Piąta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

W dniu 1 lutego 2021 r. została opublikowana piąta zmiana Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Dokument ten określa szczegółowe warunki udzielania wsparcia kryzysowego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa.

Najważniejsza zmiana dotyczy podwyższenia limitu pomocy, jaka może zostać udzielona na podstawie sekcji 3.1. tego Komunikatu. Limit ten, na jedno przedsiębiorstwo, został podwyższony z kwoty 800.000,00 EUR do wysokości 1.800.000, 000 EUR, a zatem ponad dwukrotnie.

Należy jednak zastrzec, że stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej – zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu. Do czasu wydania przez Komisję pozytywnej decyzji w tym zakresie, obecnie obowiązujące pułapy środków pomocy kryzysowej oraz inne warunki udzielania tej pomocy, pozostaną bez zmian.

Treść Komunikatu dostępna jest na stronie: eur-lex.europa.eu

Nieformalna skonsolidowana wersja tymczasowych ram środków pomocy państwa dostępna jest na stronie: ec.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X