Raport o polskich startupach i dostępie do finansowania

Z badania Startupy vs mikro i małe firmy o usługach finansowych 2017”, zrealizowanego w II Q 2017 przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej wynika, że najważniejszym źródłem finansowania inwestycji polskich startupów pozostaje kapitał własny (88%), a następnie kredyt bankowy (43%). Coraz większe znaczenie dla  przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą mają również środki unijne: 23% duże znaczenia przykłada do dotacji unijnych, 16% do kredytów bankowych  z gwarancją unijną, a 8% do pożyczek unijnych. Dzięki preferencyjnym warunkom wsparcia w formie instrumentów finansowych startupy mogą uzyskać finansowanie niedostępne dotąd na warunkach rynkowych ze względu na zbyt krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej, brak zdolności kredytowej, czy brak wystarczającego zabezpieczenia.  Młodzi przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia unijnego w postaci instrumentów finansowych, dobrze go oceniają.

Co ósma mikro i mała firma oraz startup skorzystali ze środków z funduszy europejskich, głównie w formie dotacji unijnych. Wsparcie unijne jest dla młodych firm bardzo istotne. Blisko 90% startupów, które skorzystały ze środków unijnych, przyznało, iż bez wsparcia unijnego projekt nie zostałby zrealizowany lub byłby zrealizowany w znacznie mniejszym stopniu, podczas gdy dla firm prowadzących działalność gospodarczą ponad 2 lata, odsetek ten wyniósł 77%.

Dla zdecydowanej większości (80%) badanych startupów dostęp do finansowania (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia) na bardziej korzystnych warunkach miał znaczny wpływ na szybszy rozwój firmy, a wskaźnik ten wynosi jedynie 58% w przypadku firm dłużej prowadzących działalność gospodarczą. Finansowanie najczęściej przeznaczane jest wyłącznie na cel inwestycyjny (36%), a co piąta młoda firma przeznacza je tylko do finansowania bieżącej działalności.

Co dziewiąta mikro i mała firma oraz co ósmy startup deklarują zamiar ubiegania się o środki unijne w latach 2014-2020, a głównym źródłem na temat funduszy unijnych jest Internet. Jedna trzecia badanych mikro i małych firm, a także dwie piąte startupów dobrze ocenia aktualne warunki wspierania oraz pozyskiwania finansowania firm sektora MMŚP.

Oczekiwania firm odnośnie koniunktury na produkty i usługi małych przedsiębiorstw w latach 2017-2018 są optymistyczne. Startupy prognozują lepszą koniunkturę niż dłużej działające firmy. Ponad połowa mikro i małych firm zamierza inwestować w swój rozwój w ciągu najbliższych dwóch lat. Startupy mają nieco mniejsze plany inwestycyjne.

Więcej o instrumentach finansowych programów Unii Europejskiej można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej na stronie: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl .

Badanie „Startupy vs mikro i małe firmy o usługach finansowych 2017” zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Celem badania było poznanie sytuacji w polskich startupach na tle pozostałych mikro i małych firm. W badaniu zastosowano metodę zestandaryzowanych indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych. Badaniem objęto 104 startupów oraz 606 mikro i małych firm, które w 2016 roku osiągnęły obroty do 3,6 mln PLN. Wywiady zrealizowano z właścicielami lub osobami zarządzającymi firmami. Pomiar zrealizowano w II kwartale 2017 roku.

Raport do pobrania w PDF

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X