Creative Europe program for European cultural and creative industries

O programie

kreatywnaW grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły program Kreatywna Europa na lata 2014-2020. Program oferuje wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR program wspiera rozwój sektorów kultury i kreatywnych (Cultural & Creative SectorsCSS), umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Ponadto zaplanowany w programie instrument finansowy zwiększy dostęp do finansowania dla małych podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych.

Promocją programu w Polsce oraz wsparciem polskich podmiotów w uczestnictwie w programie zajmuje się Biuro Programu: Creative Europe Desk Polska. Biuro działa na zlecenie i pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie instrumentu finansowego zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Na program Kreatywna Europa składają się podprogramy MEDIA i Kultura oraz tzw. komponent międzysektorowy, w skład którego wchodzi m.in. instrument finansowy.

  • Podprogram MEDIA jest skierowany do przedsiębiorców i instytucji z sektora audiowizualnego. Jego celem jest zwiększenie kompetencji europejskiego sektora audiowizualnego oraz ułatwienie rozpowszechniania europejskich dzieł audiowizualnych na arenie międzynarodowej, w tym poza UE.
  • Podprogram Kultura ma na celu wsparcie podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych, w tym w zakresie aktywności międzynarodowej.

Wsparcie w ramach komponentów MEDIA i Kultura jest dostępne. Szczegółowe informacje o podprogramach i możliwościach udziału publikowane są na stronach Creative Europe Desk Polska:

Instrument finansowy

W ramach komponentu międzysektorowego programu Kreatywna Europa uruchomiony został Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF). Instrument ma zapewnić dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych.

Instrument Gwarancyjny obejmuje gwarancje i regwarancje udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) pośrednikom finansowym – bankom i innym instytucjom oferującym finansowanie zwrotne (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia itp.) dla podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych. Gwarancje mają charakter portfelowy, pokrywając do 70% potencjalnej straty pośrednika (obejmującej kwotę główną i odsetki) z tytułu niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Gwarancja jest ograniczona (capped) do wysokości 10, 18 lub 25% wartości portfela kwalifikujących się transakcji, w zależności od oczekiwanej szkodowości portfela.

Z finansowania objętego gwarancją mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. “małe przedsiębiorstwa publiczne” (przedsiębiorstwa z udziałem organów publicznych powyżej 25%, pod innymi względami spełniające definicję MŚP), które prowadzą działalność w sektorach kultury lub kreatywnych, planują taką działalność bądź też w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o finansowanie realizowały projekty z zakresu CCS. Klasyfikacja działalności do sektorów kultury i kreatywnych następuje według katalogu czterocyfrowych kodów NACE (równoważnych z podklasami PKD).

Maksymalna wartość finansowania dla przedsiębiorcy, jakie może zostać objęte gwarancją w ramach instrumentu, to 2 mln euro. Finansowanie może być wykorzystane na:

  • nabycie składników majątku (materialnych i niematerialnych),
  • kapitał obrotowy (np. gap financing, linie kredytowe itp.),
  • przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Gwarancje instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa są udzielane bezpłatnie, a wsparcie UE w ramach instrumentu nie stanowi pomocy publicznej.

Wsparcie doradcze dla pośredników finansowych

W programie Kreatywna Europa dostępne jest także bezpłatne wsparcie doradcze (capacity building) dla pośredników finansowych CCS GF. Wsparcie będzie dotyczyć współpracy z przedsiębiorstwami z sektorów kultury i kreatywnych w zakresie finansowania zwrotnego, w tym w szczególności:

  • oceny ryzyka kredytowego podmiotów z CCS, z uwzględnieniem możliwych zabezpieczeń,
  • modeli biznesowych w poszczególnych CCS,
  • oceny wniosków o finansowanie,
  • promocji oferty w ramach CCS GF,
  • rozszerzania oferty pośredników na nowe CCS / nowe rodzaje działalności.

Celem instrumentu jest wsparcie instytucji finansowych w zrozumieniu specyfiki CCS oraz zachęcenie ich do współpracy z podmiotami z tych sektorów. O wsparcie mogą ubiegać się pośrednicy, którzy podpiszą umowę Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych.

Łączny budżet Instrumentu Gwarancji Kredytowych oraz wsparcia doradczego to 121 mln euro (przy czym na capacity building zostanie przeznaczone do 10% tej kwoty). Nabór kandydatów na pośredników finansowych (Call for Expression of Interest) został ogłoszony przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 18 lipca 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Przydatne adresy:

Instytucja właściwa dla programu Kreatywna Europa w Polsce:
Creative Europe Desk Polska

Dane kontaktowe