Forum Finansowania MMŚP “Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii” 8 lipca 2021 r. godz. 10:00

 

Obecny kryzys stał się niełatwym sprawdzianem nie tylko dla small biznesu, ale także i podmiotów, zapewniających finansowanie dla tego segmentu rynku, zarówno jeśli chodzi o bankowość komercyjną, jak i instytucje publiczne realizując statutowe obowiązki w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W jakim stopniu obu tym grupom udało się zrealizować tak bezprecedensowe działania i jakie plany w zakresie zapewniania pieniędzy dla sfery realnej gospodarki w dobie wychodzenia z pandemii przygotowują poszczególni interesariusze? Kwestia ta była jednym z głównych wątków, poruszanych podczas tegorocznej, pierwszej edycji Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sektor publiczny chce współpracować z bankami, a nie konkurować

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, iż zapewnienie dostępu do kapitału dla polskich firm, borykających się z ograniczeniem rentowności lub wręcz wygaszeniem działalności wskutek pandemicznych obostrzeń, stało się zadaniem absolutnie priorytetowym. Stosowne działania w tym zakresie były realizowane nie tylko przy użyciu środków z budżetu państwa, ale również funduszy unijnych, także tych dostępnych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Celem agend publicznych w żadnym razie nie jest konkurowanie z komercyjnym sektorem bankowym

Samo tylko wsparcie udzielone na szczeblu krajowym i regionalnym wyniosło ponad 2 mld zł, sporą kwotę wyasygnowano w ramach funduszu pożyczkowego wsparcia płynności MŚP, utworzonego w oparciu o aktywa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tylko z tej ostatniej formy pomocy skorzystało blisko 4,5 tys. rodzimych przedsiębiorców.

Przedstawicielka rządu podkreśliła, że w obecny okres luzowania obostrzeń firmy wchodzą mocno osłabione, potrzebują wsparcia kapitałowego, by były w stanie rozkręcić działalność na poziomie zaspokajającym spodziewany popyt. Jedną z istotnych form finansowania dla takich podmiotów, prowadzących działalność np. w szeroko rozumianym segmencie technologicznym, jest kredyt na innowacje technologiczne.

Wsparcie udzielone na szczeblu krajowym i regionalnym wyniosło ponad 2 mld zł, sporą kwotę wyasygnowano w ramach funduszu pożyczkowego wsparcia płynności MŚP

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wspomniała też o toczących się pracach nad krajowym programem wsparcia przedsiębiorstw na lata 2021‒2027, który miałby zostać uruchomiony w miejsce PO IR. Według zapewnień ‒ jednym z priorytetów rządu na najbliższe lata jest właśnie działalność innowacyjna, wspomaganie procesu zielonej transformacji, a także tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju start-upów.

– Dostęp do usług finansowych to sprawa kluczowa dla podmiotów, które chcą się rozwijać – powiedziała przedstawicielka rządu, dodając, że celem agend publicznych w żadnym razie nie jest konkurowanie z komercyjnym sektorem bankowym. W jej opinii, najlepsze efekty daje łączenie finansowania prywatnego ze wsparciem ze strony stosownych podmiotów sektora publicznego, bowiem w ten sposób wykorzystuje się potencjał obydwu segmentów w optymalnym stopniu.

NPL coraz większym wyzwaniem dla banków

O zaangażowaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowanie antykryzysowe polskiego small biznesu w dobie pandemii mówił Grzegorz Rabsztyn, Szef Biura Grupy EBI w Polsce. Wspomniał on, iż instytucje grupy EBI udzieliły w 2020 roku wsparcia polskiej gospodarce na kwotę 5,2 mld euro, co stawia nasz kraj na piątym miejscu, jeśli chodzi o bezwzględną wartość przyznanego finansowania i na pozycji pierwszej pod względem relacji środków desygnowanych z EBI wobec PKB.

Instytucje grupy EBI udzieliły w 2020 roku wsparcia polskiej gospodarce na kwotę 5,2 mld euro

Sama tylko pomoc banku europejskiego dla sektora MŚP szacowana jest na 1,5 mld euro, zauważył Grzegorz Rabsztyn, dodając, iż 1/3 funduszy, jakie Polska otrzymała w zeszłym roku z tego źródła, przeznaczona była na działania antycovidowe.

Następnie prelegent przedstawił wyniki badania, dotyczącego akcji kredytowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsze takie analizy zostały przeprowadzone w roku 2008, z inicjatywy takich instytucji jak Bank Światowy, EBOR czy właśnie EBI, a od roku 2012 badanie ma charakter cykliczny, i przeprowadzane jest w interwałach sześciomiesięcznych.

Jakie wnioski płyną z najświeższych analiz? W pierwszej fazie pandemii w całym regionie dało się zaobserwować spadek popytu na finansowanie, niemniej kolejne półrocze przyniosło odbicie trendu, a zdaniem części ankietowanych banków mieliśmy do czynienia z ponownym ożywieniem – zauważył Grzegorz Rabsztyn.

Tymczasem na rynku polskim cały czas mamy do czynienia z malejącym popytem, które to zjawisko obejmuje wszystkie segmenty, poczynając od kredytów konsumenckich poprzez produkty dla gospodarstw rolnych aż po finansowanie MŚP. Ankietowani bankowcy wskazują jednakże, że następne półrocze może przynieść w tej dziedzinie istotną zmianę.

Rosnącym problemem dla całego sektora finansowego, nie tylko polskiego, jest zwiększający się udział kredytów nieregularnych

Początek pandemii w Polsce przyniósł też wyhamowanie podaży kredytów, w pierwszej fazie kryzysu mieliśmy do czynienia z jej spadkiem, kolejny okres przyniósł stagnację, co w opinii przedstawiciela EBI jest i tak dobrym wynikiem na tle tego, co obserwowano w pozostałych krajach regionu. Duże rozbieżności w opiniach bankowców odnotowano w przypadku oceny wskaźnika zwrotu z aktywów: połowa bankowców oceniła ten indeks jako wysoki, druga połowa była przeciwnego zdania.

Rosnącym problemem dla całego sektora finansowego, nie tylko polskiego, jest zwiększający się udział kredytów nieregularnych. W tym przypadku badania nie przyniosły wniosków optymistycznych na przyszłość, respondenci twierdzą bowiem, iż pogarszanie się jakości bankowych aktywów obserwować będziemy też w kolejnym okresie.

 

Do pobrania:

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Kliknij aby przejść do:
Ankieta nt. Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2021 – czas pandemii, ale również rozpoczęcie etapu wychodzenia z wprowadzonych ograniczeń zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym, co skutkuje koniecznością umożliwienia uzyskania nowych instrumentów dla rozwoju gospodarczego. Celem konferencji jest wspólna analiza i zaprezentowanie aktualnej i kompleksowej informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu.

Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych. Spotkanie będzie zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP. Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu.

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu u schyłku pandemii
  • Klimat regulacyjny a dostęp do kredytu w erze odbudowy
  • Jak wesprzeć dostęp usług finansowych po pandemii?

Dyżur Ekspertów

W ramach Forum Finansowania MMŚP 8 lipca w godz. 15:00- 17:00 serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE, w celu indywidualnych konsultacji dotyczących instrumentów finansowych UE oraz z przedstawicielami Biura Informacji Kredytowej.

Dane dostępowe do ekspertów znajdują się pod poniższymi linkami:

Informujemy, że w ramach tego dyżuru administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich.

Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem- w punkcie dotyczącym wydarzeń organizowanych przez KPK ds. IF PUE

Uprzejmie informujemy, że w danym pokoju może przebywać jedna osoba korzystająca z konsultacji oprócz eksperta KPK/BIK, a pozostałe oczekują w kolejce w poczekalni. Czas oczekiwania jest uzależniony od ilości chętnych na indywidulane konsultacje. Rekomendujemy sprawdzenie, czy w pozostałych pokojach czas oczekiwania jest krótszy. W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt pod adresem: programy@zbp.pl

 


 

Kliknij tutaj aby pobrać Program Forum w formacie PDF.

 


 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

X