Finansowanie dla beneficjentów

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi.

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

kpk_koloW ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty obrotowe
  • leasing
  • pożyczki
  • poręczenia kredytowe
  • finansowanie kapitałowe

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla rozpoczynających działalność
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
 • dla dużych

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
 • działalność badawczo-innowacyjną
 • zakup środków transportu
 • finansowanie kontraktów

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
 • brak lub niższy wymagany wkład własny
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • obniżenie marży
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów

Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE

Preferencyjne finansowanie udostępniają tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE. Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne:

 1. dla małych i średnich przedsiębiorców,
 2. dla innowatorów,
 3. dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych,
 4. dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych,
 5. finansowanie kapitałowe oraz 6. pożyczki dla dużych projektów.

1. Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

Bank Gospodarstwa KrajowegoA. W ramach programu COSME,

10 banków komercyjnych oraz 2 zrzeszenia banków spółdzielczych wraz z ponad 180 bankami spółdzielczymi oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% lub 0,7% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są dostępne u następujących pośredników:

Opis gwarancji PLG-COSME na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: link

Bank Pekao SA

 

 

Bank Pekao SA oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją programu COSME. Maksymalna kwota kredytu to 12,9 mln PLN (równowartość 3 mln EUR). Preferencje dla przedsiębiorców polegają m.in. na finansowaniu przedsiębiorstw o krótkim okresie działalności. Z kolei przedsiębiorstwa działające co najmniej 3 lata mogą skorzystać z kredytu z wkładem własnym obniżonym do 10%. Łączny portfel preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME w ofercie Banku Pekao to 1,2 mld PLN.
Informacja o ofercie

PKO Leasing

 

 

 

 

PEKAO Leasing oferuje transakcje dotyczące leasingu samochodów ciężarowych, maszyn, wyposażenia oraz paneli fotowoltaicznych z gwarancją COSME. Dzięki gwarancji klienci mogą korzystać z atrakcyjnej opłaty wstępnej, nie większej niż 5 proc. wartości netto środka trwałego. Ponadto, dla zmniejszenia miesięcznych rat, okres finansowania zostanie znacząco wydłużony – do minimum 60 miesięcy w przypadku pojazdów i fotowoltaiki oraz minimum 72 miesięcy w przypadku maszyn i urządzeń. Informacje o ofercie

 

 

Deutsche Leasing Polska w ramach Programu COSME proponuje leasing finansowy lub pożyczki do 680 tys. zł na okres maksymalnie 12 lat z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń. Informacja o ofercie

PKO Leasing

 

 

 

 

PKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości do 1,5 mln. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, oraz na ułatwieniu i skróceniu procedury przyznania finansowania. Z oferty mogą skorzystać także przedsiębiorcy standardowo uznawani za bardziej ryzykownych, np. rozpoczynający działalność. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko. PKO Leasing planuje udzielenie łącznie 1,5 mld PLN preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME.
Informacje o ofercie

 

 

Pośrednikiem finansowym programu COSME jest również POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki umowie zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, POLFUND udziela poręczeń na preferencyjnych warunkach. Poręczenia mogą być użyte do zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych (w tym odnawialnych), leasingu finansowego, pożyczek oraz umów gwarancji, udzielanych przez współpracujące instytucje finansowe. Poręczenie może objąć do 80% kwoty transakcji, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat. Maksymalna wartość poręczenia to 528,8 tys. PLN, natomiast maksymalna wartość zabezpieczonej nim transakcji to 660 tys. PLN.
Opis oferty POLFUND

B. W ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

 

 

 

 

W ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), spółki leasingowe Santander Leasing, Millenium Leasing oferują leasing lub pożyczki leasingowe zabezpieczone do 80% gwarancjami BGK, które korzystają z regwarancji EFG.
Informacja o ofercie

 

 

 

 

W ramach EFG, Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje pożyczki tarczowe, pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zabezpieczone gwarancją w wysokości 70% kwoty udzielonego finansowania. Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy.

 

2. Finansowanie dla innowatorów

PKO Leasing oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020. Finansowanie w zakresie 107 tys. – 13 mln zł jest przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających poniżej 500 pracowników, spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.
Informacje o ofercie

 

 

 

CVI Dom Maklerski (CVI) oferuje preferencyjne finansowanie dłużne typu private debt dla innowacyjnych przedsiębiorców poniżej 500 zatrudnionych. Finansowanie w zakresie 8-30 mln zł jest udostępniane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki umowie CVI z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, CVI jest w stanie obniżyć cenę finansowania. Oferta będzie aktywna do II kwartału 2020 r. lub do wyczerpania portfela o wartości 834 mln zł.
Strona CVI Dom Maklerski

3. Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Bank Pekao SA

 

 

Preferencyjne kredyty dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do trzech lat) okresie działalności oferuje Bank Pekao SA. Oferta obejmuje kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł, zabezpieczone bezpłatną, 80% gwarancją w ramach programu EaSI.
Informacja o ofercie

TISE S.A.

 

 

 

 

TISE S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%.
Opis produktu TISE

4. Finansowanie dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

Banki spółdzielcze i komercyjne, które zawarły odpowiednie umowy z BGK, oferują preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8,4 mln zł, przeznaczone dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych. BGK zabezpiecza to finansowanie gwarancją pokrywającą 80% ryzyka, udzieloną na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu Kreatywna Europa. Ofertą dysponują:

5. Finansowanie kapitałowe

A. Pośrednicy kapitałowi VC:

 

Informacja o warunkach inwestycji Innovation Nest II:

 • inwestycje kapitałowe w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, w tym serie A,
 • dla europejskich podmiotów zajmujących się oprogramowaniem B2B, z globalnym potencjałem,
 • inwestycje kapitałowe od 100 tys. do 1 mln EUR
 • fokus geograficzny: cała Europa

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.

Strona Funduszu

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Market One Capital:

 • inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami inwestycji początkowych również na etapie rund A i kontynuowaniem inwestycji do rund B
 • fokus inwestycyjny – marketplace i SaaS,
 • inwestycje kapitałowe zasadniczo od 0,2 do 1,5 mln EUR, możliwe również większe kwoty inwestycji
 • fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze specjalnym uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Rumunii

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.
Strona Funduszu

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji OTB Ventures:

 • inwestycje w start-upy z przełomową technologią i firmy na wczesnym etapie rozwoju z unikalną własnością intelektualną (IP),
 • wszystkie dziedziny technologii,
 • podmioty w fazie poprodukcyjnej, z potencjałem do szybkiego wzrostu w międzynarodowej skali,
 • inwestycje kapitałowe od 1 do 15 mln USD w kilku rundach,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Inovo Fund:

 • inwestycje w start-upy oferujące unikalne rozwiązania technologiczne oraz produkty z potencjałem ekspansji na rynki międzynarodowe,
 • inwestycje kapitałowe od 0,5 do 2 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu

B. Pośrednicy kapitałowi PE:

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji V4C Poland Plus Fund:

 • inwestycje w podmioty generujące stabilny zysk, posiadające silną pozycję rynkową lub będące liderem rynkowym w swojej branży oraz posiadające potencjał wzrostu organicznego lub poprzez akwizycje,
 • sektory usługowe – usługi: m. in. outsourcingu, medyczne, telekomunikacyjne, usługi okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości,
 • inwestycje kapitałowe od 10 do 25 mln EUR,
 • fokus geograficzny: Polska oraz w inne unijne kraje Europy Środkowej, w szczególności Rumunia oraz kraje Bałtyckie.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu

 

 

 

 

Informacja o warunkach inwestycji Avallon MBO Fund III:

 • inwestycje w wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji,
 • brak zasadniczo preferencji branżowej, ale z uwzględnieniem obszarów: specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe),
 • zakres inwestycji wynosi od 4 do 15 mln EUR i może on być dodatkowo powiększony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów,
 • fokus geograficzny: głównie Polska, ale również kraje członkowskie UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu

6. Finansowanie dla dużych projektów

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
Informacje szczegółowe.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Informacje szczegółowe.