Fundusz jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z Unii Europejskiej, które mają kłopoty z powodu spowolnienia gospodarczego, ale byłyby wystarczająco silne, aby uzyskać pożyczkę w przypadku braku kryzysu związanego z COVID-19.

Mobilizując dodatkowe środki finansowe w wys. 25 mld EUR, EBI dąży do wygenerowania do 200 miliardów euro dla gospodarki. W skrócie EFG zapewnia gwarancje uwolnienia kapitału dla krajowych banków prorozwojowych, lokalnych banków i innych pośredników finansowych w celu udostępnienia większego finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, spółkom o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwom (dużym).

Kraje uczestniczące w Unii Europejskiej zapewniają gwarancje proporcjonalne do ich udziału w EBI lub innych instytucjach. Polska zadeklarowała udział w wysokości ponad 1 mld EUR.

Instrumenty finansowe

W ramach EFG potencjalni pośrednicy finansowi mogą skorzystać z produktów o charakterze funduszy kapitałowych i dłużnych oraz produktów gwarancyjnych w celu zaoferowania finansowania na lepszych warunkach MSP i dużym firmom do 3000 zatrudnionych.

PRODUKTY O CHARAKTERZE FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I DŁUŻNYCH

Dopłata do istniejących funduszy (Existing Funds Top-Up Facility

Zapewnienie dodatkowej płynności finansowej głównie dla istniejących funduszy kapitałowych z portfela EFI w celu zapewnienia stabilności i dostępności kapitału dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji będących potencjalnymi inwestobiorcami, w kontekście aktualnie niekorzystnych warunków rynkowych, poprzez dopłaty dokonane przez EFI w postaci kapitału w funduszach dodatkowych lub dopłaty dokonane przez EFI w postaci kapitału uprzywilejowanego poprzez fundusz główny lub fundusze dodatkowe.

Zastąpienie komandytariusza niewykonującego zobowiązania (Replacing Defaulting LPs Facility

Zastąpienie komandytariusza znajdującego się w trudnej sytuacji, który nie wykonuje zobowiązania lub który prawdopodobnie nie będzie w stanie wykonać zobowiązania, będącego inwestorem w funduszu, tym samym zapewniając, że fundusz może zrealizować pierwotnie założoną strategię inwestycyjną pod względem liczby MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, które otrzymają wsparcie, oraz utrzyma zdolność do realizowania inwestycji kontynuacyjnych.

Docelowa wartość funduszu (Target Fund Size Facility)

Wsparcie (i) funduszy w okresie pozyskiwania finansowania do pierwszego zamknięcia (first closing), lub (ii) funduszy na etapie dalszego pozyskiwania inwestorów w celu doprowadzenia do kolejnych zamknięć i uzyskania docelowej wartości funduszu lub odpowiedniej wartości funduszu w wypadku ograniczonego zainteresowania inwestorów w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, tym samym umożliwiając realizację nowych inwestycji w MŚP i spółkach o średniej kapitalizacji.

Fundusze restrukturyzacji i dedykowane dla sytuacji szczególnych

Wspieranie tworzenia funduszy, których strategie ukierunkowane są na restrukturyzację i dedykowane sytuacjom szczególnym i które pomagają w utrzymaniu aktywności MŚP i spółek o średniej kapitalizacji znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez zapewnienie zastrzyków kapitałowych lub środków analogicznych do kapitału i tworzenie wartości poprzez realizację restrukturyzacji operacyjnej, tym samym broniąc je przed upadłością, zachowując miejsca pracy i przywracając je na ścieżkę wzrostu.

Selektywne fundusze pożyczkowe

Wspieranie tworzenia selektywnych funduszy pożyczkowych oferujących pożyczki w formie rozwiązań niezagrożonych, uprzywilejowanych, podporządkowanych lub unitranche, tym samym zwiększając dostępność finansowania pozabankowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, dostosowanego do ich potrzeb w zakresie finansowania długoterminowego wynikających z obecnie niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Kredyty uprzywilejowane z funduszy prywatnych

Wspieranie (bezpośrednio lub pośrednio) funduszy dłużnych zarządzanych przez uznanych i nowych zarządzających funduszami prywatnymi, którzy, stosując podejście dywersyfikacji portfela, dokonują inwestycji przede wszystkim w formie udzielania finansowania uprzywilejowanego, finansowania opartego na aktywach lub finansowania unitranche dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, tym samym oferując efektywne, alternatywne źródło finansowania i zapewniając dostępność dostosowanych do potrzeb kredytobiorców kredytów z dłuższymi okresami spłaty, elastycznymi wymogami w zakresie zabezpieczenia i elastycznymi opcjami spłaty zadłużenia.

PRODUKTY GWARANCYJNE W RAMACH EFG

Gwarancje ograniczone co do kwoty w ofercie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Celem tego produktu jest zapewnienie wsparcia dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, a także dla przedsiębiorstw społecznych, dzięki gwarancjom Ograniczonym co do Kwoty dedykowanym dla tych przedsiębiorstw, zwiększając ich dostęp do finansowania poprzez zapewnienie częściowej ulgi w kapitale i ochrony przed stratą dla portfeli nowych transakcji kwalifikowalnych, a także refinansując ich istniejące zobowiązania. Wybrani Pośrednicy Finansowi będą mogli skorzystać z gwarancji udzielanych przez EFI w odniesieniu do poszczególnych transakcji, zabezpieczających niewykonanie zobowiązania na poziomie do 70%, przy czym takie gwarancje będą realizowane w odniesieniu do transakcji kwalifikowalnych w danym portfelu, dla którego stopa gwarancji może wynosić maksymalnie 30%.

Gwarancje nieograniczone co do kwoty w ofercie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Zwiększenie dostępu MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji do finansowania poprzez zapewnienie pełnej ulgi w kapitale i ochrony przed stratą dla objętej gwarancją części portfeli nowych transakcji kwalifikowalnych, a także refinansowanie ich istniejących zobowiązań. Wybrani Pośrednicy Finansowi będą mogli skorzystać z gwarancji udzielanych przez EFI w odniesieniu do poszczególnych transakcji, zabezpieczających niewykonanie zobowiązania na poziomie do 70%, przy czym takie gwarancje będą udzielane w odniesieniu do transakcji kwalifikowalnych w danym portfelu.

Sekurytyzacja syntetyczna w ofercie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Udzielanie gwarancji dla części pierwszej straty i transz typu mezzanine w istniejących portfelach (transakcje syntetyczne). Po dokonaniu transferu ryzyka portfela i przesunięciu kapitału, Pośrednicy Finansowi będą udzielać nowego finansowania (w tym w formie kredytu obrotowego i/lub gwarancji) MŚP.

Gwarancje nieograniczone co do kwoty w ofercie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zwiększenie dostępu spółek o średniej kapitalizacji (do 500 zatrudnionych), spółek o dużej kapitalizacji (do 3000 zatrudnionych) oraz podmiotów sektora publicznego i innego rodzaju podmiotów prowadzących działalność w zakresie zdrowia lub badań zdrowotnych bądź świadczące podstawowe usługi związane z kryzysem zdrowotnym do finansowania poprzez zapewnienie pełnej ulgi w kapitale i ochrony przed stratą dla objętej gwarancją części portfeli nowych transakcji kwalifikowalnych, a także odnowienia istniejących zobowiązań. Wybrani Pośrednicy Finansowi będą mogli skorzystać z gwarancji udzielanych przez EBI w odniesieniu do poszczególnych transakcji, zabezpieczających niewykonanie zobowiązania na poziomie do 75%, przy czym takie gwarancje będą udzielane w odniesieniu do transakcji kwalifikowalnych w danym portfelu.

Przydatne adresy

X