Preferencyjne poręczenia dla biznesu – nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Organizatorzy:

Patroni honorowi:

 

Preferencyjne poręczenia dla biznesu – nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy
Rozszerza się oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE. Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Od lewej: dr Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Funduszu POLFUND, Andżelika Możdżanowska,
Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych

Programy UE – jak COSME, Horyzont 2020 bądź EaSI – to specyficzna grupa narzędzi wsparcia dla europejskiego biznesu. Są uruchamiane na poziomie centralnym – przez Komisję Europejską i wybrane instytucje wdrażające – i nie ma w nich „kopert narodowych”, gwarantujących dostępność wsparcia w poszczególnych państwach członkowskich. Podział środków pomiędzy kraje zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych rynkach oraz od jakości składanych wniosków.
Najnowszy sukces Polski w konkurencji o unijne wsparcie to zasługa funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz pomyślnie aplikował o regwarancję programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. Dzięki umowie POLFUND, przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego, w postaci m.in. kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.
POLFUND skorzysta z Instrumentu Gwarancji Pożyczkowych (Loan Guarantee Facility), obsługiwanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu EFI udzielił regwarancji, zabezpieczającej część ryzyka ponoszonego przez POLFUND z tytułu oferowanych poręczeń. Poręczenia te mogą być użyte do zabezpieczenia finansowania zwrotnego, udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez współpracujące z POLFUND instytucje finansowe. Możliwe formy finansowania to kredyty inwestycyjne i obrotowe (w tym odnawialne), leasing finansowy, pożyczki oraz umowy gwarancji. Poręczenie może objąć do 80% zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub gwarancji udzielanych do kwoty 661,0 tys. PLN. Maksymalna kwota poręczenia to 528,8 tys. PLN, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.
POLFUND jest obecnie jedynym funduszem poręczeniowym, uczestniczącym w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Nie jest jednak w tej roli debiutantem: w latach 2011-2016 Fundusz z powodzeniem wdrażał preferencyjne poręczenia w ramach CIP – programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013, poprzedzającego program COSME. Łączna wartość obecnego portfela preferencyjnych poręczeń POLFUND, zabezpieczonych regwarancją w ramach programu COSME, to 150 mln zł. Pozwoli to na objęcie poręczeniami 250 mln zł finansowania dla polskich MŚP.

dr Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Funduszu POLFUND

– Bardzo się cieszę, że program poręczeń COSME inaugurujemy właśnie w Poznaniu, gdyż tu w Wielkopolsce zawsze liczyła się praca organiczna, u podstaw. Jest to całkowicie zgodne z filozofią działania Funduszu POLFUND, który wspiera przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich podstawowych problemów związanych z brakiem zabezpieczeń kredytowych. Zapraszamy współpracujące z Funduszem POLFUND instytucje finansowe do aktywnego wykorzystywania poręczeń. Łącząc nasze działania, możemy dotrzeć do znacznie większej liczby przedsiębiorców, oferując im rozwiązania pakietowe: kredyt, leasing lub gwarancje połączone z zabezpieczeniem, o które firmy nie muszą się już martwić – powiedziała dr Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Funduszu POLFUND.

Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Umowa regwarancji POLFUND jest realizowana ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, wchodzącego w skład Planu Inwestycyjnego dla Europy – tzw. „Planu Junckera”. Wpisuje się również w działania polskiego rządu na rzecz wspierania MŚP oraz zwiększenia efektywności wykorzystania środków wsparcia UE, uwzględnione w “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. – Polscy przedsiębiorcy doceniają wsparcie w ramach instrumentów finansowych programów UE. Zyskują dzięki nim dostęp do preferencyjnej oferty finansowania, szczególnie istotnej dla przedsiębiorstw, którym trudno jest skorzystać z oferty rynkowej. Polski rząd aktywnie wspiera wdrażanie tej formy wsparcia w Polsce – powiedziała Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych

W trakcie prac nad aplikacją po regwarancję COSME, POLFUND korzystał ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. – Serdecznie gratuluję POLFUND sukcesu w międzynarodowej konkurencji o udział w systemie wdrażania COSME – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych – Sukces ten cieszy tym bardziej, że w systemie preferencyjnego finansowania w ramach programów UE brakowało oferty poręczeniowej. POLFUND z powodzeniem wypełni tę lukę. Mam nadzieję, że zachęci to również inne regionalne fundusze poręczeniowe do udziału w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych.

Uroczyste wręczenie statuetki Lidera Instrumentów Finansowych UE rynku funduszy poręczeń kredytowych

Spotkanie w Poznaniu było również świetną okazją do wręczenia Funduszowi POLFUND nagrody Lidera Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce w kategorii Funduszy Poręczeń Kredytowych. POLFUND odebrał nagrodę za najlepsze wyniki w dystrybucji preferencyjnego finansowania z unijnym wsparciem, w tym za udany udział w aż dwóch programach ramowych UE (MAP, CIP) oraz pozyskanie środków dla polskiego rynku w Programie COSME.

Uczestnicy konferencji prasowej

Wydarzenie zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”.

 


 

O POLFUND

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych makroregionalnych funduszy poręczeniowych, z 11% udziałem w polskim rynku pod względem wartości udzielonych poręczeń. Fundusz wspiera rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości polskich przedsiębiorstw, promuje krzewienie kultury przedsiębiorczości i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. Współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi, w tym – w ramach trzeciej już unijnej perspektywy finansowej – z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Czyni go to jednym z najbardziej doświadczonych Narodowych Pośredników Finansowych w Polsce.
Więcej na http://polfund.com.pl

O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 – COSME – ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP. W ramach instrumentów finansowych programu, Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje gwarancje portfelowe i finansowanie kapitałowe, w celu poprawy dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw – szczególnie tych, które notują problemy w dostępie do oferty rynkowej. Instrumenty finansowe programu są wdrażane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Więcej na https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme

O Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. EFI oferuje gwarancje, finansowanie oraz instrumenty venture i growth capital dla tych segmentów rynku. W tej roli EFI wspiera cele UE dotyczące wspierania przedsiębiorczości, wzrostu zatrudnienia oraz innowacji, badań i rozwoju.
Więcej na www.eif.org

Dane kontaktowe:

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych:
Wojciech Pieniawski, w.pieniawski@polfund.com.pl tel. 91 424 31 35

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:
Łukasz Bogusz, programy@zbp.pl, tel. 22 696 64 95

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X