Współpraca KPK i EBI na rzecz polskich przedsiębiorców

Podczas pobytu oficjalnej delegacji Europejskiego Bank Inwestycyjnego (dalej: EBI) w Polsce, w dniu 25 stycznia 2018 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie Wiceprezesa EBI, pana Vazila Hudaka i Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych programów Unii Europejskiej (dalej: KPK IF), pana Arkadiusza Lewickiego. Przedmiotem rozmowy była dotychczasowa współpraca obu instytucji oraz plany działania na 2018 r.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
Vazil Hudak, Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny

Celem działalności KPK IF jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do preferencyjnego finansowania, oferowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej. KPK IF stanowi również centrum kompetencyjne dla instytucji finansowych, zainteresowanych udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE i jest częścią krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. „Plan Junckera”, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Plan jest realizowany m. in. przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, którego celem jest uruchomienie inwestycji o wartości 500 mld EUR do 2020 r.

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego to wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, który ma zadanie przyczynić się do wzrostu inwestycji w całej Unii Europejskiej.

KPK IF blisko współpracuje z grupą EBI od ponad 10 lat. Od 2016 roku, na mocy zawartego z EBI porozumienia, KPK IF stał się np. instytucją pierwszego kontaktu dla MŚP  zainteresowanych ofertą Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które świadczy wsparcie doradcze i techniczne dla projektów inwestycyjnych w celu lepszego dostępu beneficjentów do wsparcia oferowanego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. KPK prowadzi działalność informacyjną i promocyjną, zwiększając świadomość nt. wsparcia oferowanego przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wśród odbiorców z Polski. W tym zakresie KPK współpracuje także z BGK oraz Ministrem Inwestycji i Rozwoju, który koordynuje w Polsce działania promocyjne.

Grupa EBI wspiera rozwój polskiej gospodarki poprzez zapewnianie finansowania zarówno dla projektów w sektorze publicznym dotyczących infrastruktury, sieci transportowych, rozwoju miast, edukacji i badań, jak również dla projektów w sektorze prywatnym realizowanych przez MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. W samym 2017 r. wartość kredytów przyznanych przez EBI w Polsce wyniosła łącznie 5,042 mld EUR. Ponadto, Europejski Fundusz Inwestycyjny, specjalistyczny podmiot wchodzący w skład grupy EBI, zatwierdził inwestycje kapitałowe oraz udzielił gwarancji pośrednikom finansowym na łączną kwotę 358,2 mln EUR, co ma zapewnić finansowanie dla przedsiębiorców z Polski na poziomie 2,2 mld EUR. Łączne zaangażowanie grupy EBI w polską gospodarkę w br. wyniosło 5,42 mld EUR, co plasuje nas na 5 miejscu pod względem wielkości inwestycji grupy EBI po takich państwach jak Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy.

Przydatne adresy:

Dodaj komentarz

X