Cel działalności EIC

EIC została utworzona w ramach unijnego programu Horyzont Europa z budżetem w wysokości 10,1 miliarda EUR na wspieranie przełomowych innowacji. W ramach EIC dostępny jest szeroki zakres wsparcia w formie dotacji i inwestycji oraz usług doradczych na akcelerację przedsiębiorstw (coachingu i mentoringu, dostępu do fachowej wiedzy i partnerów ekosystemu EIC).

Struktura EIC

Trzy komponenty:

 • EIC Pathfinder – wsparcie grantowe
 • EIC Transition – wsparcie grantowe
 • Akcelerator EIC – wsparcie mieszane

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) zapewnia wsparcie informacyjne w zakresie komponentu Akcelerator EIC, w ramach którego występuje finansowanie mieszane – blending finance, a w przypadku dwóch pozostałych komponentów wsparcie zapewnia KPK Programów Badawczych UE

Akcelerator EIC koncentruje się w szczególności na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub przełomowych technologiach (“deep tech”), charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwojowym oraz podwyższonym poziomem ryzyka nie zawsze akceptowalnym przez prywatnych inwestorów.

Kto może złożyć wniosek?

MŚP (w tym spółki typu spin-off), osoby fizyczne zamierzające założyć MŚP oraz w określonych przypadkach małe spółki o średniej kapitalizacji (zatrudniające mniej niż 500 pracowników), które pochodzą z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Warunki finansowania

EIC zapewnia finansowanie „mieszane” tj. zarówno w formie:

 • grantowej dla projektów (TRL 5-8) – w wysokości od 0,5 do 2,5 mln EUR ( do 70% kosztów kwalifikowanych) w celu osiągnięcia wyższych poziomów gotowości technologicznej, gdzie długość projektów zasadniczo nie powinna przekraczać 24 miesięcy,
 • jak i „cierpliwego kapitału – 7-10 lat” wypełniając lukę w finansowaniu dla projektów powyżej (TRL 8) – od 0,5  do 15 mln EUR na zwiększenie skali działalności, które jest realizowane z powołanego przez Komisję Europejską Funduszu EIC.

Fundusz  EIC jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, który został utworzony w celu inwestowania w spółki wybrane w drodze zaproszeń do składania wniosków w ramach akceleratora EIC, w którym głównymi inwestorami są Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Fundusz EIC koncentruje się zazwyczaj na udziałach mniejszościowych  (około 10%, które mogą wzrosnąć do 25%) oraz do mniejszości blokującej w przypadkach o strategicznym znaczeniu dla UE określonych przez Komisję Europejską. 

Dostępne nabory w 2024

 • EIC Accelerator Open (z budżetem 375 mln EUR), w którym nie zostały predefiniowane obszary tematyczne i jest otwarty na propozycje w dowolnej dziedzinie technologii.
 • EIC Accelerator Challenges (z budżetem 300 mln EUR), w którym określono poniższe wyzwania:
  • Human Centric Generative AI made in Europe,
  • Enabling virtual worlds and augmented interaction in high-impact applications to support the realisation of Industry 5.0,
  • Enabling the smart edge and quantum technology components,
  • Food from precision fermentation and algae,
  • Monoclonal antibody-based therapeutics for new variants of emerging viruses
  • Renewable energy sources and their whole value chain including materials development and recycling of components

Szczegółowy opis poszczególnych wyzwań dostępny jest w Programie Pracy EIC 2024. 

Jak aplikować?

Proces składania wniosku składa się z następujących etapów:

 1. Krótki wniosek można dostarczyć w dowolnym momencie na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy” za pośrednictwem strony the Funding and Tender Opportunities Portal, który zawiera:
  • formularz dotyczący firmy, zespołu, innowacji i potencjalnego rynku,
  • pitch-deck składający się z maksymalnie dziesięciu slajdów w formacie pdf;
  • prezentację wideo głównych członków zespołu na temat innowacji trwającą do trzech minut.

W ciągu około 4–6 tygodni wnioskodawca otrzyma wynik zdalnej oceny krótkiego wniosku przeprowadzonej przez 4 ekspertów.

 1. W przypadku pozytywnej oceny krótkiego wniosku, aplikujący może skorzystać ze wsparcia choachingowego EIC Business Acceleration Services w przygotowaniu właściwego wniosku, który należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od pozytywnej decyzji ws. krótkiego wniosku w jednym z dwóch granicznych terminów tj. 13 marca 2024 r., 3 października 2024 r. albo w jednym ze wskazanych terminów na 2025 r. Właściwy wniosek zawiera:
  • pełny biznesplan oraz pełną informację o finansach przedsiębiorstwa i strukturze potencjalnego beneficjenta/ostatecznego odbiorcy wraz z harmonogramem osiągania kamieni milowych,
  • pitch-deck w formacie pdf,
  • prezentacja wideo trwająca do trzech minut.

W ciągu około 6 tygodni wnioskodawca otrzyma wynik zdalnej oceny właściwego wniosku przeprowadzonej przez 3 ekspertów.

 1. W przypadku pozytywnej oceny właściwego wniosku, aplikujący zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z Jury EIC (4-6 ekspertów), która może zostać przeprowadzona zdalnie lub stacjonarnie w Brukseli w następujących terminach:
 • dla terminu 13 marca 2024 r. rozmowy odbędą się 10-14 czerwca 2024 r.,
 • dla terminu 3 października 2024 r. rozmowy odbędą się 13-17 stycznia 2025 r.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej wynosi nie dłużej niż 45 minut i obejmuje:

 • 10 minutową prezentację złożoną wraz z właściwym wnioskiem,
 • do 35 minut sesję pytań i odpowiedzi w celu wyjaśnienia poszczególnych aspektów przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis kryteriów i zasad oceny przedsięwzięcia znajdują się w Programie Pracy EIC 2024.

Przydatne linki

 

X