Bank Rozwoju Rady Europy dołączył do InvestEU

28 listopada br. Komisja Europejska i Bank Rozwoju Rady Europy podpisały porozumienie w sprawie uruchomienia 500 mln euro na finansowanie inwestycji społecznych. Finansowanie pożyczkowe skierowane zostanie na szeroko rozumiany obszar inwestycji  społecznych. Na ten cel Komisja Europejska udzieliła Bankowi Rozwoju Rady Europy  (CEB) gwarancji,  w ramach InvestEU,  o wartości ok 160 mln EUR.

Tym samym CEB staje się obok EBI i wybranych krajowych banków rozwojowych kolejnym Partnerem wykonawczym Komisji Europejskiej w ramach Programu InvestEU. Partner może (ale nie musi) realizować misję na terenie danych państw poprzez Narodowych Pośredników Finansowych (np. banki, fundusze pożyczkowe, przedsiębiorstwa leasingowe).

Zgodnie z  Programem InvestEU oraz zawartą umową,  CEB uruchomi pożyczki na  inwestycje w ramach segmentów InvestEU : „Inwestycje społeczne i umiejętności” oraz „Zrównoważona infrastruktura”.

W tym obszarze CEB, jako partner wykonawczy Komisji Europejskiej, zamierza finansować realizację  inwestycji m.in. takich jak,  budowa mieszkań socjalnych, domów  studenckich. Inwestować w projekty dotyczące  promowania i ułatwiania zatrudnienia,  opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i opieki społecznej. Ponadto, zakłada finansowanie inwestycji w kształcenie, szkolenie i umiejętności.

W ramach okna tematycznego „Zrównoważona Infrastruktura” CEB zamierza finansować inwestycje w  czystą i inteligentną mobilność miejską, usługi wodno-kanalizacyjne oraz ochronę przeciwpowodziową.

Portfel projektów objętych gwarancjami InvestEU będzie również wspierał cele przekrojowe, takie jak równouprawnienie płci oraz włączenie społeczne i gospodarcze grup szczególnie wrażliwych, w tym osób niepełnosprawnych.

Oczekuje się, że pierwsze operacje w ramach umowy zostaną zatwierdzone w 2023 r.

Warto wspomnieć, że CEB przyczynia się do realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze społecznym poprzez trzy sektorowe kierunki działania, a mianowicie:

  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu: działanie na rzecz zagwarantowania dostępu do działalności  gospodarczych w celu zapewnienia pomyślnej przyszłości.
  • Wsparcie dla grup w trudnej sytuacji: pomoc w integracji najbardziej narażonych obywateli w celu pielęgnowania bardziej zróżnicowanego społeczeństwa.
  • Zrównoważony rozwój środowiskowy: wspieranie społeczeństwa zdolnego do życia, które promuje zrównoważony rozwój środowiskowy, łagodzi zmiany klimatyczne i dostosowuje się do nich.

Więcej o CEB i samej umowie: InvestEU: European Commission and Council of Europe Development Bank sign agreement to mobilise €500 million in financing for social investments | CEB (coebank.org)

Podmioty zainteresowane oferta CEB w ramach InvestEU zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: kpk@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X