Oferta finansowania dłużnego

Kredyty, pożyczki, linie pożyczkowe w Programie InvestEU, to nowa akcja finansowa , która ma zostać wygenerowana dzięki gwarancjom Komisji Europejskiej i realizować cele Programu.

Pożyczki w InvestEU, to oferta finansowania (bezpośredniego) przedsięwzięć o większej skali. Skierowana do różnej grupy podmiotów. Tak publicznych, samorządowych jak i prywatnych o rożnym charakterze działania, realizujących cele wskazane w oknach tematycznych Invest EU.

Więcej o InvestEU dostępne tutaj.

Kto finansuje projekty ?

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK ), obejmuje finansowanie projektów inwestycyjnych i zawiera się w dwóch oknach tematycznych Programu.

Jakie cele mogą być finansowane ?

 • Okno zrównoważona infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej.
 • Okno badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej inteligencji.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • podmioty sektora prywatnego takie jak spółki celowe, spółki projektowe, duże korporacje lub spółki o średniej kapitalizacji,
 • podmioty sektora publicznego,
 • podmioty mieszane (w tym PPP) i spółki Skarbu Państwa, które mają siedzibę w Polsce
 • MŚP,
 • małe spółki o średniej kapitalizacji,
 • spółki celowe,
 • spółki projektowe,
 • spółki o średniej kapitalizacji,
 • podmioty sektora publicznego (np. szpitale publiczne, uniwersytety i ośrodki badawcze), które mają siedzibę w Polsce

Jak uzyskać finansowanie?

 • Projekty o wartości od kilku do kilkuset milionów zł.
 • Do 50% wartości kosztów inwestycji
 • Na okres nawet 32 lat

Dane Kontaktowe BGK: projekty_InvestEU@bgk.pl

Oferta Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) obejmuje bezpośrednie finansowanie projektów we wszystkich oknach tematycznych InvestEU .

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Okno zrównoważona infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej i
 • Okno badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej inteligencji –
 • Okno małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz Mid cup) – ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji.
 • Okno inwestycje społeczne i umiejętności – finansowanie projektów m. in. dotyczących: umiejętności, edukacji, szkoleń, szkół, uniwersytetów, szpitali i opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych i integracji migrantów, uchodźców i osób wykluczonych społecznie.
  • Co do zasady projekty finansowane przez EBI, przekraczają wartość 20 mln EUR.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • przedsiębiorstwa,
 • prywatni i publiczni promotorzy projektów, które zostały uznane za opłacalne ekonomicznie zgodnie z międzynarodowymi standardami, inne podmioty realizujące cele InvestEU.

Jak uzyskać finansowanie?

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości sfinansowania projektów, konieczny jest kontakt bezpośredni z EBI, poprzez utworzenie odpowiedniego konta.
Dane kontaktowe EBI znajdziesz tutaj.

Oferta Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR ), obejmuje finansowanie projektów średnich i dużych podobnie jak EBI i zawiera się w dwóch oknach tematycznych Programu.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Okno zrównoważona infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej i innych obszarach objętych programem.
 • Okno badania, innowacje i digitalizacja – finansowanie projektów m. in. z zakresu badań i innowacji, transferu wyników badań na rynek, digitalizacji przemysłu, sztucznej inteligencji.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • przedsiębiorstwa,
 • prywatni i publiczni promotorzy projektów, które zostały uznane za opłacalne ekonomicznie zgodnie z międzynarodowymi standardami, inne podmioty realizujące cele InvestEU, w ramach powyższych okien tematycznych.

Jak uzyskać finansowanie?

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości sfinansowania projektów, konieczny jest kontakt bezpośredni z EBOR

Dane kontaktowe EBOR

Oferta Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), finansuje projekty społeczne, to główna misja banku.

Jakie cele mogą być finansowane?

 • Okno inwestycje społeczne i umiejętności – finansowanie projektów m. in. dotyczących: umiejętności, edukacji, szkoleń, szkół, uniwersytetów, szpitali i opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych innowacji społecznych, przedsiębiorstw społecznych i integracji migrantów, uchodźców i osób wykluczonych społecznie.

Kto może otrzymać finansowanie?

 • przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej,
 • prywatni i publiczni promotorzy projektów, (opłacalne ekonomicznie) realizujący misje i cele społeczne, inne podmioty realizujące cele InvestEU, w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, spółki komunalne.

Jak uzyskać finansowanie?

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości sfinansowania projektów, konieczny jest kontakt bezpośredni z EBOR

Dane kontaktowe CEB

Oferta Banku Millennium, finansowanie MSP kredytem ze wsparciem Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego poprzez EBI

Bank Millennium wspólnie z Grupą EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) wspierają małych i średnich przedsiębiorców

Jaki cele mogą być finansowane?

 • kapitał obrotowy
 • na zwiększenie płynności finansowej swojej firmy
 • na zwiększenie potencjału inwestycyjnego

Kto może skorzystać z finansowania?

 • Przedsiębiorca z segmentu MŚP zgodnie z definicją unijną.
 • Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • Przedsiębiorca, którego działalność oraz prowadzona inwestycja nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz nie są kontrowersyjne pod względem etycznym i moralnym.
 • Przedsiębiorca, który nie korzysta z innej pomocy publicznej np. gwarancji BGK, dotacji.
 • Przedsiębiorca, który uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Jak uzyskać finansowanie?

Szczegółowe informacje uzyskasz u Doradcy Bankowości Przedsiębiorstw

Oferta  Millennium Leasing obejmuje finansowanie MSP leasingiem i pożyczką leasingową  ze wsparciem Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego poprzez EBI

Millenium Leasing wspólnie z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma otrzyma korzystniejsze warunki finansowe

Jaki cele mogą być  finansowane?

 • Możliwość uzyskania dodatkowego finansowania
 • finansowanie zakupu środków trwałych, w tym niskoemisyjnych pojazdów

Kto może skorzystać z finansowania?

 • Firma spełniająca unijną definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
 • Firma nie prowadzi działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • Firma nie korzystasz z innej pomocy publicznej np. gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego lub dotacji, w tym programu Mój Elektryk.

Jak uzyskać finansowanie?

Szczegółowe informacje uzyskasz u Doradcy:

Skontaktuj się z nami | Millennium Leasing sp. z o.o. (millennium-leasing.pl)

 

Oferta Santander Leasing , finansowanie leasingiem oraz pożyczką rozwoju MSP, a także sektora rolnego ze wsparciem Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego poprzez

Jakie cele mogą być finansowane?

 • obrotowe,
 • inwestycyjne,
 • o również w sektorze rolnym
 • mieszane

Kto może skorzystać z finansowania?

Przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia warunki:

 • realizuje transakcję w ramach procedury standardowej lub uproszczonej
 • zatrudnia nie więcej niż 250 osób
 • realizowana inwestycja nie posiada dopłat unijnych oraz pomocy publicznej
 • nie działa w branży znajdującej się na liście wykluczeń EBI
 •  Finansowanie nawet do 72 miesięcy dla sektora MŚP oraz do 120 miesięcy dla sektora AGRO,
 • Obniżona suma opłat w porównaniu z typową ofertą,
 • Pierwsza opłata od 1% dla leasingu, w przypadku pożyczki 0% udziału własnego.

Jak uzyskać finansowanie?

Dane kontaktowe Santander Leasing

COSME to program ramowy na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (Programmefor the Competitivenessof Enterprises and small and medium-sizedenterprises).

Oferta PKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki dla sektora MSP, dzięki gwarancjom Unii Europejskiej.

Jakie cele mogą być finansowane ?

 • obrotowe,
 • inwestycyjne,
  •  również w sektorze rolnym
 • mieszane

To możliwość sfinansowania zakupu maszyn urządzeń, linii technologicznych i innych.

Finansowanie do wysokości 1,5 mln zł.

Kto może skorzystać z finansowania?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP:

 • Zatrudniającym mniej niż 250 pracowników (dotyczy liczby zatrudnionych osób w całej grupie kapitałowej, do której zalicza się przedsiębiorca)
 •  Uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln EUR lub bilans nieprzekraczający 43 mln EUR.

Jak uzyskać finansowanie?

Dane kontaktowe PKO Leasing
https://www.pkoleasing.pl/fundusze-unijne-i-inne-formy-wsparcia/cosme/

Oferta Finansowania kapitałowego

Pośrednicy kapitałowi venture capital (VC):

Innovation Nest

Informacja o warunkach inwestycji Innovation Nest II:

 • inwestycje kapitałowe w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, w tym serie A,
 • dla europejskich podmiotów zajmujących się oprogramowaniem B2B, z globalnym potencjałem,
 • inwestycje kapitałowe od 100 tys. do 1 mln EUR
 • fokus geograficzny: cała Europa
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.

Strona Funduszu

Market One Capital

Informacja o warunkach inwestycji Market One Capital:

 • inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami inwestycji początkowych również na etapie rund A i kontynuowaniem inwestycji do rund B
 • fokus inwestycyjny – marketplace i SaaS,
 • inwestycje kapitałowe zasadniczo od 0,2 do 1,5 mln EUR, możliwe również większe kwoty inwestycji
 • fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze specjalnym uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Rumunii
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity programu Horyzont 2020.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach inwestycji OTB Ventures:

 • inwestycje w start-upy i firmy na wczesnym etapie rozwoju z przełomową technologią z obszaru: sztucznej Inteligencji i automatyzacji, FinTech, SpaceTech, IOT oraz CyberSecurity (unikalna własność intelektualna),
 • podmioty w fazie poprodukcyjnej, z potencjałem do szybkiego wzrostu w międzynarodowej skali,
 • inwestycje kapitałowe od 1 do 15 mln USD w kilku rundach,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz InvestEU.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Inovo Fund:

 • inwestycje w start-upy oferujące unikalne rozwiązania technologiczne oraz produkty z potencjałem ekspansji na rynki międzynarodowe,
 • inwestycje kapitałowe od 0,5 do 4 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach inwestycji B-Value (BVG Fund Coöperatief U.A.):

 • fundusz inwestuje w ramach strategii growth equity,
 • inwestycje kapitałowe od 5 do 15 mln EUR,
 • udział w kapitale 20-40%,
 • fokus inwestycyjny: oprogramowanie i usługi B2B, transformacja energetyczna, e-commerce z własnym produktem, towary i usługi konsumpcyjne
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz InvestEU.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach inwestycji SIMPACT Ventures:

 • fundusz inwestuje w ramach strategii imapct investing,
 • inwestycje kapitałowe od etapu pre-seed do rundy A od 0,5 do 10 mln PLN (z inwestycją follow-on),
 • brak ukierunkowania na konkretne branże, z preferencją edtech, medtech, cleantech, biotech, w modelu zarówno B2B, jak i B2C
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Strona Funduszu

Pośrednicy kapitałowi private equity (PE)

 

 • Informacja o warunkach inwestycji V4C Poland Plus Fund:
 • inwestycje w podmioty generujące stabilny zysk, posiadające silną pozycję rynkową lub będące liderem rynkowym w swojej branży oraz posiadające potencjał wzrostu organicznego lub poprzez akwizycje,
 • sektory usługowe – usługi: m. in. outsourcingu, medyczne, telekomunikacyjne, usługi okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości,
 • inwestycje kapitałowe od 10 do 25 mln EUR,
 • fokus geograficzny: Polska oraz w inne unijne kraje Europy Środkowej, w szczególności Rumunia oraz kraje Bałtyckie.
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Avallon MBO Fund III:

 • inwestycje w wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji,
 • brak zasadniczo preferencji branżowej, ale z uwzględnieniem obszarów: specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe),
 • zakres inwestycji wynosi od 4 do 15 mln EUR i może on być dodatkowo powiększony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów,
  fokus geograficzny: głównie Polska, ale również kraje członkowskie UE z Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach inwestycji Innova/7:

 • fundusz inwestuje w ramach strategii opartej na sukcesji założycielskiej oraz konsolidacji sektorowej,
 • inwestycje w technologię i cyfryzację w trzech sektorach: przemysł, usługi dla biznesu (w tym usługi finansowe), rynek produktów i usług konsumenckich związanych ze stylem życia (w tym opieka zdrowotna),
 • inwestycje w większościowe pakiety o wartości 25–40 mln EUR spółek wycenianych na 50–150 mln EUR,
 • fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach InvestEU.

Strona Funduszu

Finansowanie Private Debt/Venture Debt (VD)

 

Informacja o warunkach finansowania CVI CEE Private Debt Fund:

 • finansowanie dłużne dla firm z różnych branż, w tym: przemysł, handel i usługi, nieruchomości, dobra konsumpcyjne, usługi finansowe, ochrona zdrowia, energia, technologia etc.,
 • wielkość finansowania: 10 do 40 mln PLN
 • elastyczne struktury transakcji dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • standardowe struktury finansowania są spłacane w dniu zapadalności,
 • szybki proces transakcyjny, bazujący na sprawnej analizie kredytowej,
 • bezpośredni dostęp do osób podejmujących decyzje inwestycyjne,
 • fokus geograficzny: Polska oraz inne unijne kraje Europy Środkowej,
 • Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Strona Funduszu

Informacja o warunkach finansowania EIB Venture Debt:

 • finansowanie dłużne typu venture (nie rozwadnia udziałów założycieli) na działalność badawczo-rozwojową lub wczesną fazę komercjalizacji w określonych sektorach, w tym wsparcie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji
 • finansowanie dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji z różnych branż w zakresie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, przemysł 4.0, biotechnologia, odkrywanie leków, czysta energia, czystszy transport, gospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka,
 • struktura finansowania obejmuje spłatę ratalną i wynagrodzenie powiązane z ryzykiem kapitałowym
 • wielkość finansowania: 5 do 50 mln EUR (do 50% kosztów inwestycji)
 • rozpoczęcie spłat przeważnie po 5 latach
 • pożyczki mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone i zapewniają różne poziomy podporządkowania (w tym pożyczki warunkowe/udziałowe)
 • fokus geograficzny: kraje członkowskie Unii Europejskiej
 • Finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz InvestEU.

Strona Funduszu

Oferta finansowania dużych projektów

Oferta EBI w ramach InnovFin

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych. Informacje szczegółowe

Oferta EBI w ramach EFSI

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy. Informacje szczegółowe