Welconomy Forum in Toruń

W dniach 12-13 marca 2018 r. w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się 25. edycja forum gospodarczego pt. “Welconomy Forum in Toruń”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował ofertę dostępnych w Polsce instrumentów finansowych programów UE w dyskusjach panelowych pt. „Wsparcie MŚP jako instrument odpowiedzialnego rozwoju” oraz „System zwrotnego finansowania rozwoju”. Ponadto przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym KPK nt. preferencyjnego finansowania dostępnego dla polskich MŚP.

Panel dyskusyjny pt. „Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako instrument odpowiedzialnego rozwoju

Od lewej:
Rafał Baniak, Wiceprezydent Pracodawcy RP
Robert Koziński, Dyrektor Biura Monitorowania i Finansowania Systemu Gwarancyjno–Poręczeniowego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Agnieszka Clarey, Dyrektor, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Agata Stremecka, Prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, poręczeń i leasingu dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.

dr Jerzy Kwieciński, Minister Rozwoju i Inwestycji

“Efektywny system finansowania to system oferujący instrumenty adekwatne do specyfiki realizowanych przedsięwzięć, oczekiwanych rezultatów z ich realizacji. Dlatego obok instrumentów bezzwrotnych takich jak subwencje i dotacje, w wielu obszarach zasadne jest oferowanie wsparcia o charakterze zwrotnym” – powiedział dr Jerzy Kwieciński, Minister Rozwoju i Inwestycji podczas panelu poświęconego roli instrumentów finansowych w procesie rozwoju gospodarczego.

Panel dyskusyjny pt. „System zwrotnego finansowania rozwoju w regionach

Od lewej:
Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2015
Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
dr Jerzy Kwieciński, Minister Rozwoju i Inwestycji
Mariusz Krukowski, Policy Adviser, Europejski Bank Inwestycyjny
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Marek Mika, Prezes Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

“Naszą podstawową misją jest zwiększenie wykorzystania programów ramowych UE przez polskich beneficjentów, przede wszystkim dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. W tym celu działamy najpierw na rzecz zwiększenia kanału dostępowego do tych środków, tj. maksymalnej liczby polskich pośredników finansowych w programach UE, którzy zapewniają szeroką tematycznie ofertę preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców, adekwatnie do programów” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Uczestnicy sesji panelowej

Podczas Forum Gospodarczego w Toruniu dyskutowali przedstawiciele Unii Europejskiej, Rządu, Samorządu oraz Biznesu lokalnego, krajowego i zagranicznego. Tematyka Forum objęła analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką w kontekście procesów integracji i globalizacji, ale przede wszystkim możliwościom rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.forumgospodarcze.pl

Dodaj komentarz

X