Plan Inwestycyjny dla Europy dla polskiej energetyki

19 lutego 2018 r. w Warszawie miała miejsce konferencja pt. “Plan Inwestycyjny dla Europy: usługi doradcze i możliwości finansowania dla polskich promotorów projektów sektora energetycznego” której organizatorami oraz patronami były następujące instytucje: Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – Partner Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) w Polsce.

ECDI jest jednym z narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy, który jest priorytetowym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Plan jest realizowany m. in. przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, którego celem jest uruchomienie inwestycji o wartości 500 mld EUR do 2020 r.

Usługi dostępne za pośrednictwem ECDI obejmują wsparcie przy opracowywaniu projektów na wszystkich etapach cyklu życia: od wstępnej oceny wykonalności do pozyskania finansowania, w zakresie badań rynku, strategii sektorowych i weryfikacji projektów. ECDI świadczy także usługi doradztwa finansowego, mając na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do pozyskiwania odpowiednich źródeł finansowania działalności. W ECDI można uzyskać także wsparcie horyzontalne, dzięki wskazówkom dotyczącym metodyki i realizacji projektów oraz szkoleniom związanym np. z procedurą przetargową, analizą kosztów i korzyści, dostępowi do finansowania i wykorzystaniu funduszy UE.

Pierwsza część konferencji poświęcona była przedstawieniu Planu inwestycyjnego dla Europy, w tym zwiększonego Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych.

Następnie doradcy z ECDI prezentowali zagadnienia związane z strukturyzacją projektu inwestycyjnego (project finance) oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
Druga część konferencji dedykowana została zagadnieniom z zakresu efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości powietrza wraz z prezentacją przykładów praktycznego wykorzystania usług doradczych Centrum w sektorze energetycznym.

KPK IF blisko współpracuje z grupą EBI od ponad 10 lat. Od 2016 roku, na mocy zawartego z EBI porozumienia, KPK IF stał m.in. partnerem w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. KPK prowadzi tu aktywność informacyjną i promocyjną. W tym zakresie KPK współpracuje także z BGK oraz Ministrem Inwestycji i Rozwoju, który koordynuje w Polsce działania promocyjne.

Dotychczas z usług ECDI skorzystało 24 polskich promotorów projektów inwestycyjnych z obszarów m.in. przygotowania i poszukiwania finansowania dla inwestycji w sektorach: energetycznym, ochrony środowiska i transportu.

Link do prezentacji z konferencji.

Dodaj komentarz

X