InvestEU – wytyczne dot. monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska

W dniu 11 maja 2021r. zgodnie z art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego Program InvestEU, Komisja Europejska opublikowała kolejne wytyczne. Tym razem dotyczące monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska.

Wytyczne przygotowano w ścisłej współpracy z partnerami wykonawczymi oraz innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w Program InvestEU, którzy uczestniczyli w pracach grupy roboczej ds. kontroli zrównoważonego charakteru projektów i monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska. Wytyczne te powinny być stosowane przez partnerów wykonawczych i pośredników finansowych zaangażowanych w realizację Programu InvestEU.

Program InvestEU składa się z Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa i portalu InvestEU.

Fundusz InvestEU ma na celu uruchamianie inwestycji publicznych i prywatnych z wykorzystaniem gwarancji budżetowych UE zgodnie z priorytetami polityki UE. Wsparcie na inwestycje będzie przydzielane w ramach czterech specjalnych segmentów polityki: zrównoważonej infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), badań naukowych, innowacji i cyfryzacji oraz inwestycji społecznych i umiejętności.

Mechanizm wsparcia doradczego – “Centrum Doradztwa InvestEU” – zapewni pomoc techniczną i pomoc w przygotowywaniu projektów, aby wspierać opracowywanie projektów, w które warto inwestować, oraz dostęp do finansowania, a także zapewniać związaną z tym pomoc w zakresie budowania potencjału.

„Portal InvestEU” to specjalna baza danych umożliwiająca wyeksponowanie projektów i zapewniająca inwestorom informacje na temat możliwości inwestycyjnych. Wszystkie działania w ramach Programu InvestEU wchodzą w zakres monitorowania inwestycji na rzecz klimatu.

Cel klimatyczny ma zastosowanie do wszystkich działań prowadzonych w ramach Funduszu InvestEU. Monitorowanie inwestycji na rzecz klimatu dotyczy jednak zarówno Funduszu InvestEU, jak i Centrum Doradztwa InvestEU.

Monitorowanie inwestycji na rzecz klimatu i środowiska w ramach Programu InvestEU powinno opierać się na metodyce monitorowania opisanej w niniejszych wytycznych. Metodyka ta jest dostosowana do metodyki stosowanej w odniesieniu do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz w odniesieniu do ogólnego budżetu UE, ale uwzględnia również szczególne cechy, charakter i wymogi Programu InvestEU.

Metodyka i cele w zakresie monitorowania inwestycji na rzecz klimatu i środowiska powinny mieć zastosowanie zarówno do modułu unijnego, jak i modułu państw członkowskich Funduszu InvestEU. Obliczanie i monitorowanie celów powinno jednak mieć miejsce oddzielnie w odniesieniu do modułu unijnego i modułu państw członkowskich.

Celem powinno być osiągnięcie celów klimatycznych i środowiskowych na poziomie Funduszu InvestEU do końca okresu inwestycyjnego, czyli do dnia 31 grudnia 2028 r., w przypadku podpisanych operacji. Postępy w realizacji celów należy mierzyć jako odsetek podpisanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji w całym portfelu wspieranym w ramach Funduszu InvestEU. W trakcie realizacji Komisja będzie ściśle monitorować łączny wkład InvestEU w te cele na podstawie zatwierdzonych i podpisanych operacji InvestEU.

Do pobrania:

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: investeu@kpkue.gov.pl

Dodaj komentarz

X