Instrumenty finansowe dla innowacyjnej gospodarki

Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce

Warszawa, 28 kwietnia 2016 r.

Jedną z podstawowych bolączek innowatorów w Polsce jest brak kapitału na sfinansowanie innowacyjnych pomysłów. Z jednej strony instytucje finansowe z rezerwą podchodzą do projektów o podwyższonym ryzyku, z drugiej zaś – sami zainteresowani (naukowcy i przedsiębiorcy) nie zawsze dysponują odpowiednim przygotowaniem do nawiązania i prowadzenia relacji z finansistami. W sukurs obu stronom procesu przychodzą programy publiczne, w ramach których zaplanowano zarówno specjalną ofertę preferencyjnych instrumentów zwrotnych, jak i wsparcie doradcze i mentoringowe.

Oferta wsparcia dla innowatorów była tematem konferencji „Finansujmy innowatorów! Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce”, zorganizowanej w Warszawie 28 kwietnia 2016 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz instytucji finansowych – Narodowych Pośredników Finansowych programów UE.

20160428_LR_091

Otwarcie konferencji:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Podczas konferencji zaprezentowano przegląd aktualnych preferencyjnych instrumentów finansowych dla innowatorów, w tym dla transferu technologicznego, w tym m.in. najnowszą ofertę instrumentów finansowych programów ramowych UE. W trakcie dyskusji i debat panelowych poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakich instrumentów finansowych potrzebuje innowacyjna gospodarka, jak również przedstawiono aktualne oczekiwania wszystkich środowisk – stron procesu innowacyjnego.

20160428_LR_000

Prelegenci podczas pierwszej części konferencji „Finansujmy innowatorów!”:
dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Tomasz Gibas, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
prof. dr hab. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

20160428_LR_KPK_110  20160428_LR_KPK_140

Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce.

20160428_LR_KPK_142 20160428_LR_KPK_144

dr Mirosław Panek, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

20160428_LR_KPK_143 20160428_LR_KPK_157

Zygmunt Grajkowski, Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji, Krajowa Izba Gospodarcza,
Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju.

Tematem konferencji było m.in. wsparcie dla innowacyjnych firm z tzw. instrumentów finansowych programów ramowych UE. Dwa największe programy operujące instrumentami finansowymi to Horyzont 2020 (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji) oraz COSME(Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP). W programie Horyzont 2020 dostępne jest m.in. wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Z instrumentów finansowych programu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi), bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację. Z kolei zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji. 20160428_LR_135

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Zygmunt Grajkowski, Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji, Krajowa Izba Gospodarcza,
dr Mirosław Panek, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE.

Promocją instrumentów finansowych programów UE – w tym Horyzont 2020 i COSME – zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. W celu maksymalizacji efetywności wsparcia, KPK zawarł porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w sprawie współpracy w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). W efekcie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE staje się drugą polską instytucją odpowiedzialną za działalność informacyjną, promocyjną i doradczą w zakresie Planu Inwestycyjnego dla Europy, przy czym przedmiotem jego aktywności będą unijne instrumenty finansowe objęte wsparciem EFSI. Podczas konferencji 28 kwietnia miało miejsce uroczyste podpisaie porozumienia KPK z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

20160428_LR_121

Podpisanie porozumienia, od lewej:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce.
Więcej o porozumieniu

W celu wzmocnienia relacji pomiędzy światem nauki, biznesu i finansów z wykorzystaniem instrumentów finansowych UE, 26 kwietnia 2016 r. Krajowy Punkt Kontaktowy zawarł także umowę z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, partnerem i współgospodarzem konferencji.

Podczas konferencji przedstawiono również szereg instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw, wdrażanych m.in. przez Narodowych Pośredników Finansowych programów UE, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. Szczególną uwagę poświecono m.in. nowej ofercie preferencyjnego finansowania, którą od maja 2016 r. udostępni Raiffeisen-Leasing Polska S.A., pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020. Oferta obejmująca łącznie 670 mln zł preferencyjnego leasingu oraz pożyczek jest efektem zaangażowania Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w dwa programy Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

20160428_LR_000 20160428_LR_001

Prezentacje dotyczące instrumentów wsparcia dla innowacyjnego biznesu (wg kolejności wystąpień):
Monika Ostaszewska, Manager Produktów, Raiffeisen-Leasing Polska S.A.,
dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Halina Wiśniewska, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Tomasz Gigol, Wiceprezes Zarządu ARP Venture Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Przedsiębiorcy i przedstawiciele środowiska badawczo-naukowego mogli także skorzystać z bezpośredniego kontaktu z doradcami Narodowych Pośredników Finansowych programów ramowych UE.

20160428_LR_211

Dyskusja nt. instrumentów wsparcia dla innowacyjnego biznesu, od lewej:
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE,
Halina Wiśniewska, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Tomasz Gigol, Wiceprezes Zarządu ARP Venture Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Patronat nad wydarzeniem objęły: Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju.

mnisw

Kontakt dla prasy: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

X