Kredyty, pożyczki, linie pożyczkowe w Programie InvestEU, to nowa akcja finansowa , która ma zostać wygenerowana dzięki gwarancjom Komisji Europejskiej i realizować cele Programu.

Finansowanie bezpośrednie – oferta finansowania przez Partnerów wykonawczych

Pożyczki w InvestEU, to oferta finansowania (bezpośredniego) przedsięwzięć o większej skali. Skierowana do różnej grupy podmiotów. Tak publicznych, samorządowych jak i prywatnych o rożnym charakterze działania, realizujących cele wskazane w oknach tematycznych Invest EU.

Więcej o InvestEU dostępne tutaj.

Kto finansuje projekty ?

 

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK ), obejmuje finansowanie projektów inwestycyjnych i zawiera się w dwóch oknach tematycznych Programu.

Jakie cele mogą być finansowane ?

 • Okno zrównoważona infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej.
 • Okno badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej inteligencji.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • podmioty sektora prywatnego takie jak spółki celowe, spółki projektowe, duże korporacje lub spółki o średniej kapitalizacji,
 • podmioty sektora publicznego,
 • podmioty mieszane (w tym PPP) i spółki Skarbu Państwa, które mają siedzibę w Polsce
 • MŚP,
 • małe spółki o średniej kapitalizacji,
 • spółki celowe,
 • spółki projektowe,
 • spółki o średniej kapitalizacji,
 • podmioty sektora publicznego (np. szpitale publiczne, uniwersytety i ośrodki badawcze), które mają siedzibę w Polsce

Jak uzyskać finansowanie?

 • Projekty o wartości od kilku do kilkuset milionów zł.
 • Do 50% wartości kosztów inwestycji
 • Na okres nawet 32 lat

Dane Kontaktowe BGK: projekty_InvestEU@bgk.pl

Oferta Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) obejmuje bezpośrednie finansowanie projektów we wszystkich oknach tematycznych InvestEU .

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Okno zrównoważona infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej i
 • Okno badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej inteligencji –
 • Okno małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz Mid cup) – ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji.
 • Okno inwestycje społeczne i umiejętności – finansowanie projektów m. in. dotyczących: umiejętności, edukacji, szkoleń, szkół, uniwersytetów, szpitali i opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych i integracji migrantów, uchodźców i osób wykluczonych społecznie.
  • Co do zasady projekty finansowane przez EBI, przekraczają wartość 20 mln EUR.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • przedsiębiorstwa,
 • prywatni i publiczni promotorzy projektów, które zostały uznane za opłacalne ekonomicznie zgodnie z międzynarodowymi standardami, inne podmioty realizujące cele InvestEU.

Jak uzyskać finansowanie?

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości sfinansowania projektów, konieczny jest kontakt bezpośredni z EBI, poprzez utworzenie odpowiedniego konta.
Dane kontaktowe EBI znajdziesz tutaj.

Oferta Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR ), obejmuje finansowanie projektów średnich i dużych podobnie jak EBI i zawiera się w dwóch oknach tematycznych Programu.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Okno zrównoważona infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej i innych obszarach objętych programem.
 • Okno badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej inteligencji.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • przedsiębiorstwa,
 • prywatni i publiczni promotorzy projektów, które zostały uznane za opłacalne ekonomicznie zgodnie z międzynarodowymi standardami, inne podmioty realizujące cele InvestEU, w ramach powyższych okien tematycznych.

Jak uzyskać finansowanie?

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości sfinansowania projektów, konieczny jest kontakt bezpośredni z EBOR

Dane kontaktowe EBOR

Oferta Banku Rozwoju Rady Europy (CEB ), finansuje projekty społeczne, to główna misja banku.

Jakie cele mogą być finansowane ?

 • Okno inwestycje społeczne i umiejętności -finansowanie projektów m. in. dotyczących: umiejętności, edukacji, szkoleń, szkół, uniwersytetów, szpitali i opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych i integracji migrantów, uchodźców i osób wykluczonych społecznie.

Kto może otrzymać finansowanie ?

m.in

 • przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej
 • prywatni i publiczni promotorzy projektów, (opłacalne ekonomicznie) realizujący misje i cele społeczne, inne podmioty realizujące cele InvestEU, w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, spółki komunalne.

Jak uzyskać finansowanie?

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości sfinansowania projektów, konieczny jest kontakt bezpośredni z CEB
Dane kontaktowe CEB: https://coebank.org/en/contact/

Finansowanie pośrednie – oferta finansowania przez pośredników finansowych

Gwarancja Investmax – powstała dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, w formie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Gwarancja Investmax – dla kogo i na jakich warunkach?

Nowa gwarancja jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-przedsiębiorców. Dla nich gwarancja w formule mikrofinansowania będzie udzielona bezpłatnie.

W pozostałych przypadkach opłata prowizyjna za udzielenie gwarancji będzie bardzo niska i wyniesie 0,3%. Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć gwarancją Investmax aż 80 proc. kwoty kapitału kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego) z wykorzystaniem formuły pomocowej, która nie konsumuje limitu pomocy de minimis.

Podstawowe parametry gwarancji: Zakres gwarancji: 80 proc. kwoty kapitału kredytu.

Maksymalne kwoty gwarancji:

 • 172 660 zł, gdy jest udzielana jako instrument mikrofinansowy*
 • 6 906 400 zł, gdy jest udzielana jako instrument wsparcia MŚP**

Maksymalne okresy gwarancji:

 • 51 miesięcy (kredyt obrotowy odnawialny lub nieodnawialny)
 • 123 miesiące (kredyt inwestycyjny)

Opłata prowizyjna z tytułu gwarancji:

 • 0,0 proc. kwoty gwarancji, gdy jest udzielana jako mikrofinansowy instrument wsparcia
 • 0,3 proc. kwoty gwarancji, gdy jest udzielana jako instrument wsparcia MŚP

Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco

*Instrument mikrofinansowy – forma wsparcia kierowana wyłącznie do mikroprzedsiębiorców, gdy kwota kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy nie przekracza 215 825 zł.

**Instrument wsparcia MŚP – forma wsparcia kierowana do przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym mikroprzedsiębiorców), gdy maksymalna kwota kredytu nie przekracza kwoty 8 633 000 zł

Środki z kredytu objętego gwarancją, powinny być wypłacone Kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu tj. 30 czerwca 2027 r.
WAŻNE: Łączna kwota otrzymanych przez Przedsiębiorcę kredytów z gwarancją Investmax z regwarancją EFI z programu InvestEU nie może przekroczyć kwoty 32 373 750 zł.

Lista banków kredytujących

Lista banków kredytujących, które podpisały umowy*:

 • Alior Bank S.A.
 •  Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.

*Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Każdy bank kredytujący na mocy zawartej z BGK umowy indywidualnie określa termin wprowadzenia gwarancji Investmax do swojej oferty.

Dane kontaktowe: https://www.bgk.pl/kontakt/

PKO Leasing w ramach programu InvestEU oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki dla sektora MSP, dzięki gwarancjom Unii Europejskiej.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Maszyny i urządzenia
 • Przedmioty z segmentu transportu ciężkiego spełniające normy CO2: samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy
 • Finansowanie paneli fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, magazynów energii i ładowarek do aut elektrycznych – wsparcie dla rozwoju OZE

Na jakich warunkach?

 • Wartość finansowania oraz wartość maksymalnego zaangażowania objęta gwarancją programu InvestEU do 32 mln PLN
 • Finansowanie start-upów (Klienci prowadzący działalność gospodarczą od dnia założenie do 3 miesiąca)
 • Okres finansowania nawet do 10 lat
 • Wpłata własna od zera
 • Brak dodatkowych opłat za udzielnie gwarancji

Kto może skorzystać z finansowania?

 • Przedsiębiorcy z sektora MŚP:
  • Zatrudniającym mniej niż 250 pracowników (dotyczy liczby zatrudnionych osób w całej grupie kapitałowej, do której zalicza się przedsiębiorca)
  • Uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln EUR lub bilans nieprzekraczający 43 mln EUR.
 • Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz „małe spółki o średniej kapitalizacji” (zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników) w przypadku wsparcia dla rozwoju OZE.

Jak uzyskać finansowanie?

Szczegółowe informacje uzyskasz: www.pkoleasing.pl

Noviti Fiannce w ramach programu InvestEU oferuje preferencyjne pożyczki dla podmiotów zatrudniających do 10 pracowników, dzięki gwarancjom Unii Europejskiej.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • kapitał obrotowy (zakup surowców, nabycie nowych towarów, pensje pracowników)
 • inwestycje (zakup nowego sprzętu, pojazdów)

Na jakich warunkach?

 • Wartość finansowania objętego gwarancją programu InvestEU do 200 tys. PLN
 • Okres finansowania do 36 miesięcy
 • Pożyczka z obniżonym oprocentowaniem
 • Pożyczka udzielana bez zastawu jedynie z częściowym poręczeniem

Kto może skorzystać z finansowania?

 • Firma jest zarejestrowana i prowadzi działalność w Polsce
 • Liczba pracowników do 10 osób
 • Roczny obrót lub wartość aktywów wykazana w bilansie nie przekracza 9 mln PLN
 • Firma nie prowadzi działalności w zabronionym obszarze działalności
 • Wobec firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego

Jak uzyskać finansowanie?

Szczegółowe informacje uzyskasz: noviti.eu

 

Oferta Towarzystwo Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych (TISE) to finansowanie pożyczką rozwoju MŚP, w ramach Programu InvestEU.

TISE wspiera przedsięwzięcia gospodarcze sektora MŚP o charakterze ogólnorozwojowym, realizowanych przez przedsiębiorstwa na terenie woj. Pomorskiego.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Obrotowe,
 • Inwestycyjne,
 • Mieszane (obrotowo-inwestycyjne)

Kto może skorzystać z finansowania?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze woj. pomorskiego

Jak uzyskać finansowanie?
Szczegółowe informacje uzyskasz: tise.pl

 

Oferta Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund (Polfund), to zabezpieczenie transakcji MŚP- (kredytowych, pożyczkowych, leasingowych) poręczeniem, w ramach Programu InvestEU

Polfund wspiera sektor MŚP, poręczając m.in. kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, rewolwingowe, o mieszanej strukturze finansowania oraz pożyczki i leasingu finansowego

Jakie cele mogą być finansowane ?
m.in

 • Obrotowe,
 • Inwestycyjne,
 • Mieszane (obrotowo-inwestycyjne)

Kto może skorzystać z finansowania?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Jak uzyskać poręczenie?

Szczegółowe informacje uzyskasz: www.polfund.pl, polfund@polfund.pl

Oferta Agencji Rozwoju i Przemysłu S.A to finansowanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które są zabezpieczone gwarancją InvestEU.

Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej będą objęte gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80% kwoty udzielonej pożyczki, a koszty udzielonej gwarancji będzie ponosiła ARP S.A.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Obrotowe
 • Inwestycyjne
 • Transformacji energetycznej polskich MŚP

Kto może skorzystać z finansowania?

Z oferty mogą skorzystać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji.

Jak uzyskać finansowanie?

Szczegółowe informacje uzyskasz: arp.pl

Oferta Bank Pekao SA. w ramach programu EaSI oferuje preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do trzech lat) okresie działalności, dzięki gwarancjom Unii Europejskiej.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • kapitał obrotowy
 • inwestycje

Na jakich warunkach?

 • Maksymalna wartość kredytu lub pożyczki z gwarancją EaSI to 117,4 tys. PLN (234,8 tys. PLN w przypadku więcej niż jednej umowy)
 • Gwarancja obejmuje 80% kapitału i odsetek
 • Gwarancja EaSI jest bezpłatna i nie stanowi pomocy publicznej
 • Nie jest wymagane zabezpieczenie na środkach trwałych (jedynie upoważnienie do rachunków bankowych lub weksel)

Kto może skorzystać z finansowania?

 • Przedsiębiorcy o krótkim okresie działalności:
  • Zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników (dotyczy liczby zatrudnionych osób w całej grupie kapitałowej, do której zalicza się przedsiębiorca)
  • Uzyskujący przychody nieprzekraczające 2 mln EUR lub bilans nieprzekraczający 2 mln EUR rocznie

Jak uzyskać finansowanie?

Szczegółowe informacje uzyskasz: www.pekao.com.pl

Oferta Finansowania kapitałowego

Pośrednicy kapitałowi venture capital (VC):

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Innovation Nest II:

 • inwestycje kapitałowe w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, w tym serie A,
 • dla europejskich podmiotów zajmujących się oprogramowaniem B2B, z globalnym potencjałem,
 • inwestycje kapitałowe od 100 tys. do 1 mln EUR
 • fokus geograficzny: cała Europa

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.

Strona Funduszu: www.innovationnest.co

Market One Capital

Informacja o warunkach inwestycji Market One Capital:

 • inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami inwestycji początkowych również na etapie rund A i kontynuowaniem inwestycji do rund B
 • fokus inwestycyjny – marketplace i SaaS,
 • inwestycje kapitałowe zasadniczo od 0,2 do 1,5 mln EUR, możliwe również większe kwoty inwestycji
 • fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze specjalnym uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Rumunii

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020 oraz InvestEU.

Strona Funduszu: moc.vc

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji OTB Ventures:

 • inwestycje w start-upy i firmy na wczesnym etapie rozwoju z przełomową technologią z obszaru: sztucznej Inteligencji i automatyzacji, FinTech, SpaceTech, IOT oraz CyberSecurity (unikalna własność intelektualna),
 • podmioty w fazie poprodukcyjnej, z potencjałem do szybkiego wzrostu w międzynarodowej skali,
 • inwestycje kapitałowe od 1 do 15 mln USD w kilku rundach,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz InvestEU.

Strona Funduszu: www.otb.vc

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Inovo Fund:

 • inwestycje w start-upy oferujące unikalne rozwiązania technologiczne oraz produkty z potencjałem ekspansji na rynki międzynarodowe,
 • inwestycje kapitałowe od 0,5 do 4 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz InvestEU.

Strona Funduszu: inovo.vc

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji B-Value (BVG Fund Coöperatief U.A.):

 • fundusz inwestuje w ramach strategii growth equity,
 • inwestycje kapitałowe od 5 do 15 mln EUR,
 • udział w kapitale 20-40%,
 • fokus inwestycyjny: oprogramowanie i usługi B2B, transformacja energetyczna, e-commerce z własnym produktem, towary i usługi konsumpcyjne
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej,

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu: bvaluefund.com

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji SIMPACT Ventures:

 • fundusz inwestuje w ramach strategii imapct investing,
 • inwestycje kapitałowe od etapu pre-seed do rundy A od 0,5 do 10 mln PLN (z inwestycją follow-on),
 • brak ukierunkowania na konkretne branże, z preferencją edtech, medtech, cleantech, biotech, w modelu zarówno B2B, jak i B2C
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Strona Funduszu: www.simpact.vc

Pośrednicy kapitałowi private equity (PE):

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji V4C Poland Plus Fund:

 • inwestycje w podmioty generujące stabilny zysk, posiadające silną pozycję rynkową lub będące liderem rynkowym w swojej branży oraz posiadające potencjał wzrostu organicznego lub poprzez akwizycje,
 • sektory usługowe – usługi: m. in. outsourcingu, medyczne, telekomunikacyjne, usługi okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości,
  inwestycje kapitałowe od 5 do 20 mln EUR,
 • fokus geograficzny: Polska oraz w inne unijne kraje Europy Środkowej, w szczególności Rumunia oraz kraje bałtyckie.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu: value4capital.com

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Avallon MBO Fund III:

 • inwestycje w wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji,
 • brak zasadniczo preferencji branżowej, ale z uwzględnieniem obszarów: specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe),
 • zakres inwestycji wynosi od 4 do 15 mln EUR i może on być dodatkowo powiększony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów,
 • fokus geograficzny: głównie Polska, ale również kraje członkowskie UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Strona Funduszu: www.avallon.pl

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Innova/7:

 • fundusz inwestuje w ramach strategii opartej na sukcesji założycielskiej oraz konsolidacji sektorowej,
 • inwestycje w technologię i cyfryzację w trzech sektorach: przemysł, usługi dla biznesu (w tym usługi finansowe), rynek produktów i usług konsumenckich związanych ze stylem życia (w tym opieka zdrowotna),
 • inwestycje w większościowe pakiety o wartości 25–40 mln EUR spółek wycenianych na 50–150 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu: innovacap.com

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Spire Capital Partners:

 • wyspecjalizowany fundusz private equity inwestujący w spółki technologiczne i cyfrowe
 • inwestycje kapitałowe w wysokości 7-20 mln EUR w spółki o EBITDA > 1 mln EUR
 • możliwości konsolidacji na stosunkowo młodych i rozdrobnionych rynkach i sektorach
 • inwestycje w spółki z potencjałem ekspansji transgranicznej
 • rynki i sektory z długoterminowymi perspektywami wzrostu napędzanymi transformacją cyfrową
 • wsparcie inwestycji w budowaniu bardziej zrównoważonych przedsiębiorstw z punktu widzenia ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu: spirecap.eu

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Accession Capital Partners (AMC V SCA RAIF):

 • fundusz inwestuje w ramach strategii mezzanine i private equity,
 • finansowanie zarówno w formie pożyczki podporządkowanej jak i inwestycji kapitałowej dostosowane do potrzeb i struktury właścicielskiej,
 • inwestycje kapitałowe w wysokości 8-45 mln EUR,
 • inwestycje w sektorach: produkcja, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, usługi biznesowe, technologie informacyjne, usługi finansowe
  Inwestycje zasadniczo w mniejszościowe pakiety,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu: acp-group.eu

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Resource Partners:

 • inwestycje w małe i średnie spółki koncentrujące się na branży usług i produktów konsumenckich, w szczególności spożywcza i rolna,
 • inwestycje kapitałowe w wysokości 5-30 mln EUR w spółki o EBITDA > 2,5 – 10 mln EUR
 • Inwestycje w większościowe lub mniejszościowe pakiety, jak również dokonywane etapami, wraz z rozwojem spółki
 • inwestycje wspierające ekspansję organiczną, konsolidację i sukcesję
 • możliwość koinwestycji inwestorów funduszu (Limited Partners) w przypadku większych transakcji
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej ze specjalnym uwzględnieniem Polski i Rumunii

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Strona Funduszu: resourcepartners.pl

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Arx CEE IV:

 • inwestycje w spółki o średniej wielkości, z wyceną 10-50 milionów EUR, EBITDA > 1 mln EUR
 • inwestycje kapitałowe w wysokości 5-15 mln EUR,
 • Inwestycje z przeznaczeniem na rozwój, wprowadzenie nowych produktów, ekspansję międzynarodową, wzmocnienie pozycji rynkowej,
 • finansowanie transakcji wykupu menedżerskiego – management buyout (MBO) oraz management buy-in (MBI),
 • fokus geograficzny: głównie Czechy, ale również kraje Europy Środkowej,

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach COSME.

Strona Funduszu: arxequity.com

Finansowanie Mezzanine/Private Debt/Venture Debt:

 

 

 

 

 

Informacja o warunkach finansowania CVI CEE Private Debt Fund:

 • finansowanie dłużne dla firm z różnych branż, w tym: przemysł, handel i usługi, nieruchomości, dobra konsumpcyjne, usługi finansowe, ochrona zdrowia, energia, technologia etc.,
 • wielkość finansowania: 10 do 40 mln PLN
 • elastyczne struktury transakcji dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • standardowe struktury finansowania są spłacane w dniu zapadalności,
 • szybki proces transakcyjny, bazujący na sprawnej analizie kredytowej ,
 • bezpośredni dostęp do osób podejmujących decyzje inwestycyjne,
 • fokus geograficzny: Polska oraz inne unijne kraje Europy Środkowej,

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Strona Funduszu: cvi.pl/pl

 

 

 

Informacja o warunkach finansowania funduszu Syntaxis:

 • finansowanie typu private debt dla spółek z branż: przemysł, informatyka, media, telekomunikacja, dobra konsumpcyjne, usługi finansowe i biznesowe, opieka zdrowia,
 • inwestycje w rentowne spółki z atrakcyjną i dającą się obronić pozycją rynkową, ze sprawdzonym i zaangażowanym zarządem, motywowane zachętami kapitałowymi zgodnymi z celami Funduszu
 • wielkość finansowania: 8 do 10 mln EUR,
 • spółki z potencjałem EBITDA w wysokości 2 mln EUR,
 • elastyczne struktury transakcji dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • standardowe struktury finansowania są spłacane w dniu zapadalności,
 • fokus geograficzny: Polska oraz inne unijne kraje Europy Środkowej,

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Strona Funduszu: www.syntaxis-capital.com

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji BPM Mezzanine Fund II:

 • finansowanie typu mezzanine dla MŚP, małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji, posiadającch sprawdzone modele biznesowe i doświadczone zespoły zarządzające,
 • finansowanie wykupów, kapitału wzrostu i restrukturyzacji kapitału,
 • inwestor czysto finansowy – BPM nie bierze aktywnej roli w zarządzaniu spółkami portfelowymi,
 • sektory: szeroki zakres z wyłączeniem firm związanych z branżą tytoniową, alkoholową, zbrojeniową i hazardem,
 • inwestycje od 3 do 10,5 mln euro na transakcję,
 • fokus geograficzny: Estonia, Łotwa, Litwa i Polska,

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach COSME.

Strona Funduszu: bpmcapital.eu

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji ACP credit:

 • finansowanie typu senior debt dla dynamicznie rosnących średniej wielkości firm, które chcą rozwijać się organicznie, dokonywać przejęć lub refinansować istniejące zadłużenie,
 • wielkość finansowania: 5-15 mln EUR na pojedynczą transakcję
 • elastyczne struktury transakcji dostosowane do indywidualnych potrzeb z możliwością spłaty buletowej w horyzoncie do 7 lat,
 • finansowanie w obszarach produkcji, dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowia, technologii informacyjnych, usług dla biznesu, usług finansowych, transformacji energetycznej,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowej,

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Strona Funduszu: www.acp-credit.com

 

 

 

 

Informacja o warunkach finansowania EIB Venture Debt:

 • finansowanie dłużne typu venture (nie rozwadnia udziałów założycieli) na działalnoś badawczo-rozwojową lub wczesną fazę komercjalizacji w określonych sektorach, w tym wsparcie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji
 • finansowanie dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji z różnych branż w zakresie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, przemysł 4.0, biotechnologia, odkrywanie leków, czysta energia, czystszy transport, gospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka,
 • struktura finansowania obejmuje spłatę ratalną i wynagrodzenie powiązane z ryzykiem kapitałowym
 • wielkość finansowania: 5 do 50 mln EUR (do 50% kosztów inwestycji)
 • rozpoczęcie spłat przeważnie po 5 latach
 • pożyczki mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone i zapewniają różne poziomy podporządkowania (w tym pożyczki warunkowe/udziałowe)
 • fokus geograficzny: kraje członkowskie Unii Europejskiej

Finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz InvestEU.

Strona Funduszu: www.eib.org

Fundusze zrównoważonej infrastruktury:

 

 

Informacja o warunkach inwestycji BaltCap Infrastructure Fund II:

 • fundusz infrastrukturalny skupiający się głównie na inwestycjach typu greenfield
 • strategia inwestycyjna oparta na najwyższych standardach środowiskowych, społecznych i zarządczych oraz kryteriach łagodzenia zmiany klimatu,
 • 40% inwestycji w projekty w zakresie efektywności wykorzystania zasobów, łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do klimatu,
 • zapewnienie kapitału rozwojowego na projekty dotyczące infrastruktury transportowej, energetycznej i edukacyjnej,
 • inwestycje kapitałowe w wysokości 3-15 mln EUR,
 • fokus geograficzny: kraje bałtyckie i Polska.

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu: www.baltcap.com

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Clean Energy Infrastructure Fund:

 • fundusz infrastrukturalny skupiający się na projektach fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie oraz magazyny energii,
 • inwestycje w energię odnawialną charakteryzujących się długoterminowymi i stabilnymi przepływami pieniężnymi, atrakcyjnym bilansem ryzyka i zwrotu,
 • fokus geograficzny: głównie w Polska i kraje bałtyckie oraz w mniejszym stopniu Bułgaria, Czechy, Węgry i Rumunia,

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu: modusam.com

 

 

 

 

 

 

Informacja o IAM CEE Student Housing Fund:

 • fundusz zrównoważonej infrastruktury skupiający się na inwestycjach typu greenfield, w szczególności w mieszkaniach studenckich, przede wszystkim w Polsce oraz w mniejszym stopniu w Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich,

Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu: 1am.lt/e

Oferta finansowania dużych projektów

Oferta EBI w ramach InnovFin

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych. Informacje szczegółowe

Oferta EBI w ramach EFSI

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy. Informacje szczegółowe

 

X