Nabór Ekspertów do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU – przedłużenie terminu składania aplikacji do dnia 17.05 do godz. 12.

W dniu 10.05.2021 r. Komisja Europejska wydłużyła okres zgłoszenia aplikacji do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU do dnia 17.05 do godz. 12.
Aplikację można składać wyłącznie drogą elektroniczną: ec-investeu-ic-selection@ec.europa.eu.

Zachęcamy do aplikowania oraz przekazania informacji o naborze do Komitetu Inwestycyjnego KE osobom, które wg Państwa wiedzy mogą być zainteresowane udziałem w charakterze ekspertów Komitetu.

Komitet Inwestycyjny w głównej mierze:

a) rozpatruje propozycje operacji z zakresu finansowania i inwestycji przedłożone przez partnerów wykonawczych celem ich objęcia gwarancją UE, które pomyślnie przeszły kontrolę zgodności z polityką, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Program InvestEU, lub uzyskały pozytywną opinię w ramach procedury przewidzianej w art. 19 statutu EBI;
b) sprawdza zgodność propozycji, o których mowa w lit. a), z rozporządzeniem ustanawiającym Program InvestEU i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi; oraz
c) sprawdza, czy operacje z zakresu finansowania i inwestycji, które miałyby zostać objęte wsparciem w ramach gwarancji UE, są zgodne ze wszystkimi stosownymi wymogami.

Komitet Inwestycyjny zbiera się w czterech różnych konfiguracjach odpowiadających czterem segmentom polityki tj. zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.
Ekspertów powołuje się na kadencję trwającą maksymalnie cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia.
Eksperci muszą posiadać wysoki poziom kapodaster odpowiedniego doświadczenia rynkowego z zakresu konstruowania i finansowania projektów lub finansowania MŚP lub korporacji.

Skład Komitetu Inwestycyjnego musi zapewniać dysponowanie przez niego szeroką wiedzą na temat sektorów objętych segmentami polityki oraz szeroką wiedzą na temat rynków geograficznych w Unii, a także musi zapewniać, aby w Komitecie Inwestycyjnym rozpatrywanym całościowo istniała równowaga pod względem płci.

Więcej informacji wraz z wzorami dokumentów aplikacyjnych na stronie KE.

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia w aplikacji- Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE służy wsparciem. Prosimy o kontakt z Panią Oliwią Rubinkiewicz: Oliwia.Rubinkiewicz@zbp.pl

Dodaj komentarz

X