EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

 

Uroczyste podpisanie umowy

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wielkość kredytów udzielanych polskim MŚP z kwoty 1 do 2 mld zł (ok. 500 mln euro). Pozwoli to na udzielenie kredytów blisko 10 600 małym firmom i przedsiębiorcom w całej Polsce. Umowa została podpisana w ramach COSME, programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jej zawarcie stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”.

Od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich, Pier Luigi Gilibert, Prezes, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego, dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Umowa z EFI, podpisana w 2015 roku, pomogła BGK uruchomić nowy, skuteczny produkt gwarancyjny oraz zapewnić MŚP dodatkowe finansowanie na korzystnych warunkach bez wymagania skomplikowanych zabezpieczeń (np. w postaci hipoteki). W ciągu ostatnich 2 lat BGK udzielił z COSME wsparcia dla ponad 3 700 przedsiębiorców. Dzisiejsze dodatkowe porozumienie pozwoli bankom współpracującym z BGK kontynuować udzielanie kredytów przy znacząco obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym filarem Planu Junckera. Oczekuje się, że już w chwili obecnej zmobilizował on około 7,7 mld euro inwestycji w samej Polsce oraz 225 mld euro w Europie.

Pan Pier Luigi Gilibert, Prezes, Europejski Fundusz Inwestycyjny

Przemawiając podczas uroczystości podpisania umowy w Warszawie, Prezes EFI Pier Luigi Gilibert, powiedział: „Popyt w Polsce na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw o ​​obniżonych wymaganiach w zakresie zabezpieczeń wskazuje na potrzebę wsparcia ze strony UE dla polskich przedsiębiorstw. Dlatego cieszę się, że podpisuję dodatkową umowę, która umożliwi BGK dotarcie, za pośrednictwem banków kredytujących, do około 10 600 firm. Jestem przekonany, że stała współpraca z BGK, który jest wieloletnim partnerem EFI, pozwoli wielu polskim przedsiębiorcom, mającym ograniczony dostęp do finansowania, rozwijać ich firmy i tworzyć nowe miejsca pracy”.

Pani Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała: „Właściwe funkcjonowanie MŚP ma zasadnicze znaczenie dla kondycji całej gospodarki. Programy gwarancyjne Banku Gospodarstwa Krajowego wspierają również szybszy rozwój przedsiębiorstw. 96 procent firm korzystających z gwarancji COSME to mikro i małe przedsiębiorstwa, które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu. Proste procedury i szeroka dostępność oferty BGK spowodowały, że w ciągu 4,5 roku funkcjonowania różnorodnych programów gwarancyjnych udzieliliśmy gwarancji na kredyty o wartości ponad 72 mld zł.”

Pan dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, powiedział: „Dane o wdrażaniu Planu Junckera w Polsce zbieramy w cyklu kwartalnym. Na koniec czerwca mieliśmy prawie 6,4 tys. umów z małymi i średnimi firmami o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Polscy pośrednicy dysponują obecnie kwotą ponad 3,4 mld zł na wsparcie MŚP Oznacza to, że na preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców pozostało w Planie Junckera jeszcze niemal 2,5 mld zł.”

Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska powiedziała: „Małe i średnie przedsiębiorstwa stymulują tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy w Polsce i całej Europie. Plan Junckera ma na celu zapewnienie, aby małe przedsiębiorstwa miały dostęp do finansowania niezbędnego dla innowacji, rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. Cieszę się, że dzisiejsza umowa oznacza, iż jeszcze więcej przedsiębiorstw będzie mieć możliwość skorzystania z Planu”.

Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz dodał: ”Środowisko bankowe pozytywnie ocenia instrumenty gwarancyjne programu COSME. Umożliwiono w nich połączenie dwóch źródeł finansowania dla przedsiębiorców, przy wykorzystaniu sprawdzonego krajowego modelu BGK. Potwierdza to także spora grupa banków współpracujących, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych. Podwojenie limitu gwarancyjnego pozwoli zapewne na włączenie do systemu kolejnych banków. KPK przy Związku Banków Polskich odnotowuje liczne zapytania w tej sprawie. Oferta BGK i EFI to z pewnością atrakcyjna propozycja dla klientów poszukujących finansowania i zabezpieczeń na preferencyjnych warunkach.”

Uczestnicy konferencji

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE prowadzi regularne badania rynku w zakresie instrumentów finansowych programów UE. Z wyników badań na koniec czerwca wynikało, że przedsiębiorcy także doceniają zalety gwarancji COSME.

“84% badanych przedsiębiorców przyznało, że dostęp do preferencyjnego finansowania wpływa na szybszy rozwój firmy, a blisko 70% bez wspomnianego wsparcia nie zrealizowałoby projektu lub realizowałoby go w mniejszym zakresie. Ponad połowa badanych uznała zaś, iż wsparcie to miało duży wpływ na wyniki finansowe firmy, rozszerzenie zakresu działalności lub na zwiększenie skali działalności” – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia dostęp do preferencyjnego finansowania w zakresie specjalnej grupy programowej (tzw. programów ramowych UE) dla polskich przedsiębiorców i instytucji finansowych. KPK IF pełni także funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla podmiotów zainteresowanych ofertą Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego EBI w Polsce w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy – tzw. Planu Junckera. Obecnie największym polskim partnerem KPK IF jest właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wybrane wyniki badań KPK IF na koniec czerwca 2017 roku do pobrania w pliku PDF.

O EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. Więcej informacji o działalności EFI można znaleźć pod tym adresem.

O BGK

BGK, jeden z akcjonariuszy EFI, jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. BGK inicjuje i realizuje programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce. Stanowi centrum kompetencji w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija między innymi systemy poręczeń i gwarancji mających na celu stymulację przedsiębiorczości. Uczestniczy w programach mających za zadanie poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz dostępu do mieszkań dla Polaków. Bank zarządza programami europejskimi oraz rozdziela europejskie fundusze w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Więcej informacji na temat gwarancji BGK z regwarancją EFI można znaleźć pod tym adresem.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK IF ułatwia dostęp do preferencyjnego finansowania w ramach wsparcia UE dla polskich przedsiębiorców i instytucji finansowych. KPK prowadzi działania informacyjne i promocyjne oraz doradztwo. KPK wspiera wdrażanie wszystkich programów UE, które obejmują instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym instrumenty wspierane w ramach Planu Inwestycyjnego. Usługi KPK są bezpłatnie świadczone na terenie całego kraju. KPK funkcjonuje w strukturze Związku Banków Polskich na podstawie specjalnej umowy partnerskiej. Działa na podstawie uchwały polskiego rządu i podlega nadzorowi ze strony Ministra Gospodarki. Więcej na temat KPK można znaleźć pod adresem  www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

O COSME

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przewidziany na lata 2014–2020. Jego całkowity budżet wynosi 2,3 mld euro. Co najmniej 60% programu będzie dotyczyć ułatwień w zakresie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie dzięki dwóm instrumentom finansowym. Instrument gwarancji kredytowych COSME zapewnia wsparcie w zakresie gwarancji oraz regwarancji udzielanych przez instytucje finansowe, pozwalając im udzielać więcej kredytów i finansowania leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument ten obejmuje również sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego małych i średnich przedsiębiorstw. Program COSME obejmuje również inwestycje za pośrednictwem Instrumentu Rozwoju Kapitałowego COSME dokonywane w fundusze kapitałowe, które zapewniają kapitał podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw głównie na etapie ich ekspansji i rozwoju. Program COSME bazuje na sukcesie Ramowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) (2007-2013), który pomógł zmobilizować kredyty na kwotę ponad 21 miliardów euro oraz 3 miliardy euro kapitału wysokiego ryzyka dla prawie 400 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Przedsiębiorstwa mogą kontaktować się z wybranymi instytucjami finansowymi w swoich krajach w celu uzyskania dostępu do finansowania w ramach Unii Europejskiej: http://www.access2finance.eu/

O Planie Junckera

Plan Inwestycyjny dla Europy, tak zwany „Plan Junckera”, jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Koncentruje się on na zwiększaniu inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia rozwoju poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych.

Centralnym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Udziela on gwarancji na pierwszą stratę, dzięki czemu Grupa EBI może inwestować w większą liczbę, często bardziej ryzykownych, projektów. EFIS może się już pochwalić konkretnymi wynikami. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS pozwolą zmobilizować ponad 225 miliardów euro na inwestycje i wsparcie dla około 445 000 małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 28 państwach członkowskich.

We wrześniu 2016 roku przewodniczący Juncker zaproponował rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie zakresu jego działania i czasu trwania oraz dodatkowe wzmocnienie jego mocnych punktów. Wniosek znajduje się na końcowym etapie negocjacji między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE.

Kontakt dla prasy:

Europejski Fundusz Inwestycyjny:
David Yormesor, tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

Bank Gospodarstwa Krajowego:
Anna Czyż, tel.: +48 22 599 80 67, e-mail: media@bgk.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:
Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

X