Biznes PROTEKTOR 2022 – Podsumowanie

W lipcu 2022 r. odbyła się uroczysta Gala BIZNES PROTEKTOR 2022, zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Aż do końca lipca trwa zaś wyróżnianie liderów operacyjnych instytucji finansowych, które wzięły aktywny udział w walce z pandemią w jej najgorszym okresie. Jest to pierwsze publiczne i tak szerokie podziękowanie rynkowi finansowemu za udział w walce z pandemią.

Celem Nagrody BIZNES PROTEKTOR 2022 jest branżowe podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie instytucjom finansowym pełniącym w latach pandemii 2020-2022 funkcję Narodowych Pośredników Finansowych Instrumentów Finansowych UE dla mitygacji negatywnych ekonomicznych skutków pandemii u polskich MŚP oraz promocja Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej na przyszłość i zachęcanie polskich przedsiębiorców i instytucji finansowych do sięgania po nie w nowej perspektywie finansowej UE. 

– Dziękujemy instytucjom, a w szczególności ludziom, którzy w czasie tych trudnych dwóch lat pandemii pomogli rodzimym firmom, głównie z sektora MŚP, poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania, a także porady i praktyczne wskazówki. Nagrody Biznes Protektor podsumowują to wsparcie, które jest jednocześnie elementem tarcz pomocowych dla firm w czasie kryzysu Covid-19. Wypracowany system dystrybucji środków pokazał, jak ważna jest współpraca między państwem, a sektorem instytucji finansowych. Dzięki temu przedsiębiorcy błyskawicznie otrzymywali wsparcie, czy to w formie kredytów udzielanych z gwarancjami grupy EBI i BGK, czy też pożyczek i subwencji PFR. Nie odbyłoby się to bez aktywnego udziału sektora bankowego i nowoczesnych systemów bankowości jakie mamy w Polsce – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przez dwa lata pandemii COVID-19, od marca 2020 r. do marca 2022 r. wsparcie dla polskiego sektora biznesu udzielone ze środków dostępnych w ramach unijnych instrumentów finansowych wyniosło niemal 4 mld zł, i trafiło do blisko 30 tysięcy przedsiębiorców. 

– Do tej pory aktywna walka z kryzysem i stany ograniczeń dla spotkań gremialnych ograniczały możliwość podziękowania pracownikom i kierownictwom instytucji finansowych, które podjęły się tego niełatwego zadania. Tymczasem czas płynie nieubłaganie i uważamy, że warto po ponad dwóch latach pracy im podziękować- powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK), 

Nagrody przyznane zostały przez KPK w 1 kategorii pt. Nagrody Specjalne (w tym roku przyznano 5 nagród specjalnych) oraz w 10 kategoriach Nagród Branżowych:

I. Kategoria Specjalna (Nagroda za)

 • Za strategiczny wkład i integrację rynku – dla BGK, EBI i EFI 
 • Najlepszy Narodowy Pośrednik Finansowy UE – dla PKO Leasing SA
 • Najlepszy Sub-Pośrednik Finansowy UE – dla mBank SA
 • Najlepsza Instytucja Współpracująca- dla Santander Bank Polska SA

II. Kategorie Branżowe Nagroda za najlepsze wyniki w dostarczaniu przedsiębiorcom pomocy antycovidowej):

 • Kategoria „Banki publiczne” – dla Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Kategoria „Banki komercyjne” – dla Banku Pekao SA
 • Kategoria „Banki spółdzielcze” – dla Banku Spółdzielczego we Wschowie
 • Kategoria „Banki Zrzeszające Bankowość Spółdzielczą – dla SGB Banku SA
 • Kategoria „Przedsiębiorstwa Leasingowe” – dla PKO Leasing SA
 • Kategoria „Fundusze Pożyczkowe” dla TISE SA
 • Kategoria „Fundusze Poręczeń Kredytowych” – dla Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych SA
 • Kategoria „Domy Maklerskie i Fundusze Private Debt” – dla CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 • Kategoria „Fundusze Podwyższonego Ryzyka” – dla Market One Capital
 • Kategoria „Organizatorzy Sekurytyzacji” – dla Santander Leasing SA

Lata 2020-2021 oraz pierwszy kwartał br. – upłynęły w całej UE przede wszystkim pod znakiem pandemii. Instytucje finansowe, szczególnie grupy bankowe stanowiły jeden z filarów dystrybucji pomocy finansowej dla polskich przedsiębiorców w czasie tego kryzysu. 91 instytucji finansowych wszystkich rodzajów, wzięło udział w akcji z wykorzystaniem programów ramowych UE.

– Komisja Europejska bardzo szybko podjęła działania prawne i finansowe na rzecz dostosowania programów unijnych do potrzeb rynku, ale bez krajowych instytucji finansowych, pośredniczących w przekazywaniu i zarządzaniu pomocą oraz wspaniałej roli i współpracy z KPK– tak szybka koordynacja i wdrożenie tego wsparcia nie byłyby możliwe.  – powiedziała Marzena Guz Vetter, szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Podziękowano także liderom operacyjnym. Co najmniej 168 osób w ww. instytucjach odpowiadało na poziomie operacyjnym za przygotowanie odpowiednich produktów i ich wdrożenie rynkowe. Była to praca ponadnormatywna, mozolna, wykonywana pod ogromną presją czasu i poczucia odpowiedzialności za klienta, szczególnie w najcięższym roku – 2020, kiedy powszechnie zapanowała obawa o przyszłość nie tylko biznesową, ale i przetrwania fizycznego populacji. 

Dzięki instrumentom finansowym UE lub EFG, polscy przedsiębiorcy mogli (i nadal mogą) pozyskać zarówno finansowanie o charakterze dłużnym jak i kapitałowym. W Polsce dostępna była (i nadal częściowo jest) oferta finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, pożyczek i mikropożyczek, poręczeń, leasingu, objęcia obligacji korporacyjnych, inwestycji kapitałowych.

Narodowi Pośrednicy Finansowi, wykorzystując publiczne środki finansowe zobowiązują się by korzyści, w jak największym stopniu, przenieść na ostatecznych odbiorców – głównie do MŚP. To skutkuje możliwością oferowania preferencyjnych warunków finansowania w porównaniu do standardowej oferty np.:  wyższą kwotą finansowania, obniżeniem wymagań dotyczących wartości zabezpieczenia czy wkładu własnego, zniesieniem opłaty wstępnej, wydłużeniem okresu finansowania, niższymi prowizjami lub niższymi stopami oprocentowania.

Jednym z ważnych elementów szeroko pojętej tarczy AntyCovid-19 dla biznesu, były Instrumenty Finansowe Unii Europejskiej oraz Pan-Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego zarządzane przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

W Polsce w okresie od marca 2020 r. do marca 2022 r. udzielono prawie 30.000 przedsiębiorców prawie 4 mld zł takiego wsparcia, przede wszystkim mikro i małym. Wiosną 2022 r. ogłoszono w UE, w tym w Polsce, schyłek pandemii zaś większość programów pomocowych ustanowionych na podstawie regulacji UE wygasa 30 czerwca 2022 r.

– Od lat ważnym obszarem współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest KPK i instrumenty zwrotne. Bardzo dziękuję za solidną współpracę współdziałającym z PARP i KPK instytucjom finansowym.  Szczególnie banki bardzo szybko reagowały na sytuacje kryzysowe i mamy spory odzew z rynku, że to działało i że przedsiębiorcy to doceniają – powiedział Mikołaj Różycki, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

W ramach Biznes Protektor 2022 podziękowano także za systemowe wsparcie sektora finansowego w walce z pandemią u przedsiębiorców. Specjalne Dyplomy trafiły do: Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju i Wicepremier w l.2019-2020; Olgi Semeniuk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i w Ministerstwie  Rozwoju, Pracy i Technologii w l.2020-2021, od 2021 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców; Dr. Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu kolejno w: Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie  Rozwoju, Pracy i Technologii oraz w Ministerstwie Rozwoju i Technologii l.2019-2021; Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Bez zaangażowania i szybkiego działania tych osób w omawianym czasie pilne i efektywne wdrożenie instrumentów finansowych UE-Antycovid-19 nie byłoby możliwe.

KPK w latach 2020-2022 zorganizował we współpracy z Ministrem właściwym ds. gospodarki oraz PARP i instytucjami finansowymi – kilkadziesiąt warsztatów i spotkań dla branż i przedsiębiorców dotkniętych Covid-19. Poza tym inicjował i obsługiwał instytucje finansowe i regulatorów aby jak najszybciej rozwiązania kryzysowe mogły zostać wdrożone przez krajowe instytucje finansowe. 

Więcej o Kampanii „AntyCOVID19”- na: 

Pełna relacja dot. Biznes Protektor 2022  jest dostępna pod adresem: 

Organizatorzy Biznes Protektora, przy okazji skali wyróżnień, podjęli się akcji pomocy dzieciom uchodźcom wojennym z Ukrainy- w tym z najbardziej zniszczonych miast jak Bucza, Mariupol, Charków, Chersoń, Łuck czy Donieck. To dzieci, które często nie mają już gdzie wracać, ponieważ ich domy spłonęły lub wyleciały w powietrze,  często chore, których ojcowie walczą na froncie albo polegli. Wolontariusze KPK zorganizowali akcję we współpracy z ośrodkiem dla uchodźców w Tomicach działającym pod opieką i nadzorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Góry Kalwarii. Akcja potrwa do końca sierpnia 2022 r. 

– Każdy kto chciałby z okazji Biznes Protektora – nas pozdrowić, podziękować, czy po prostu wesprzeć humanitarnie dzieci – ofiary wojny, zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki publicznej pod adresem www.DziecizTomic.pl. – zachęcają Arkadiusz Lewicki  i  Oliwia Rubinkiewicz- inicjatorka akcji z KPK. – Wszystkie osoby i instytucje, które nieanonimowo wesprą dzieciaki z Tomic otrzymają od nich specjalne imienne podziękowania– dodała Oliwia Rubinkiewicz. 

O KPK: 

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków budżetu Państwa w ramach Programu wieloletniego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku, w latach 2022-2028)”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

KPK powstał przy Związku Banków Polskich w 2007r. dla poprawy dostępu polskich przedsiębiorców do środków unijnych z programów centralnie zarządzanych przez KE (tj. bez tzw. kopert narodowych). Krajowy Punkt Kontaktowy który w 2022 r obchodzi piętnastolecie, jest jednym z nielicznych przykładów swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmującego z jednej strony ministra właściwego ds. gospodarki i PARP, zaś po drugiej – sektor finansowy, obejmujący zarówno banki (wszystkich rodzajów), jak również firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i mikropożyczkowe, instytucje gwarancyjne i poręczeniowe, fundusze venture capital, organizatorów sekurytyzacji, domy maklerskie i inne podmioty, ułatwiające pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka w Polsce. 

Kontakt dla prasy: 

Adrian Pieńkowski: Adrian.Pienkowski@kpkUE.gov.plKPK@kpkUE.gov.pl
tel.: 607 454 345, 693 459 595.

Dodaj komentarz

X