zasadniczo od 7,5% do 25% łącznych zobowiązań wobec Pośrednika Finansowego, przy czym maksymalna wartość finansowania EFI dla jednego pośrednika nie może przekroczyć 100 mln euro. Uwzględniając poziom realizacji priorytetów horyzontalnych inwestycja EFI może przekroczyć 25% łącznych zobowiązań wobec Pośrednika Finansowego.  Czas trwania inwestycji EFI wynosi od 5 do 25 lat, która jest realizowana zazwyczaj na pierwszym zamknięciu.

II. InvestEU Climate & Infrastructure

W ramach zaproszenia InvestEU Climate & Infrastructure EFI oferuje inwestycje kapitałowe  w fundusze inwestycyjne w celu uzyskania istotnego wkładu w realizację programu Europejski Zielony Ład poprzez inwestowanie za pośrednictwem funduszy w infrastrukturę szkieletową typu greenfield/brownfield oraz ekosystemy przemysłowe w dziedzinie energii, transportu, środowiska, łączności cyfrowej, przestrzeni kosmicznej i infrastruktury społecznej.

Pośrednicy finansowi są zobowiązani do uwzględnienia w swoich strategiach inwestycyjnych przynajmniej jednego obszaru docelowego z poniżej wymienionych strategii tematycznych:

 • Przejście na czystą energię – inwestycje w dziedzinie klimatu, mające na celu rozwój rozwiązań m. in. w obszarach takich jak: wytwarzanie, przesył, dystrybucja i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych; magazynowanie i hybrydowe odnawialne źródła energii; infrastruktura odnawialnych źródeł energii narażona na ryzyko popytu i ceny; efektywność energetyczna; transgraniczna infrastruktura energetyczna / projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI); projekty wspierające dekarbonizację i znaczną redukcję emisji energochłonnych gałęzi przemysłu.
 • Zrównoważone inwestycje transportowe, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań m. in. w obszarach ogólnej infrastruktury transportowej; czystszej, bezpiecznej i inteligentnej mobilności; rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
 • Inwestycje w środowisko i zasoby, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań m. in w obszarach takich jak: kapitał naturalny; infrastruktura gospodarki o obiegu zamkniętym; biogospodarka.
 • Inwestycje w łączność cyfrową i infrastrukturę danych, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań w gospodarce cyfrowej i w infrastrukturze danych.
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną, mające na celu rozwój rozwiązań m. in. w obszarach takich jak: dziedzina zdrowia i opieki; usługi społeczne; infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa; przystępne cenowo mieszkania socjalne i usługi wspomagające.
 • Inwestycje w infrastrukturę kosmiczną, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań w obszarach: rozwój, modernizacja i ekologizacja nowej i istniejącej infrastruktury kosmicznej i naziemnej, w tym między innymi produkcja, montaż, testowanie, eksploatacja, konserwacja i urządzenia startowe (np. zielone materiały i materiały pędne, komponenty wielokrotnego użytku, ekologiczne systemy napędowe itp.) oraz rozwiązania w zakresie deorbitacji i wycofywania statków kosmicznych z eksploatacji.

Strategia wnioskodawcy będzie podlegać również ocenie pod kątem uwzględnienia poniższych priorytetów horyzontalnych:

 • przestrzeganie przez Pośrednika Finansowego Kryteriów Płci:
  • w skład zespołu zarządzającego wchodzi co najmniej jedna trzecia kobiet lub
  • w jego zespole inwestycyjnym wyższego szczebla jest co najmniej 40% kobiet, lub
  • co najmniej 40% kobiet jest reprezentowanych w komitecie inwestycyjnym
 • czy strategia inwestycyjna Pośrednika Finansowego koncentruje się na jednym lub kilku państwach członkowskich UE sklasyfikowanych jako Umiarkowane lub Wschodzące Kraje Innowacyjne (“MEIC”),
 • koncentracja strategii inwestycyjnej Pośrednika Finansowego na Obszarach Docelowych,
 • doświadczenie zespołu zarządzającego oraz zamknięcie, w którym uczestniczy EFI.

O inwestycję kapitałową mogą ubiegać się fundusze z siedzibą lub inwestujące w państwach członkowskich UE oraz krajach i terytoriach zamorskich. Finansowanie ze strony EFI obejmuje zasadniczo od 7,5% do 25% łącznych zobowiązań wobec Pośrednika Finansowego, przy czym maksymalna wartość finansowania EFI dla jednego pośrednika nie może przekroczyć 100 mln euro. Uwzględniając poziom realizacji priorytetów horyzontalnych inwestycja EFI może przekroczyć 25% łącznych zobowiązań wobec Pośrednika Finansowego.  Czas trwania inwestycji EFI wynosi od 5 do 25 lat, która jest realizowana zazwyczaj na pierwszym zamknięciu.

III. Proces Aplikacyjny

Termin aplikowania o inwestycję: 30.06.2027*

Zgłoszenie zainteresowania  należy złożyć przez stronę internetową EFI:

 • InvestEU Equity

https://www.eif.org/InvestEU/equity_products_calls/index.htm

 • InvestEU Climate & Infrastructure

https://www.eif.org/InvestEU/climate-and-infrastructure-funds-calls/investeu-climate-and-infrastructure-fund-application-form.htm

* w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków termin nadsyłania aplikacji może ulec skróceniu

Źródła informacji

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborach (Calls for Expression of Interest), wraz z parametrami instrumentów i procedurą aplikowania (jęz. angielski):

Instrumenty gwarancyjne:

Instrumenty kapitałowe:

Szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikacyjnych dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

KPK oferuje także bezpłatne warsztaty dla instytucji finansowych – kandydatów na pośredników instrumentów finansowych programów UE.

X